Závazky po lhůtě splatnosti v účetním a daňovém systému

Vydáno: 17 minut čtení

Při uzavírání účetních knih, zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů je třeba věnovat náležitou pozornost závazkům po lhůtě splatnosti. Závazek vzniká v okamžiku splnění smlouvy (převzetí zboží nebo služby) a k tomuto okamžiku musí být zachycen v účetnictví. Doba splatnosti závazku je věcí dohody mezi dodavatelem a odběratelem. Jestliže není doba splatnosti sjednána zvlášť v písemně uzavřené smlouvě, navrhuje splatnost závazku zpravidla dodavatel uvedením příslušného data na faktuře. Převzetím a zavedením faktury do účetnictví pak odběratel obvykle navrhovanou dobu splatnosti závazku mlčky akceptuje.

Závazky po lhůtě splatnosti v účetním a daňovém systému
Ing.
Pavel
Uminský
K překročení sjednané lhůty splatnosti závazku dochází z různých důvodů. Může se jednat o opomenutí, nedostatek finančních prostředků, probíhající reklamace nebo i o záměrné zneužívání lepšího tržního postavení odběratele. Při porušení doby splatnosti závazku má věřitel právo uplatňovat vůči dlužníkovi smluvní úroky z prodlení. Výše těchto úroků může být sjednána ve smlouvě. Není-li výše úroků sjednána, může věřitel uplatňovat úroky stanovené zákonem.
1.
Legislativa
upravující uplatňování úroků z prodlení a poplatku z prodlení
Uplatňování úroků z prodlení je upraveno § 369 a 369a obchodního zákoníku. Výše úroků z prodlení je pak určena předpisy práva občanského, zejména pak nařízením vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
Ve vztahu mezi podnikateli nebo ve vztahu mezi podnikateli a veřejnoprávními korporacemi nebo podnikateli a státními příspěvkovými organizacemi, jehož předmětem je úplatná dodávka zboží nebo služeb, vzniká věřiteli právo na úrok z prodlení stanovený předpisy práva občanského dnem následujícím po dni splatnosti nebo uplynutí lhůty k placení ceny dodávky stanovenými smlouvou. Není-li den nebo lhůta splatnosti dodávky stanovena smlouvou, vznikne právo na úrok z prodlení, aniž je zapotřebí výzvy k plnění:
<