Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce 2011

Vydáno: 8 minut čtení

V zaměstnání, ve kterém bylo zaměstnanci poskytnuto po celý kalendářní měsíc pracovní volno bez náhrady příjmu (neplacené volno), je vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda, což je v roce 2011 pro účely zdravotního pojištění částka 8 000 Kč. Pojistné činí 13,5 % z této částky, tj. 1 080 Kč. Trvá-li pracovní volno bez náhrady příjmu kratší dobu, připočte se k dosaženému příjmu poměrná část minimální mzdy za každý celý kalendářní den jeho trvání. Jednu třetinu z takto vypočtené výše pojistného zaplatí zaměstnanec, úhrada zbylých dvou třetin může být předmětem písemné smlouvy, uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V souladu s právní úpravou platnou ve zdravotním pojištění má tedy výše minimální mzdy přímý vliv na placení pojistného zaměstnavatelem v případě poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu zaměstnanci a taktéž za situace, kdy má zaměstnanec vykázanou neomluvenou absenci.

Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce 2011
Ing.
Antonín
Daněk
V souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění z neplaceného volna a neomluvené absence registrujeme aktuálně tyto
základní principy
:
*
při výpočtu výše pojistného z důvodu neplaceného volna nebo neomluvené absence se vychází z minimální mzdy, případně z její poměrné části, ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
*
v případě neplaceného volna platí jednu třetinu z takto vypočtené výše pojistného