Změny v daňových nákladech pro rok 2011

Vydáno: 28 minut čtení

Změny v oblasti daňových nákladů (výdajů) od 1. 1. 2011 přinesla velká novela zákona o daních z příjmů č. 346/2010 Sb. , a to jak do zákona o daních z příjmů (ZDP), tak do zákona o rezervách.

Změny v daňových nákladech pro rok 2011
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Přehled změn zákona o daních z příjmů
V obecné úpravě základu daně v § 23 ZDP došlo od 1. 1. 2011 k těmto změnám souvisejícím s uplatněním daňových nákladů:
*
v odst. 2 je již pro období roku 2010 reagováno na případné uplatnění
metody komponentního odpisování v účetnictví
- viz samostatná kapitola,
*
v odst. 3 písm. a) bodě 3 došlo ke změně postupu, kdy právnická osoba uplatnila v souladu se zákonem daňový výdaj (náklad) a následně nejsou splněny podmínky daňové uznatelnosti.
Dopad tohoto zániku daňové uznatelnosti dříve uplatněného nákladu do základu daně z příjmů právnických osob je počínaje rokem 2011 řešen koncepčně novým způsobem
- viz samostatná kapitola,
*
v odst. 8 je řešena otázka
dodatečného daňového přiznání vyvolaného změnou metodiky uplatnění výdajů
apod. Pokud např. poplatník, fyzická osoba, uplatnil za období roku 2009 výdaje procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP a pro období roku 2010 přešel na uplatnění výdajů ve skutečné výši, vznikla mu povinnost úpravy základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 3 ZDP (úprava pro poplatníka, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP), a pokud v důsledku této úpravy základu daně došlo ke zvýšení základu daně, musel poplatník podat za období roku 2009 dodatečné daňové přiznání. Podal-li poplatník toto dodatečné daňové přiznání nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za rok 2010 (standardně tedy do 1. 4. 2011), má se za to, že poplatník není s placením daně za rok 2009 v prodlení. Byť to není výslovně stanoveno, jedná se o ustanovení procesního charakteru (potvrzuje to i důvodová zpráva, podle které se jedná o doplnění v návaznosti na zavedení daňového řádu), a proto nic nebrání jeho použití od 1. 1. 2011, tedy i pro dodatečné daňové přiznání za rok 2009.
V § 24 odst. 2 písm. h) ZDP byla obecná pravidla pro daňovou
uznatelnost nájemného doplněna
o nové podmínky pro minimální dobu nájemného hmotného majetku dle § 24 odst. 6, tedy pro
některý hmotný majetek sloužící k výrobě elektřiny ze slunečního záření
- viz další text k § 30b ZDP.
V § 24 odst. 2 písm. s) ZDP došlo k legislativnětechnické změně reagující na to, že k bezúplatně nabytým pohledávkám nelze vytvářet opravné položky podle zákona o rezervách. V § 24 odst. 2 písm. t) ZDP bylo doplněno, že u
pozemku nabytého darovaním či děděním
je reprodukční pořizovací cena pozemku (touto cenou se v účetnictví oceňuje majetek n