Výdaj procentem z příjmu u zprostředkování stavebního spoření a pojištění

Vydáno: 4 minuty čtení
Výdaj procentem z příjmu u zprostředkování stavebního spoření a pojištění
Ing. Bc.
Marcel
Pitterling
Dagmar
Masná
Osoba samostatně výdělečně činná má živnost na Zprostředkování obchodu a služeb a Poradenské a konzultační služby. Příjmy dostává přímo od stavební spořitelny či pojišťovny - bez vystavování faktur. Pokud chce uplatnit výdaj % z příjmu - musí podle doporučení stavební spořitelny rozlišit na příjmy za stavební spoření (kde může uplatnit 60 %) a příjmy z pojištění (kde může uplatnit 40 % - nespadá do živnosti).
a)
Pokud by vydala fakturu na poradenské služby spojené s uzavřením pojistky, bylo by možné u příjmu použít 60 % nebo je to účelové, a není to možné?
b)
V případě, že by to možné bylo - příjem z poradenství by už nebyl osvobozen od daně při překročení limitu 1 000 000 Kč za období 12 měsíců?
Související předpisy:
*
§ 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 6, § 55, § 94 odst. 1, § 95 odst. 1 a 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
a)
Pro stanovení správné výše výdajového paušálu je nutné jednoznačně klasifikovat druh příjmu, kterého poplatník dosahuje ve smyslu § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Výše procentního podílu výdajů z příjmů tak není odvislá od toho, zda poplatník provedenou službu fakturuje, či nikoliv. V dotazu je konstatováno, že činnost zprostředkování pojištění nespadá do živnosti. Pokud je tomu skutečně tak, potom není možné uplatnit procento výdajového paušálu, které je určeno pro příjmy ze živnosti (řemeslných, či ostatních), ale takové procento výdajového paušálu, které odpovídá tomu titulu v citovaném ustanovení zákona o daních z příjmů, pod něž je příjem z uvedené činnosti zařazen (patrně jiné podnikání podle zvláštních předpisů).
b)
Pro osoby povinné k dani, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty, je důležité pravidelně ověřovat výši uskutečněných plnění, neboť dosažení obratu ve výši více jak 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců jim dává povinnost zaregistrovat se jako plátce této daně. Obratem pro účely daně z přidané hodnoty se rozumí souhrn úplat bez daně včetně
dotace
k ceně za poskytnutá plnění (dodání zboží, převod nemovitostí, poskytnutí služeb), pokud jde o zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet podle § 54 až 56 zákona o DPH, nejsouli uskutečňována příležitostně nebo jako doplňková činnost. Do obratu se naopak nezahrnují úplaty z prodeje hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým majetkem.
Služba zprostředkování pojištění je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet podle § 55 zákona o DPH a v případě, že tazatel uskutečňuje i jiná plnění, vstupuje její cena (přijatá úplata) do obratu rozhodného pro registraci. V případě, že tazatel neuskutečňuje jiná plnění než zmíněné zprostředkování pojištění, je z titulu uskutečňování pouze plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet osvobozen od povinnosti se registrovat za plátce daně z přidané hodnoty a ani není oprávněn přihlášku k registraci podat.