Zavedení v databázi EUROCANET jako nezákonný zásah

Vydáno: 2 minuty čtení
Zavedení v databázi EUROCANET jako nezákonný zásah
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, sp. zn. 9 Aps 5/2010, www.nssoud.cz.
K předpisům:
*
§ 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb.
„Krajský soud tak namísto odmítnutí žaloby v části, ve které se stěžovatel domáhal ochrany před nezákonným zásahem spočívajícím v odeslání formulářů SCAC 2004, obsahujících informaci o tom, že stěžovatel je účastníkem podvodných transakcí (bod 2.), a v části, ve které se stěžovatel domáhal ochrany před nezákonným zásahem, spočívajícím v jeho evidování v registru EUROCANET (bod 3.), měl přistoupit k jejímu meritornímu posouzení a zvážit naplnění jednotlivých definičních znaků nezákonného zásahu uvedených v ustanovení § 82 s. ř. s.“
V této věci byla podána žaloba proti nezákonnému zásahu ve smyslu ustanovení § 82 a násl. SŘS. Žalobce brojil zejména proti tomu, že o něm byly správcem daně formou mezinárodní spolupráce (formuláře SCAC 2004) šířeny nepravdivé informace, a že byl navíc zaveden do databáze EUROCANET (což je neformální síť pro rychlou výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie, týkající se potencionálních podvodů typu „missing trader“). Faktickým důsledkem zavedení do této databáze jsou pak zpřísněné kontroly všech uskutečněných plnění plátce, a to jak u plátce samého, tak u jeho obchodních partnerů. Důsledky jsou tak pro plátce naprosto zásadní, jelikož většinou ústí v neochotu jeho obchodních partnerů uskutečňovat jakékoliv další obchody (o pravidelnou návštěvu správců daně logicky nikdo nestojí).
V uvedené věci pak Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že šíření nepravdivých informací formou mezinárodní spolupráce, stejně jako zavedení do databáze EUROCANET, je s to být nezákonným zásahem. Bude tak na krajském soudu, aby v dalším řízení tyto skutečnosti prověřil po stránce faktické a na základě nich rozhodl. Pro daňové subjekty to tak znamená, že mohou mít možnost se efektivně bránit proti dalším vpádům do jejich práva na svobodné podnikání tam, kde pro tento vpád neexistoval zákonný podklad.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní