Příloha k závěrce

Vydáno: 2 minuty čtení
Příloha k závěrce
Ing.
Zdeněk
Morávek
Pod jaké číslo položky v příloze č. 5 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. zařadit pozemky:
a)
ornou půdu,
b)
rybníky bez intenzivního chovu ryb,
c)
pozemky, které jsou označeny na listu vlastnictví jako ostatní plocha?
Související předpisy:
*
vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“),
*
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je mi známo, účetní předpisy toto rozdělení nijak speciálně neupravují. V tom případě by mělo být podle mého názoru rozhodující rozdělení pozemků, jak je provedeno v katastrálním zákoně, jak vyplývá z § 2 odst. 3 tohoto zákona. Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Stavební pozemek je potom vymezen v zákoně o dani z nemovitostí, účetní předpisy se na tuto úpravu i odvolávají (viz § 55 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.).
Z výše uvedeného vyplývá, že orná půda bude zařazena do položky H.5 - Ostatní pozemky, rybníky bez intenzivního chovu ryb do položky H.3 - Zahrady, pastviny, louky, rybníky a ostatní plocha do položky H.5 - Ostatní pozemky.