Podíl na zisku v obchodních společnostech - podmínky jeho výplaty a zdanění

Vydáno: 27 minut čtení
Podíl na zisku v obchodních společnostech - podmínky jeho výplaty a zdanění
Ing.
Ivan
Macháček
1. Rozdělení zisku u jednotlivých obchodních společností
Veřejná obchodní společnost
Právní úprava veřejné obchodní společnosti je obsažena v § 76 až 92 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „OBZ“). Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou. Společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Na rozdíl od jiných obchodních společností není pro tuto společnost stanovena ani zákonná výše základního kapitálu, ani minimální výše vkladu společníka.
Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Podíl na zisku stanovený na základě účetní závěrky je splatný do 3 měsíců od jejího schválení, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou společníci rovným dílem, pokud nestanoví společenská smlouva jinak.
U veřejné obchodní společnosti jsou podle znění § 18 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), předmětem daně z příjmů pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 ZDP (srážková daň). Veřejná obchodní
společnost
neúčtuje o dani z příjmů,
ani nepodává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je předmětem daně z příjmů část základu daně veřejné obchodní společnosti. Tato část základu daně (resp. část daňové ztráty) se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem.
Vlastní zdanění u společníka závisí na tom, zda společník je fyzickou nebo právnickou osobou.
a) Společníkem je fyzická osoba
U společníka, který je fyzickou osobou,
je podíl na zisku (ztrátě) veřejné obchodní společnosti součástí dílčího základu daně z podnikání
[dle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP]. Podle znění § 7 odst. 4 ZDP je základem daně (dílčím základem daně) společníka v. o. s. část základu daně v. o. s. stanoveného podle § 23 až 33 ZDP. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li veřejná obchodní společnost ztrátu, rozděluje se na společníky část této ztráty stejně jako základ daně.
Na společníky veřejné obchodní společnosti - fyzické osoby je z hlediska předpisů o sociálním zabezpečení a všeobecném zdravotním pojištění pohlíženo jako na osoby samostatně výdělečně činné
, jejichž podíly na zisku podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění v rámci výpočtu vyměřovacího základu.
Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění může za společníka odvádět buď veřejná obchodní společnost, anebo si ho platí každý společník sám -v obou případech se podle znění § 25 odst. 1 písm. g) ZDP jedná o daňově neuznatelný náklad.
b) Společníkem je právnická osoba
Podle znění § 18 odst. 1 ZDP je u společníka, který je právnickou osobou,
předmětem daně také část základu daně veřejné obchodní společnosti
stanoveného podle