Doručování - zdržování se právnické osoby

Vydáno: 2 minuty čtení
Doručování - zdržování se právnické osoby
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Lichnovský, Ondrýsek & partneři, a. s.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. 2 Afs 41/2010-150, www.nssoud.cz.
K předpisům:
*
§ 17 zákona č. 337/1992 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2009.
„Klíčovou otázkou je v nyní projednávané věci to, zda se žalobce zdržoval na adrese Sokolovská 49, Praha 8 - Karlín, kam mu bylo na základě jeho vlastní žádosti správcem daně doručováno. Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 6. 11. 2008, jímž bylo vyhověno předchozí kasační stížnosti stěžovatele v téže věci, zabýval v obecné rovině tím, za jakých podmínek lze dospět k závěru, že se právnická osoba na adrese, na niž je jí doručováno, nezdržuje. Takový závěr lze učinit v případě kumulativního splnění těchto podmínek: 1) na adrese sídla, případně na adrese, kterou právnická osoba soudu sdělila, nebyl zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít, 2) právnická osoba v místě doručování nevyvíjí podnikatelskou či jinou činnost prostřednictvím svých zaměstnanců či jiných osob.“
V uvedené věci byla řešena otázka zdržování právnické osoby, to ve vztahu k ustanovení § 17 odst. 5 ZSDP ve znění účinném do 30. 6. 2009. Podle tehdy účinné právní úpravy totiž bylo požadavkem pro účinnost doručení zdržování se adresáta v místě doručení. V této věci argumentoval správce daně tak, že u právnické osoby je otázka zdržování se irelevantní, jelikož ta je z povahy věci splněna vždy. Přitom odkazoval na jiný rozsudek Nejvyššího správního soudu, kde k tomuto závěru tento došel, to však ve věci intepretace obdobného ustanovení občanského soudního řádu. Právě na tuto rozdílnost v tomto rozsudku Nejvyšší správní soud poukázal, kdy argumentaci správce daně odmítl. Znamená to tak, že také u právnické osoby bylo nezbytné zkoumat otázku, zda se v místě doručování zdržoval někdo, kdo si mohl doručovanou písemnost vyzvednout. Nebylo-li tomu tak, pak nemohly nastat účinky doručení fikcí.

Související dokumenty

Zákony

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků