Účtování o odložené dani

Vydáno: 15 minut čtení

V případě, kdy účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu, potom není oproštěna od povinnosti výpočtu odložené daně. V rámci tohoto příspěvku se zaměříme na jednotlivé tituly pro identifikaci odloženého daňového dluhu a odložené daňové pohledávky a na ilustrativních příkladech zobrazíme praktické aplikace.

Účtování o odložené dani
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Škoda Auto Vysoká škola, o. p. s., Asociace profesních účetních České republiky
 
Právní úprava
V souladu s § 59 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, o odložené dani povinně účtují účetní jednotky tvořící konsolidační celek a dále účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tzn. veškeré statutárně auditované účetní jednotky). Nicméně lze podotknout, že se účtování o odložené dani účetní jednotka může podrobit dobrovolně.
Logika, proč odloženou daň vykazovat, vychází z odlišného chápání nákladů a výnosů v účetním a daňovém pojetí a vykazuje se z přechodných rozdílů.
Vykazovat můžeme buď odloženou daňovou pohledávku, nebo odložený daňový dluh.
 
Odložený daňový dluh
O odloženém daňovém dluhu účetní jednotky účtují vždy, a to v souladu s aplikací zásady opatrnosti. Typickým příkladem pro výpočet odloženého daňového dluhu je:
kladný rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
daňově neúčinné výnosy (typickým příkladem je vyfakturovaná, ale neinkasovaná smluvní pokuta či úrok z prodlení), a
fondy z přecenění.
 
Odložená daňová pohledávka
O odložené daňové pohledávce účetní jednotka účtuje pouze tehdy, pokud v příštím účetním období předpokládá, že bude tento přechodný rozdíl uplatněn. Typickým příkladem pro výpočet odložené daňové pohledávky je:
záporný rozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou a daňovou zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – POZOR
o tomto účetní jednotka účtuje vždy, jinak by byla porušena konzistence,
ztráta minulých let, kterou účetní jednotka použije v následujícím období jako odpočitatelnou položku od základu daně,
další odčitatelné položky od základu daně, které vznikly v jednom zdaňovacím období a nebyly v něm použity a budou použity v dalších zdaňovacích obdobích jako odčitatelná položka od základu daně (například odpočet na výzkum a vývoj, nebo na podporu odborného vzdělávání),
daňově neúčinné opravné položky k dlouhodobému majetku, zásobám a pohledávkám, a to v případě, že snížení hodnoty majetku v budoucnu způsobí vznik daňově účinného nákladu (tj. například pohledávky, které vznikly mimo výnosy a jsou k nim tvořeny účetní opravné položky, jsou právě tím případem, kdy z opravných položek nebude odložená daň