DPH ve stavebnictví

Vydáno: 18 minut čtení

Oblast stavebnictví je jednou z nejčastěji diskutovaných částí zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Zahrnuje činnosti, které jsou osvobozené, zdanitelné v základní či snížené sazbě, popřípadě podléhají režimu přenesení daňové povinnosti. Vlastní pravidlo má i určení místa plnění a okamžik jeho uskutečnění.

DPH ve stavebnictví
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens
 
MÍSTO PLNĚNÍ
Stavební práce jsou převážně služby vztahující se k nemovité věci. Ty mají místo plnění tam, kde se daná nemovitá věc nachází (§ 10 ZDPH)
Příklad 1
Česká stavební firma dostala zakázku od občana z Německa na výstavbu rodinného domu. Místo zdanění je v tomto případě v Německu, kde se bude muset česká firma zaregistrovat k plátcovství DPH.
Příklad 2
Český občan pracující v Německu si objednal pokrývačskou firmu z Německa na opravu střechy svého rodinného domu v ČR. Protože v Německu je snížená sazba 7 %, kalkuloval, že by mu oprava vyšla levněji. Nicméně protože se nemovitá věc nachází v ČR, musela mu firma vyfakturovat svoji službu s českou DPH.
Od ledna 2017 najdeme v nařízení Rady č. 282/2011 články 31a a 31b, které se týkají poskytnutí služeb souvisejících s nemovitou věcí a jsou vodítkem ke správnému určení místa zdanění. Novelizovaný ZDPH, jehož účinnost nastane v průběhu května 2017, na toto reaguje přímým svázáním určení místa zdanění s nařízením Rady (§ 10 odst. 2 ZDPH v novelizovaném znění).
 
USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ
Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň (§ 21 odst. 1 ZDPH).
Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání