Změny v DPH plánované pro rok 2017

Vydáno: 21 minut čtení

V červenci minulého roku dostala Poslanecká sněmovna k projednání vládní návrh změn v daňových zákonech, které měly platit od ledna 2017. 8. března letošního roku tuto novelu Senát vrátil Sněmovně, která se jí bude znovu zabývat na schůzi začínající v úterý 4. dubna. V následujícím textu přinášíme komentovaný výběr připravovaných změn.

Změny v DPH plánované pro rok 2017
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
OBECNÁ USTANOVENÍ
V § 4 odst. 4 písm. b) bod 1 se slova „vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích“ nahrazují slovy „motorové pozemní vozidlo“. Tato změna znamená, že za nový dopravní prostředek budou považována všechna motorová vozidla (vyjma lodí a letadel, která mají vlastní pravidla) s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud byla dodána do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo mají najeto méně než 6 000 km. Za nový dopravní prostředek tak bude nově považována např. i terénní čtyřkolka.
§ 4 odst. 4 písm. c) byl přeformulován následovně:
„obchodním majetkem se rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností“.
Jde o reakci na judikaturu Soudního dvora Evropské unie, že osoba povinná k dani je oprávněna určit, zda, popř. v jaké části, zařadí svůj majetek do obchodního majetku. Podnikatel tedy určuje, co považuje za majetek související s podnikáním a co je jeho soukromý majetek mimo podnikání, na který se daň z přidané hodnoty nevztahuje.
Do definice dlouhodobého majetku a pozemku se doplňuje zásada pro pořizování formou tzv. finančního leasingu (s ujednáním, že vlastnické právo k užívanému majetku bude převedeno na jeho uživatele), kdy takto pořízený majetek a pozemek budou považovány za dlouhodobý majetek uživatele. Doplnění souvisí s pravidly pro uplatňování nároku na odpočet, kdy jsou u uživatele (nájemce) uplatňována stejná pravidla, jakoby se jednalo o vlastníka, byť právní vlastnictví přechází na uživatele/nájemce až po zaplacení kupní ceny po sjednané době užívání. V praxi to znamená, že takto pořízený majetek bude podléhat úpravám odpočtu i v době, kdy účetně budou leasingové splátky zahrnované teprve do nákladů.
Příklad
Obchodní
korporace
Albín, s. r. o., pořídí v květnu 2017 formou tzv. finančního leasingu automobil v hodnotě 1 210 000 Kč včetně DPH. Protože bylo smluvně ujednáno, že vlastník užívaného vozu převede vlastnické právo na uživatele, vznikla vlastníkovi ke dni přenechání automobilu k užívání povinnost přiznat daň z celé hodnoty auta. Obchodní
korporace
Albín, s. r. o., si tuto daň nárokovala. O dva roky později začala vůz využívat k činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpoč

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty