Úpravy odpočtu, krácení a vyrovnání

Vydáno: 18 minut čtení

V daňovém přiznání za poslední období kalendářního roku se vyplatí nepřehlédnout několik řádků, které se v jiných obdobích buď nevyplňují vůbec, nebo jen někdy. Týká se to řádku 45, kde se provádí korekce poměrného uplatnění odpočtu dle § 75 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), řádku 53, který obsahuje vypořádací koeficient, a řádku 60, kde je úprava odpočtu podle § 78 až 78d ZDPH .

Úpravy odpočtu, krácení a vyrovnání
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
KRÁCENÍ, VYROVNÁNÍ, ÚPRAVA – JAKÝ JE V TOM ROZDÍL?
Nejjednodušší vazba v DPH je, když plátce má vše, co fakturuje s daní na výstupu nebo osvobozené s nárokem na odpočet. Pak má nákupy související s jeho podnikatelskou činností s plným nárokem na odpočet. Výjimkou v takto nastaveném podnikání jsou jen plnění použitá pro reprezentaci, jež jsou daňově neuznatelným výdajem v dani z příjmů. I zde existuje výjimka, a tou jsou dárky poskytnuté v rámci ekonomické činnosti v pořizovací ceně bez daně nepřesahující 500 Kč nebo v rámci ekonomické činnosti zdarma poskytnuté obchodní vzorky. U obojího je možné si související odpočet DPH při nákupu uplatnit.
 
Odpočet v poměrné výši
Prvním stupněm krácení odpočtu je výpočet odpočtu daně v poměrné výši podle § 75 ZDPH. S ním se nejčastěji potýkají obce, protože ony jsou především těmi plátci, kteří využívají přijatá plnění jak pro svoji ekonomickou činnost, tak pro účely s ní nesouvisejícími. Nárok na odpočet mají tito plátci jen v rozsahu odpovídajícím použití plnění pro ekonomickou činnost. Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se obce a další veřejnosprávní subjekty nepovažují za osoby povinné k dani, a to ani v případě, kdy za výkon těchto činností vybírají úplatu (správní nebo místní poplatky).
Příklad
Obec Podzimní se stala v roce 2016 plátcem DPH. Pro první rok svého plátcovství si stanovila poměrný koeficient kvalifikovaným odhadem ve výši 30 %. Na konci kalendářního roku obec spočítala poměrný koeficient (podíl ekonomické činnosti ke všem činn

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty