Novela zákona o auditorech, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení

Přinášíme Vám dokončení příspěvku z časopisu Účetnictví v praxi č. 11/2016 ze strany 9. Cílem příspěvku je upozornit na změny, které přinesla novela zákona č. 93/2009 Sb. , o auditorech a o změně některých zákonů. Důvodem pro její vydání byla povinnost členských států Evropské unie zapracovat příslušné předpisy EU, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Novela upravuje výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Některé úpravy jsou pouze formálního charakteru a zpřesňují již dříve platná ustanovení. Řada ustanovení je však nových a významným způsobem zasahují do regulace auditu.

Novela zákona o auditorech
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
CSc.
 
HLAVA III – KÁRNÁ OPATŘENÍ A KÁRNÁ A JINÁ ŘÍZENÍ (§ 24–27)
Kárná opatření
(§ 25) jsou věnována takovým opatřením, které jsou důsledkem porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jiným předpisem upravujícím výkon auditorské činnosti (etický
kodex
, vnitřní předpisy Komory nebo auditorské standardy). Kromě již existujících opatření (napomenutí, veřejné napomenutí, pokuta do výše 1 mil. Kč, zákaz výkonu auditorské činnosti na dobu nejdéle 5 let) dochází k nahrazení „trvalého zákazu výkonu auditorské činnosti“ (trvalý zákaz byl novelou zrušen) opatřením „vyloučení z výkonu funkce člena řídícího orgánu auditorské činnosti na dobu nejdéle 3 let“. Komora může udělit za porušení uvedených povinností pokutu 10 mil. Kč (původní výše byla 5 mil. Kč). Rozhodnutí o uložení opatření veřejného napomenutí vykoná Komora zveřejněním na svých internetových stránkách.
Za § 25a týkající se
zavinění,
které musí být spácháno úmyslně nebo z nedbalosti a kde nedochází k žádným změnám, je vložen nový § 25b týkající se
vyloučení z výkonu funkce člena řídícího orgánu auditorské společnosti.
Zánik této funkce oznámí Komora nebo Rada soudu, který vede obchodní rejstřík. Další paragraf týkající se
kárných a jiných řízení
(§ 26) upravuje pravomoci kárné komise Komory. Zákon doplňuje, že odpovědnost za kárné provinění zaniká, uplynula-li ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo, doba 6 let a uvádí, ve kterých případech tato lhůta neběží. Na to navazuje paragraf týkající se
zahlazení k&