Přijatá faktura v režimu PDP se starším datem

Vydáno: 2 minuty čtení

Často se nám jako stavební společnosti stává, že po uzavření zdaňovacího období přichází daňové doklady v režimu přenesené daňové povinnosti za subdodávky – stavební práce, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) spadající do již uzavřených období, někdy i 2 až 4 měsíce zpátky (např. v 05/16 přijde doklad s DUZP 01/16). V současné době na všechny takové faktury zpracováváme dodatečná daňová přiznání podle období, do kterých patří. Slyšel jsem názor, že by bylo možné faktury, byť se starým DUZP, zařadit do posledního aktuálně otevřeného období (tedy bez nutnosti zpracovávat dodatečné DAP). Je to možné? Máme obavu, aby správce daně při případné kontrole nedoměřil úrok z prodlení.

Přijatá faktura v režimu PDP se starším datem
RNDr.
Libor
Fiala,
dotaz 16814/13.05.16
ODPOVĚĎ:
Příjemci plnění v režimu přenesení daňové povinnost vzniká daňová povinnost k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Neboli, musí přiznat daň v daňovém přiznání za období, ve kterém se příslušné zdanitelné plnění uskutečnilo. Současně s tím mu vzniká nárok na uplatnění odpočtu, přičemž tento nárok může prokázat nejen daňovým dokladem, ale i „jiným způsobem“, např. smlouvou, potvrzenou objednávkou atp.
Pokud však přizná daň do pozdějšího období a současně uplatní odpočet daně, pak správce daně musí postupovat podle § 104 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daň za původní období nedoměří. V takovém případě pak nemůže uplatnit žádnou sankci – ani úrok z prodlení, ani penále, ani pokutu za nepodání dodatečného daňového přiznání.
To však platí jen v případě, že neuplatňujete odpočty v částečné výši. Pokud např. krátíte odpočty z důvodů vlastních osvobozených plnění na výstupu, pak výstup i odpočet daně nejsou v součtu neutrální, takže jejich neuvedení do přiznání za původní období způsobilo snížení daňové povinnosti. V takovém případě je třeba podat dodatečné přiznání za původní období, jinak reálně hrozí doměření daně a vyměření výše uvedených sankcí.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty