Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnanec způsobil škodu na firemním vozidle, na které máme uzavřeno havarijní pojištění. Faktura za opravu byla ve výši 23 264 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že spoluúčast je ve výši 5 000 Kč, firma obdrží pojistné plnění ve výši 18 264 Kč. Je rozdíl 5 000 Kč daňově uznatelný výdaj? A co DPH, máme plný nárok na odpočet?

Pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla
Ing.
Martin
Děrgel,
dotaz 16299/03.03.16
ODPOVĚĎ:
Je třeba odlišovat pojem „škoda“ ve významu pojistném a daňovém. Aby se jednalo o škodu v daňovém slova smyslu, musely by být naplněny všechny tři definiční podmínky stanovené v § 25 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“):
„Škodou se rozumí: fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen.“
Z dotazu je zřejmé, že je splněna podmínka první (poškození auta) i druhá (toto auto je ve vlastnictví dotyčného poplatníka, tazatele), ale není naplněna třetí z podmínek – poškozený automobil nebyl kvůli havárii (pojistné události) vyřazen, nýbrž byl opraven a tím znovu zprovozněn. Proto se není třeba trápit daňovými omezeními a podmínkami uznatelnosti daňových škod, protože se o žádnou škodu – z pohledu ZDP – nejednalo.
Danou záležitost je tedy nutno řešit jen jako opravu poškozeného majetku, přičemž jak známo, oprava majetku využívaného pro „podnikání“ poplatníka je prakticky vždy daňově účinným výdajem (nákladem) bez ohledu na její výši. Proto tzv. spoluúčast představuje součást výdaje za opravu auta (patřící na účet 511), a je tedy bez problémů daňově účinná. Stejně jako úhrada zbývající (obvykle větší) částky za opravu servisu přímo pojišťovnou z pojistného plnění. Tato náhrada škody (v pojistném smyslu) je přitom současně i zdanitelným příjmem poplatníka (patřící na účet 648). Možné účtování o dané pojistné události tak může být následující:
1.
Závazek vůči servisu za opravu automobilu, cena celkem bez DPH např. 23 264 Kč, z toho:
-
Spoluúčast hrazená přímo poškozenou firmou ve výši 5 000 Kč, MD 511/D 325.
-
Částka, která bude hrazená z pojistky firmy ve výši 18 264 Kč, MD 511/D 325.
2.
DPH z ceny opravy uplatněná k plnému odpočtu daně, xxx Kč, MD 343/D 325.
3.
Úhrada spoluúčasti firmou vyplacená servisu (provinilému zaměstnanci):
-
5 000 Kč, MD 325/D 211 (221).
-
Případně lze podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, předepsat náhradu škody provinilému zaměstnanci: MD 335/D 648.
4.
Úhrada DPH z ceny opravy firmou vyplacená servisu (DPH plátcům pojišťovna nenahrazuje):
-
xxx Kč, MD 325/D 211 (221).
5.
Pohledávka vůči pojišťovně z titulu pojistného plnění:
-
18 264 Kč, MD 378/D 648.
6.
Započtení pojistného plnění uhrazeného pojišťovnou zpravidla přímo servisu za opravu:
-
18 264 Kč, MD 325/D 378.
Poznámka: Vzato přísně právnicky nejde o vzájemný zápočet pohledávky a dluhu, protože dlužníkem a věřitelem jsou jiné subjekty, resp. čistý vzájemný zápočet se týká jen dvou smluvních stran, nikoli tří, jako je tomu zde. Ovšem z věcného ekonomického hlediska se jedná o obdobu vzájemného zápočtu pohledávky a dluhu, proto se o něm v zájmu přesného zobrazení hospodářské skutečnosti také účtuje.