Nový zákon o registru smluv - bez uveřejnění smlouvy nelze začít plnit

Vydáno: 12 minut čtení

Prvního července letošního roku nastala velká změna v otázkách uzavírání smluv. Ačkoliv nový zákon o registru smluv nebyl příliš v hledáčku médií a veřejnosti, jeho dopady a povinnosti na všechny subjekty, které uzavírají smlouvy s veřejnou institucí, jsou obrovské (někdy se hovoří s obdobnou zátěží jako u kontrolního hlášení). Pokud totiž nastane situace, kdy je nutno určitou smlouvu uveřejnit v Registru smluv, pak v případě, že se tak nestane, smlouva bude zrušena od počátku. Vzhledem k tomu, že neplatná smlouva je pro obě strany drahou smlouvou (nemluvě o dopadech do daní a účetnictví), následující text představí základní pravidla, kterými se každý, koho se povinnost uveřejňovat týká, musí řídit.

Nový zákon o registru smluv - bez uveřejnění smlouvy nelze začít plnit
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová
Ph.D.
Nový zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2015 a celý jeho název zní
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Záměrem zákona je posílit transparentnost veřejné správy a zejména poskytnout veřejnosti informace o nakládání s veřejnými prostředky. Zákon proto určitým povinným subjektům přikazuje, že uzavřená smlouva se musí objevit v Registru smluv. Pozor - ačkoliv si spousta subjektů (podnikatelů, společností) myslí, že se na ně povinnost uveřejnit uzavřenou smlouvu v Registru smluv nevztahuje, často se pletou. Stačí totiž, aby jedna ze stran smlouvy byla povinným subjektem, druhou stranou může být prakticky kdokoliv (zejména OSVČ, ale i jakýkoliv jiný podnik, Ezopy, banky, pojišťovny, restaurace atd.). Dopad zákona je proto ohromný. O tom ostatně svědčí již několik tisíc uveřejněných smluv za dva měsíce účinnosti zákona.
Nad rámec zatím uvedeného je možné dodat, že i vedle nového zákona existuje celá řada právních norem, které zakotvují povinnost zveřejňovat některé informace. Například zejména novinářům dobře známý zákon č. 106/1