Cestovní náhrady v příkladech

Vydáno: 20 minut čtení

Ačkoliv se pravidla pro aplikaci cestovních náhrad příliš často nemění (nepočítáme-li úpravu postupu při limitaci kapesného účinnou od 1.10.2015, tak poslední větší změny platí již od roku 2012), příkladů není nikdy dost, neboť zákonná úprava není mnohdy až tak jednoznačná, jak by bylo potřeba. Tentokrát se ala zaměříme především na účetní stránku a příklady doplníme i souvisejícím účtováním. A i když se možná bude zdát, že účtování cestovních náhrad je jednoduché, v praxi to – zejména ve vazbě na kursové přepočty – nemusí být vždy pravdou.

Cestovní náhrady v příkladech
RNDr.
Ivan
Brychta
 
OBECNĚ K ÚČETNÍM PŘÍPADŮM
V příkladech budeme uvažovat účtování pro subjekty, které vedou účetnictví (podvojné) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), a jsou podnikateli, tj. které využívají prováděcí vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 500/2002 Sb.“) a České účetní standardy 0xx. I když směrná účtová osnova (viz příloha č. 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.) nařizuje závazné účtování v úrovni jen dvouciferných skupinových účtů, budeme v příkladech používat „standardní“ trojciferné označení účtů, ve vazbě na cestovní náhrady pak zejména:
-
účet 211-Pokladna,
-
účet 221-Bankovní účet,
-
účet 333-Závazky vůči zaměstnancům,
-
účet 335-Pohledávky vůči zaměstnancům,
-
účet 512-Náhrady cestovních výdajů,
-
účet 563-Kursové ztráty,
-
účet 663-Kursové zisky.
V dalším budeme účtovat i o cizí měně, konkrétně o eurech. Použití cizích měn by mělo být v účetnictví analyticky oddělené, proto budeme v dalším zdůrazňovat pokladnu či bankovní účet vedený v eurech označením účtu s „e“ na konci, např. 211e pro pokladnu vedenou v eurech. Obdobně pro eurové pohledávky za zaměstnanci 335e a eurové závazky vůči zaměstnancům 333e.
 
ZÁLOHY
Podle § 183 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou
zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad,
pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta.
Příklad
Zaměstnanec obdrží před odjezdem na pracovní cestu dne 1. 8. v hotovosti zálohu 10 000 Kč. Po návratu z pracovní cesty předkládá dne 17. 8. vyúčtování, z něhož plyne, že má nárok na 12 000 Kč. Doplatek mu je poskytnut hotově 25. 8.
<