Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se nákupu a prodeje zboží

Vydáno: 31 minut čtení

Tento článek navazuje na minulé vydání (Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, s. 16), kde byla popsána problematika poskytování a přijímání služeb zejména ve vztahu k datům uváděným v kontrolním hlášení. Obsahem tohoto příspěvku je obdobná problematika, ale týká se nákupu a prodeje zboží. Pro kategorii zboží a služeb totiž platí odlišná pravidla pro stanovení data, kdy je třeba DPH přiznat a odvést. Navíc platí odlišná pravidla pro stanovení data vykazování plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, anebo při nákupu zboží z EU a další potenciální případy. Zvlášť jsou dále popsána pravidla pro nemovité věci, protože nemovité věci mají z pohledu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), specifická pravidla ve vztahu k datům relevantním pro vykazování DPH. Pro oblast obchodování se zbožím se také často využívá systém tzv. samofakturace (tedy vystavení daňového dokladu odběratelem místo dodavatele), kterému je věnována samostatná pasáž tohoto článku, protože právě u tohoto systému vystavování daňových dokladů je důležité správné nastavení vykazování údajů v kontrolním hlášení.

Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se nákupu a prodeje zboží
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
DATUM UVÁDĚNÉ V KONTROLNÍM HLÁŠENÍ U ZBOŽÍ
Různé části kontrolního hlášení ve vztahu k transakcím se zbožím obsahují různá pravidla s ohledem na časový okamžik vykazování. Pravidla pro uvádění dat u transakcí týkajících se zboží ve vztahu ke kontrolnímu hlášení jsou stanovena zejména v § 21, 24 či 92a ZDPH. Z těchto pravidel vyplývá, že existují různé časové okamžiky pro zboží prodané či nakoupené v tuzemsku, pro intrakomunitární transakce a transakce v rámci režimu přenesení daňové povinnosti, co se týče povinnosti odvést DPH a zahrnutí plnění do správného zdaňovacího období a uvedení správného data v kontrolním hlášení. Pravidla pro vykazování v kontrolním hlášení, která vydala Finanční správa ČR v materiálu „Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH“, vyplývají z jednotlivých ustanovení ZDPH.
U jednotlivých částí kontrolního hlášení platí následující pravidla ve vztahu k transakcím se zbožím:
-
Sekce A.1. - Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a ZDPH
V případě transakcí se zbožím půjde v praxi o plnění, která jsou vymezena v příloze č. 5 a 6 ZDPH (potažmo v nařízení vlády), která podléhají speciálnímu režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH odvádí namísto dodavatele zboží jeho odběratel. Při zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2011 se jednalo zejména o vymezené odpady a šroty. V posledních letech byl však seznam zboží, které spadá pod režim přenesení daňové povinnosti, významně rozšířen i o další komodity (např. obiloviny a technické plodiny a mobilní telefony, a to při dodání nad 100 000 Kč, anebo dokonce i dodání nemovité věci ve speciálním případě, kdy se uplatní přenesení daňové povinnosti).
U uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u prodeje vymezeného zboží platí, že plnění dodavatel přiznává vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je vymezeno v § 21 ZDPH. K tomuto dni se tedy plnění uvádí do přiznání k DPH, ale i do kontrolního hlášení, kde se také uvádí výhradně datum uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že by před datem uskutečnění zdanitelného plnění byla přijata úplata, tak tato záloha z pohledu DPH nemá žádný dopad pro vykazování.
-
Sekce A.2. - Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) a d) - § 24 a 25 ZDPH
V případě zboží půjde v praxi zejména o standardní nákup neboli pořízení zboží z jiného členského státu EU, u kterých samovyměřuje DPH odběratel. Dále může jít o situaci přemístění vlastního zboží z jiného členského státu EU, kde je daný plátce registrován k DPH a přemísťuje si vlast