Účtování pozdě doručených faktur

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak navést faktury od dodavatele, který zaslal faktury za plnění z února 2014 a června 2015 až v dubnu 2016?

Účtování pozdě doručených faktur
Bc.
Matěj
Nešleha,
dotaz 16710/28.04.16
ODPOVĚĎ:
Pokud vedete daňovou evidenci, daňově uznatelný náklad vznikne až ve chvíli, kdy budou faktury skutečně zaplaceny.
Pokud však vedete účetnictví, nákladově tyto faktury patřily do minulých účetních období a měly ovlivnit výsledek hospodaření roku 2014 a 2015. Možností bylo v těchto letech vytvořit dohadné položky pasivní. V roce 2016 už tyto faktury nemohou ovlivnit účetní náklady, musíme o nich účtovat kapitálově, prostřednictvím účtu
426-Jiný výsledek hospodaření.
Jedná-li se o faktury s DPH, lze i letos bez problémů uplatnit nárok na odpočet, neboť ten trvá dle § 73 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 3 roky. Výjimku by tvořil případ, kdy má plátce pouze částečný nárok na odpočet DPH, pak by muselo být podáno dodatečné daňové přiznání na rok 2014 a 2015, neboť není možné využít tříletou lhůtu.
Z hlediska daně z příjmů je možné při absenci vytvořených dohadných položek podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost na roky 2014 a 2015, pokud poplatník toto své právo uplatní a jedná se o náklady daňově účinné.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty