Novely zákona o DPH

Vydáno: 18 minut čtení
Novely zákona o DPH
Ing.
Petr
Vondraš
daňový poradce Moore Stephens
V souvislosti s přijetím zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, došlo s účinností od 29. července 2016 také k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Změny vyvolané celními předpisy jsou v novele doplněny i o úpravu, která se týká kontrolního hlášení a zavedení nového pravidla při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v ČR.
CELNÍ REŽIMY PŘI DOVOZU
Celními režimy jsou propuštění do volného oběhu, vývoz a tzv. zvláštní celní režimy. Ty se dělí na:
-
tranzit, dále členěný na vnitřní a vnější,
-
uskladnění, které zahrnuje uskladnění v celním skladu a svobodná pásma,
-
zvláštní účel, což zahrnuje dočasné použití a konečné užití,
-
zušlechtění, kam se řadí pasivní a aktivní zušlechťovací styk.
Z celního kodexu zcela vypadly svobodné sklady, dále budou existovat již jen svobodná pásma. Změna je i u zušlechťovacího styku. Stávající aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení bude bez náhrady zrušen a nově bude existovat jen jeden celní režim aktivního zušlechťovacího styku.
V přehledněji uspořádaném § 23 odst. 1 je výčtem uvedeno, kdy se zdanitelné plnění uskutečňuje a kdy dochá