Účetnictví spolků, 2. část

Vydáno: 24 minut čtení
Účetnictví spolků
Ing.
Pavlína
Orlová
V minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, s. 55) jsme se věnovali kategorizaci účetních jednotek podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), zveřejňování účetních závěrek spolků, vysvětlili jsme pojem „pobočný spolek“ a podrobně jsme rozebrali jednoduché účetnictví spolků. V následujícím článku se zaměříme na podvojné účetnictví spolků.
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)
Pro podvojné účetnictví používá v současné době pouze jednoslovný termín „účetnictví“. V dalším textu jej budeme tedy označovat v souladu se zákonem.
Účetnictví účetních jednotek, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, se řídí:
-
-
vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění účinném od 1.1.2016 (dále jen „Vyhláška č. 504/2002 Sb.“),
-
Českými účetními standardy č. 401 až 414, vydávanými Ministerstvem financí ČR ve Finančním zpravodaji (dále jen „ČÚS“).
Každý spolek by měl mít vytvořen systém vnitřních předpisů týkající se účetnictví. Je třeba zpracovat následující vnitřní předpisy:
-
vnitřní předpis, ve kterém účetní jednotka stanoví oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v účetní jednotce, jenž se vztahuje k připojování podpisového nebo identifikačního záznamu,
-
oběh účetních dokladů, jejich úschova a pravidla skartace,
-
účtový rozvrh a číselníky pro označování účetních dokladů a účetních záznamů,
-
metodiku k použití účetních metod pro oceňování či přepočty zahraničních měn,
-
odpisový plán dlouhodobého majetku,
-
zásady evidence dlouhodobého majetku a pravidla pro provádění inventarizace, vedení operativní evidence,
-
vnitřní kontrolní systém pro provádění kontrol a revizi účetnictví,
-
tvorbu a čerpání účelových a vázaných fondů,
-
hmotnou odpovědnost osob,
-
pravidla k organizaci veřejných sbírek,
-
pravidla týkající se provádění inventarizace, průběžné evidence majetku či proplácení náhrad členům spolku (např. cestovních náhrad apod.),
-
pravidla sestavení a kontroly rozpočtu.
Zjednodušený rozsah účetnictví
Spolky včetně spolků pobočných, které patří mezi malé nebo mikro účetní jednotky a které nemají povinnost ověřovat svoji účetní závěrku auditorem, mohou vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu.
Podstata vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu spočívá v omezen&