Účetnictví spolků, 2. část

Vydáno: 24 minut čtení
Účetnictví spolků
Ing.
Pavlína
Orlová
V minulém příspěvku (Účetnictví v praxi č. 7-8/2016, s. 55) jsme se věnovali kategorizaci účetních jednotek podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), zveřejňování účetních závěrek spolků, vysvětlili jsme pojem „pobočný spolek“ a podrobně jsme rozebrali jednoduché účetnictví spolků. V následujícím článku se zaměříme na podvojné účetnictví spolků.
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ)
Pro podvojné účetnictví používá v současné době pouze jednoslovný termín „účetnictví“. V dalším textu jej budeme tedy označovat v souladu se zákonem.
Účetnictví účetních jednotek, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, se řídí:
-
-
vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění účinném od 1.1.2016 (dále jen „Vyhláška č. 504/2002 Sb.“),
-
Českými účetními standardy č. 401 až 414, vydávanými Ministerstvem financí ČR ve Finančním zpravodaji (dále jen „ČÚS“).
Každý spolek by měl mít vytvořen systém vnitřních předpisů týkající se účetnictví. Je třeba zpracovat následující vnitřní předpisy:
-
vnitřní předpis, ve kterém účetní jednotka stanoví oprávnění, povinnosti a odpovědnost osob v účetní jednotce, jenž se vztahuje k připojování podpisového nebo identifikačního záznamu,
-
oběh účetních dokladů, jejich úschova a pravidla skartace,
-
účtový rozvrh a číselníky pro označování účetních dokladů a účetních záznamů,
-
metodiku k použití účetních metod pro oceňování či přepočty zahraničních měn,
-
odpisový plán dlouhodobého majetku,
-
zásady evidence dlouhodobého majetku a pravidla pro provádění inventarizace, vedení operativní evidence,
-
vnitřní kontrolní systém pro provádění kontrol a revizi účetnictví,
-
tvorbu a čerpání účelových a vázaných fondů,
-
hmotnou odpovědnost osob,
-
pravidla k organizaci veřejných sbírek,
-
pravidla týkající se provádění inventarizace, průběžné evidence majetku či proplácení náhrad členům spolku (např. cestovních náhrad apod.),
-
pravidla sestavení a kontroly rozpočtu.
Zjednodušený rozsah účetnictví
Spolky včetně spolků pobočných, které patří mezi malé nebo mikro účetní jednotky a které nemají povinnost ověřovat svoji účetní závěrku auditorem, mohou vést účetnictví v tzv. zjednodušeném rozsahu.
Podstata vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu spočívá v omezeném použití účetních metod a v užším rozsahu vykazování v porovnání s účetnictvím v rozsahu plném. Základní principy účetnictví ve zjednodušeném rozsahu stanoví § 13a ZÚ a dále prováděcí Vyhláška č. 504/2002 Sb. Spolky účtující ve zjednodušeném rozsahu mohou:
1.
používat jen skupinové syntetické účty,
2.
spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, což však v případě použití v podstatě každého účetního softwaru probíhá automaticky,
3.
tvořit pouze opravné položky a rezervy podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Naopak je při účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nepřípustné oceňovat majetek a dluhy reálnou hodnotou dle § 27 ZÚ.
Umožňuje-li to předmět činnosti spolku, nemusí být při zjednodušeném rozsahu účetnictví použity analytické a podrozvahové účty, nicméně i při takovém rozsahu účetnictví musí být zajištěno, že budou náklady a výnosy členěny na hlavní a vedlejší hospodářskou činnost a dále v podrobnějším členění na jednotlivé akce, projekty apod.
Ověřování účetní závěrky auditorem
Povinnost mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenou auditorem ukládá účetním jednotkám . Ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem se vždy dotýká spolků, které patří do kategorie velkých a středních účetních jednotek. Spolků z kategorie malých účetních jednotek se povinnost ověření účetní závěrky auditorem týká pouze v případě, že překročí nebo dosáhnou v bezprostředně předcházejícím účetním období alespoň dvou kritérií:
a)
netto aktiva celkem 40 mil. Kč,
b)
roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
c)
průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Audit účetní závěrky představuje nástroj veřejné kontroly a regulační nástroj přidělování veřejných prostředků. Zaměřuje se na ověřování účetnictví, kontrolu účetních výkazů, účetního systému a účetních zápisů oprávněným auditorem, který je členem Komory auditorů ČR. Činnost auditora směřuje k vyjádření názoru, zda jsou předložené účetní výkazy pravdivé a věrné a zda jsou sestaveny v souladu s příslušnými právními předpisy. V praxi se ověřuje účetní závěrka a výroční zpráva, a to dohromady v jedné zprávě auditora.
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
Vyhláška č. 504/2002 Sb. se obecně týká účetních jednotek, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tedy i spolků podle občanského zákoníku.
Tato Vyhláška č. 504/2002 Sb. stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu:
a)
rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b)
uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce,
c)
uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce,
d)
směrnou účtovou osnovu,
e)
účetní metody,
f)
metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví vedené v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.
České účetní standardy
Ministerstvo financí zveřejnilo s účinností od 1.1.2014 tzv. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Standardy jsou označeny čísly 401 až 414:
401 - Účty a zásady účtování na účtech
402 - Otevírání a uzavírání účetních knih
403 - Inventarizační rozdíly
404 - Kursové rozdíly
405 - Deriváty
406 - Operace s cennými papíry a podíly
407 - Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti
408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
409 - Dlouhodobý majetek
410 - Zásoby
411 - Zúčtovací vztahy
412 - Náklady a výnosy
413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414 - Přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné
Účetní závěrka
Podle je spolek povinen uzavřít k poslednímu dni účetního období účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Účetní závěrka obsahuje i doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a zaúčtování daně z příjmů a uzavření účetních knih. Poslední fází účetní uzávěrky je sestavení účetní závěrky.
Ke konci účetního období je nutné provést následující účetní práce a operace:
1.
Přípravné práce, které se skládají z kontroly převodu zůstatků za účelem zajištění bilanční kontinuity mezi minulým a současným účetním obdobím, a z tzv. inventarizace majetku a závazků.
2.
Doúčtování operací k poslednímu dni období - kursových rozdílů, časového rozlišení, dohadných položek, opravných položek a rezerv, zásob na cestě, při účtování zásob metodou B přeúčtování koncových stavů skladů.
3.
Zjištění výsledku hospodaření, výpočet daně, uzavření knih:
-
zjištění obratu účtů rozvahových a výsledkových,
-
zjištění výsledku hospodaření,
-
uzavření účetních knih.
Na základě zjištěného výsledku hospodaření se vypočte a zaúčtuje daň z příjmů a provede závěrečné uzavření účetních knih.
Účty nákladů a výnosů se převádí na účet 963-Účet výsledku hospodaření a tímto dochází k jejich vynulování. Rozvahové účty se převádí do následujícího účetního období, a to prostřednictvím účtů 961-Počáteční účet rozvažný a 962-Konečný účet rozvažný.
Účetní závěrka se sestavuje v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Spolky, které patří do kategorie mikro účetních jednotek nebo malých účetních jednotek, jež nemají povinnost auditované účetní závěrky, mohou účetní závěrku sestavovat ve zkráceném rozsahu. Které položky se vykazují v účetní závěrce v plném rozsahu a které ve zkráceném rozsahu, stanoví Vyhláška č. 504/2002 Sb.
Směrná účtová osnova
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
12 - Zásoby vlastní výroby
13 - Zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
21 - Peněžní prostředky v pokladně
22 - Peněžní prostředky na účtech
23 - Krátkodobé úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
26 - Převody mezi finančními účty
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
32 - Dluhy
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
35 - Pohledávky za společností
36 - Dluhy ke společnosti a dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů
   a vkladů
37 - Jiné pohledávky a dluhy
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová třída 4 - volná
Účtová třída 5 - Náklady
50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
56 - Změna stavu zásob vlastní činnosti
57 - Aktivace
58 - Poskytnuté příspěvky
59 - Daň z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
61, 62 - zrušena
64 - Ostatní výnosy
65 - Tržby z prodeje majetku
68 - Přijaté příspěvky
69 - Provozní 
dotace
Účtová třída 7 a 8 -
účtové jednotky použijí tyto účty podle vnitřního předpisu
Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěrkové a podrozvahové účty
90 - Vlastní jmění
91 - Fondy
92 - Oceňovací rozdíly
93 - Výsledek hospodaření
94 - Rezervy
95 - Dlouhodobé úvěry a dluhy
96 - Závěrkové účty
97 - 99 - Podrozvahové účty
Spolek jako veřejně prospěšný poplatník vede účetnictví v členění na hlavní a hospodářskou (vedlejší) činnost, střediska a zakázky v souladu s požadavky zakladatele. V dalším textu se zaměříme pouze na specifické případy účtování u spolků.
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
V rámci této účtové třídy se účtuje o majetku s využitelností delší než 1 rok, ke kterému má spolek vlastnické právo nebo právo hospodaření s majetkem státu. Základní postupy účtování stanoví ČÚS:
-
401 - Účty a zásady účtování na účtech, z tohoto standardu lze vycházet při sestavení účtového rozvrhu,
-
403 - Inventarizační rozdíly,
-
409 - Dlouhodobý majetek,
-
406 - Operace s cennými papíry a podíly.
Příklad
Pořízení majetku spolku
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Nákup počítače na fakturu I Faktura přijatá I 042 I 321 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převedení počítače do užívání I Interní doklad I 022 I 042 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Získání tiskárny darem I Darovací smlouva, I 042 I 901 I I I interní doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převedení tiskárny do užívání I Interní doklad I 022 I 042 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Postavení klubovny vlastní I Interní doklad I 042 I 574 I I činností I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převedení klubovny do užívání I Interní doklad I 021 I 042 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Roční odpis klubovny I Interní doklad I 551 I 081 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Výše účetních odpisů dlouhodobého majetku se stanoví v souladu se . Daňové odpisy se uplatní pouze u majetku, který byl pořízen v rámci vedlejší hospodářské činnosti. Totéž platí u zákonných rezerv na opravu dlouhodobého hmotného majetku.
Příklad
Vyřazení majetku spolku
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Prodej nepotřebné sekačky - plně I Faktura vydaná I 311 I 652 I I odepsána, zůstatková cena 0 Kč - I I I I I faktura za prodej I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Vyřazení sekačky z evidence I Interní doklad I 082 I 022 I I majetku v pořizovací ceně I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Prodej notebooku se zůstatkovou I Faktura vydaná I 311 I 652 I I cenou - faktura za prodej I I I I I notebooku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Doúčtování zůstatkové ceny I Interní doklad I 552 I 082 I I (odpis) I I I I I-----------------------------------I I---------I---------I I Vyřazení notebooku z evidence v I I 082 I 022 I I pořizovací ceně I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Darování nepotřebné tiskárny - I Interní doklad I 546 I 082 I I doúčtování zůstatkové ceny I I I I I-----------------------------------I I---------I---------I I Vyřazení z evidence v pořizovací I I 082 I 022 I I ceně I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Příklad
Poskytnutá
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku
Celková pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku je 50 000 Kč. Na část ceny je poskytnuta
dotace
z veřejných prostředků v částce 30 000 Kč. Odpisovou sazbu předpokládejme rovnoměrnou ve výši 10 000 Kč za 1 rok používání. Poměrná část odpisů připadajících na přijatou dotaci je 6 000 Kč a poměrná část odpisů připadající na vlastní zdroje financování činí 4 000 Kč.
I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I
I  
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Předpis nároku na I Smlouva o I 30 000 I 346 I 901 I I dotaci na I poskytnutí
dotace
I I I I I dlouhodobý hmotný I I I I I I majetek I I I I I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Příjem
dotace
na I Bankovní výpis I 30 000 I 221 I 346 I I bankovní účet I I I I I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Faktura za I Faktura přijatá I 50 000 I 042 I 321 I I dlouhodobý majetek I I I I I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Zařazení majetku do I Interní doklad I 50 000 I 022 I 042 I I užívání I I I I I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Odpisy I Interní doklad I 10 000 I 551 I 082 I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I I Poměrná část odpisů I Interní doklad I 6 000 I 901 I 649 I I z
dotace
I I I I I I---------------------I--------------------I-------------I---------I---------I
Účtová třída 1 - Zásoby
Zásoby patří k oběžnému majetku účetní jednotky. Základní postupy účtování o zásobách upravuje ČÚS:
-
410 - Zásoby a
-
403 - Inventarizační rozdíly.
Zásobami jsou:
-
materiál na skladě a na cestě do okamžiku spotřeby,
-
nedokončená výroba,
-
polotovary vlastní výroby,
-
výrobky,
-
zvířata,
-
zboží na skladě a v prodejnách do okamžiku prodeje,
-
zboží na cestě,
-
poskytnuté zálohy na zásoby.
V této účtové třídě se účtuje na základě speciálních typů dokladů, kterými jsou:
-
příjemka (pro příjem materiálu na sklad),
-
výdejka (pro výdej materiálu ze skladu).
V praxi se používají ještě další dva typy účetních dokladů - prodejka (při prodeji zásob) a převodka (při převodech mezi jednotlivými sklady).
V oblasti účtování a oceňování zásob se u spolků nevyskytují podstatné odlišnosti od běžných podnikatelských subjektů, pouze v případě spotřeby materiálu či pořízení zboží získaného darem se na základě interního dokladu (příjemky nebo výdejky) účtuje prostřednictvím účtu 901-Vlastní jmění.
Účtová třída 2 - Finanční účty
V této účtové třídě se zachycují operace týkající se finančního majetku spolku, který je charakterizován vysokou likviditou a bezprostřední obchodovatelností. Jedná se o krátkodobý finanční majetek a peníze, či krátkodobé finanční závazky a úvěry. Předpokládaná doba držení je do 1 roku. Základní postupy účtování stanoví ČÚS:
-
408 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry,
-
406 - Cenné papíry, podíly a směnky,
-
403 - Inventarizační rozdíly.
Účetními doklady, na základě kterých je v účtové třídě 2 účtováno, jsou:
-
příjmový pokladní doklad,
-
výdajový pokladní doklad,
-
výpis z běžného účtu.
Příklad
Peněžní prostředky v pokladně
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Počáteční stav účtu 211-Pokladna I I 211 I 961 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Příjem účastnického poplatku na I Příjmový pokladní I 211 I 649 I I vzdělávací akci I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Příjem zálohy na dotaci od obce I Příjmový pokladní I 211 I 348 I I I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijaté členské příspěvky I Příjmový pokladní I 211 I 684 I I I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijatý dar na provozní činnost I Příjmový pokladní I 211 I 682 I I I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Příjem nájemného za pronájem I Příjmový pokladní I 211 I 602 I I klubovny I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Podobným způsobem je účtováno v případě, že se jedná o příjmy bezhotovostní, přijaté na bankovní účet spolku, pouze místo účtu 211-Pokladna se operace zachycují na účet 221-Bankovní účty.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
V účtové třídě 3 účtují spolky operace týkající se styku s dodavateli, odběrateli, finančními úřady, orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami, zaměstnanci apod. Účty účtové třídy 3 vyjadřují buď pohledávkový (nárokový) vztah, nebo závazkový (povinný) vztah.
Základní postupy účtování upravuje ČÚS:
-
411 - Zúčtovací vztahy,
-
407 - Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti,
-
404 - Kursové rozdíly.
Účetní doklady, na základě kterých se obvykle o pohledávkách a závazcích účtuje, jsou:
-
faktury vydané a přijaté,
-
smlouvy,
-
vyúčtování,
-
platební a splátkové kalendáře,
-
pokladní doklady a bankovní výpisy,
-
rozhodnutí a platební výměry,
-
interní doklady.
V této účtové třídě se můžeme setkat s dotacemi, které se dělí na dvě základní skupiny:
-
investiční
dotace
, které jsou určené na pořízení dlouhodobého majetku,
-
provozní
dotace
, které slouží na krytí běžných nákladů.
Investiční
dotace
na pořízení dlouhodobého majetku snižují ocenění tohoto dlouhodobého majetku jak v účetnictví (s ohledem na jeho odepisování), tak i pro účely zjištění základu daně dle § 29 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Příklad
Investiční
dotace
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Nárok na dotaci na pořízení I Interní doklad / I 346 I 901 I I dlouhodobého hmotného majetku I smlouva o dotaci I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijetí
dotace
na bankovní účet I Bankovní výpis I 221 I 346 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Nákup dlouhodobého majetku I Přijatá faktura I 042 I 321 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Úhrada faktury z běžného účtu I Bankovní výpis I 321 I 221 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Majetek byl zařazen do užívání I Interní doklad I 022 I 042 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Odpis majetku I Interní doklad I 551 I 082 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Odpis majetku - zúčtování
dotace
I Interní doklad I 901 I 649 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
V případě, že se jedná o odepisovaný dlouhodobý majetek, postupuje se následujícím způsobem:
a)
stanoví se částka v poměru přijaté
dotace
a pořizovací ceny, o kterou se zvýší výnosy (pokud je majetek pořízen zcela z přijaté
dotace
, rovná se tato částka výši odpisů),
b)
sníží se výše vlastního jmění (901-Vlastní jmění) o tuto částku,
c)
zároveň se zvýší ostatní výnosy (649-Jiné ostatní výnosy) o stejnou částku.
Dotaci je nutné účtovat tak, aby byla zřetelně v účetnictví odlišena, tj. prostřednictvím analytické evidence.
Provozní
dotace
se účtují přímo do výnosů (viz ČÚS 413 - Náklady a výnosy) a jsou příjmem, který může být zdaněn daní z příjmů (pokud není v souladu se ZDP osvobozen).
Příklad
Provozní
dotace
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Předpis
dotace
I Interní doklad / I 346 I 691 I I I smlouva o dotaci I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I
Dotace
přijata na běžný účet I Bankovní výpis I 221 I 346 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Náklady z
dotace
I Přijatá faktura / I 5xx I 321/211 I I I výdajový pokladní I I I I I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Vrácení
dotace
v případě I Interní doklad I 691 I 346 I I nespotřebování na provoz spolku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převod nespotřebované
dotace
na I Bankovní výpis I 346 I 221 I I účet poskytovatele I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Účtová třída 5 a 6 - Náklady a výnosy
V účtové třídě 5 - Náklady se účtuje o prvotních i druhotných nákladech vynaložených na činnost spolku.
Postup účtování o nákladech spolku je obdobný jako u podnikatelských subjektů s tím, že je třeba neustále u každého nákladu rozlišovat, zda byl vynaložen na hlavní činnost spolku nebo v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
Specifickým účetním případem může být dobrovolné členství v jiné neziskové organizaci, jíž spolek hradí členský příspěvek.
Příklad
Poskytnuté příspěvky
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Zaplacení ročního členského I Bankovní výpis / I 582 I 221/211 I I příspěvku I příjmový pokladní I I I I I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Ve prospěch účtové třídy 6 - Výnosy se naopak účtují všechny výnosy spolku. Základní postupy pro účtování o nákladech a výnosech obsahuje ČÚS:
-
412 - Náklady a výnosy.
Specifickou účetní operací v případě spolků je účtování o případných zaplacených příspěvcích za dobrovolné členství ve spolku.
Příklad
Členské a jiné příspěvky, dary a
dotace
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijetí členského příspěvku dle I Bankovní výpis / I 211 I 684 I I stanov, statutu, zakladatelských I příjmový pokladní I I I I listin I doklad I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijaté příspěvky na provozní I Bankovní výpis I 221 I 681 I I činnost I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijetí finančního daru od I Bankovní výpis I 221 I 682 I I právnických a fyzických osob na I I I I I provozní činnost I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I
Dotace
na provozní činnost spolku I Interní doklad / I 346 I 691 I I I smlouva o dotaci I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijetí hmotného daru / případně I Interní doklad / I 51x I 682 I I věcné plnění formou bezplatných I smlouva I I I I služeb I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Účtová třída 9 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
Spolek účtuje o vlastních zdrojích a dlouhodobých závazcích v účtové třídě 9. Základní postupy účtování stanoví ČÚS:
-
413 - Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky,
-
405 - Deriváty,
-
406 - Cenné papíry, podíly a směnky,
-
402 - Otevírání a uzavírání účetních knih a účetní závěrka.
Příklad
Účtování v účtové třídě 9
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Vklad zakladatele na bankovní I Bankovní výpis / I 221 I 901 I I účet I zakladatelský I I I I I dokument I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Přijatá
dotace
/ finanční dar na I Bankovní výpis / I 221 I 901 I I pořízení dlouhodobého majetku I smlouva o dotaci / I I I I I darovací smlouva I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Bezúplatně nabytý dlouhodobý I Interní doklad / I 022 I 901 I I hmotný majetek I darovací smlouva I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převod zisku za minulé účetní I Interní doklad I 931 I 901 I I období v případě, že se nepřevádí I I I I I do fondů I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převod zdrojů z fondů při I Interní doklad I 911 I 901 I I pořízení dlouhodobého majetku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Nově zjištěný, v účetnictví dosud I Interní doklad I 031 I 901 I I nezaúčtovaný neodepisovaný I I I I I dlouhodobý majetek - pozemek I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Převod ztráty z minulého účetního I Interní doklad I 901 I 931 I I období I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Vypořádání
dotace
poskytnuté v I Bankovní výpis I 901 I 221 I I minulých letech I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Tvorba fondu z finančních I Bankovní výpis I 221 I 911 I I prostředků nabytých za účelem I I I I I darování jiným osobám v souladu s I I I I I hlavní činností spolku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Tvorba fondu za účelem darování I Interní doklad I 022 I 911 I I dlouhodobého hmotného majetku I I I I I jiným osobám v souladu s hlavní I I I I I činností spolku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Tvorba účelového fondu ze zisku I Interní doklad I 931 I 911 I I po zdanění I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Tvorba účelového fondu z I Interní doklad I 932 I 911 I I nerozděleného zisku minulých let I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Použití prostředků z fondu I Bankovní výpis I 911 I 221 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Darování peněžních prostředků I Bankovní výpis I 911 I 221 I I jiným osobám v souladu s hlavní I I I I I činností spolku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Darování dlouhodobého majetku I Interní doklad / I 911 I 022 I I jiným osobám v souladu s hlavní I darovací smlouva I I I I činností spolku I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Darování služby v souladu s I Interní doklad / I 911 I 648 I I hlavní činností spolku I darovací smlouva I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Dlouhodobý úvěr poskytnutý spolku I Bankovní výpis I 221 I 951 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Úhrada dodavatelské faktury z I Bankovní výpis I 321 I 951 I I dlouhodobého úvěru I I I I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Ke konci účetního období je třeba uzavřít všechny účty a zjistit výsledek hospodaření v členění na výsledek hospodaření za hlavní činnost a za jednotlivé vedlejší činnosti. K tomuto zjištění slouží vedení analytické evidence účtů.
Příklad
Uzavírání účtů
I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
I     
Účetní případ
I
Účetní doklad
I
MD
I
D
I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Uzavírání účtů - zisk I Interní doklad I 963 I 931 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Uzavírání účtů - ztráta I Interní doklad I 931 I 963 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Rozdělení výsledku hospodaření - I I I I I zisku: I I I I I a) do vlastního jmění I Interní doklad I 931 I 901 I I b) k tvorbě fondu I Interní doklad I 931 I 911 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I I Rozdělení výsledku hospodaření - I I I I I ztráty: I I I I I a) do vlastního jmění I Interní doklad I 901 I 931 I I b) ke snížení fondu I Interní doklad I 911 I 931 I I-----------------------------------I--------------------I---------I---------I
Tento text je pouze stručnou exkurzí do problematiky účetnictví spolků, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, neobsahuje veškeré účetní operace, ani neuvádí všechny možnosti účtování a oceňování, které jsou podrobněji rozvedeny v Českých účetních standardech a Vyhláškách. Cílem příspěvku bylo poskytnout čtenářům základní informace a hrubý přehled problematiky, se kterou se mohou při účtování spolků setkat.