Legislativní novinky k 22. 8. 2016

Vydáno: 9 minut čtení
Legislativní novinky k 22. 8. 2016
Ing.
Lenka
Froschová
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
Troufám si tvrdit, že mnoho z nás v čase dovolených doufalo, že tento poklidný režim bude následovat také v oblasti přípravy a schvalování novel v legislativním procesu. Avšak jak je patrné, naše očekávání nebyla naplněna, a tudíž také letní měsíce přinesly do naší praxe změny, které se již ve stávající právní úpravě promítly, nebo jejichž účinnost teprve v blízké budoucnosti nastane. Tento příspěvek si tak dovoluje čtenářům nabídnout průřez především daňovými novinkami, jež mnohdy zásadním způsobem novelizují, resp. doplňují, stávající právní úpravu, a které je nutné vést, v souladu s výkonem odborné profese, v patrnosti.
V souvislosti s novelou celního zákona byl dne 29.7.2016 ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony, mimo jiné také zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Mezi hlavní změny vstupující v účinnost od 1.8.2016 patří:
-
Zpřesnění současného legislativního textu v § 44, který upravuje stáří pohledávek, u nichž je možné provést opravu výše daně, tedy u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Z nové formulace by měla být jasněji patrná možnost věřitele provést opravu výše daně na výstupu u pohledávek starších více než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.
-
Ustanovení o dovozu a vývozu zboží:
-
Oblast dovozu a vývozu zboží doznala v souvislosti s novelou celního zákona nejvíce změn spočívajících především ve zpřesnění termínů v souladu s celním zákonem.
-
Byla vypuštěna nebo změněna veškerá ustanovení týkající se „svobodných skladů“, jelikož nový celní
kodex
Unie již pojem „svobodný sklad“ neupravuje.
-
Propuštění zboží do svobodného pásma, dodání zboží ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se k tomuto zboží je tak nově zdanitelným plněním s nárokem na odpočet.
-
Do § 24 se doplňuje odst. 5 stanovující vznik povinnosti přiznat daň při poskytnutí plnění osobou neusazenou v tuzemsku, a to v návaznosti na změny v § 108 odst. 1 písm. d) – viz níže.
-
Mění se typ daňového dokladu při vývozu zboží (§ 33a), kdy je nově za daňový doklad považován „běžný“ daňový doklad vystavený dle § 28 odst. 1 písm. a).
-
V souvislosti s kontrolním hlášením (dále jen „KH“):
-
Vkládá se nový § 101j, který stanoví, že povinnost uhradit pokutu za opožděné podání KH bez výzvy správce daně ve výši 1 000 Kč zaniká, pokud u plátce v daném kalendářním roce nedošlo k jinému prodlení při podání KH.
-
A dále nový § 101k, který se týká prominutí pokut za nepodání KH dle § 101h odst. 1 písm. b) až d).
-
Prodlužuje se lhůta pro reakci na výzvu správce daně z pěti kalendářních na pět pracovních dní (§ 101g).
-
Nový § 108 odst. 1 písm. d) ukládá povinnost přiznat daň plátci, jemuž je dodáno zboží s místem plnění v tuzemsku, a to osobou neusazenou v tuzemsku, která není registrována jako plátce.
S účinností od 1.9.2016 je pro osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, místně příslušný Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (dříve Finanční úřad pro hlavní město Prahu).
Zdrojem podrobnějších informací o změnách jednotlivých ustanovení je sněmovní tisk č. 717.
V důsledku novelizace zákona dochází také k úpravě formulářů daňového přiznání k DPH (tiskopis 25 5401 – vzor 20), pokynů k vyplnění přiznání k DPH (tiskopis 25 5412 – vzor 16) a samozřejmě také KH. Předmětné změny nejsou důvodem ke změně specifikace XML struktury daných formulářů.
POKYN GFŘ D-29
V návaznosti na nové ustanovení o prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH) vydalo Generální finanční ředitelství Pokyn D-29, jež upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí výše zmíněné pokuty. Cílem Pokynu je tak vymezit skutečnosti, které mohou zakládat důvod pro možnost prominout pokutu. Důležité je podotknout, že daný Pokyn se týká výhradně prominutí pokut uložených v souladu s § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH (konkrétně pokuty ve výši 10 000 Kč za podání KH v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně, 30 000 Kč za nepodání KH na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení uvedených údajů, 50 000 Kč za nepodání KH ani v náhradní lhůtě). Po splnění formálního požadavku k prominutí, kterým je podání žádosti nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, jímž bylo rozhodnuto uhradit pokutu (přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit), přistupuje správce daně k dalšímu kroku, a to k rozhodování, zda vůbec lze žádosti vyhovět.
V rámci rozhodování posuzuje splnění § 259c odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), podle něhož platí, že prominout pokutu nebo příslušenství daně lze pouze v případě, že daňový subjekt, nebo člen jeho statutárního orgánu, v posledních třech letech (zpětně ode dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty) závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy. Pokyn dále vyjmenovává devět situací, které lze definovat jako závažné porušení zmíněných předpisů (např. nespolehlivý plátce, spáchání trestného činu dle , ztěžování a maření správy daní, porušení povinnosti vést účetnictví atd.). Pro vyloučení prominutí stačí naplnění již jedné podmínky. Pokud žadatel o prominutí vyhoví požadavkům, přistupuje správce daně k další fázi – rozhodnutí, v jakém rozsahu lze pokutu prominout, přičemž se posuzují dvě kritéria: ospravedlnitelný důvod prodlení (§ 101k) a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem (§ 259c odst. 1 DŘ).
Skutečnosti zakládající tato kritéria a jejich procentuální ohodnocení (tedy v jaké výši lze pokutu prominout) jsou vymezeny v dalších článcích Pokynu. Správce daně vydá rozhodnutí ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správci daně.
V Pokynu je také uvedeno, že žádost o prominutí pokuty podléhá dle zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč
VE ZKRATCE
Ve Sbírce zákonů byl ke dni 5.8.2016 vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Novela zákona je účinná od 1.11.2016. Zásadní změnou v úpravě oblasti nabytí nemovitých věcí je skutečnost, že poplatníkem daně bude od tohoto data vždy nabyvatel (tedy kupující) vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tak možnost volby poplatníka a současně je také zrušen institut ručení za daň. Novelou dále dochází ke zpřesnění definice inženýrských sítí, resp. jejich částí, které podléhají dani z nabytí a které naopak ne. K dalším změnám patří také osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávními celky nebo zjednodušení určení základu daně v případě směny.
-
Elektronická evidence tržeb
S blížícím se termínem startu první vlny zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb, která se od 1.12.2016 dotkne ubytovacích a stravovacích zařízení, vyvstávají četné obavy pramenící z nedostatku informací. Jako reakci na tuto situaci zřídila Finanční správa od 1. srpna speciální infolinku pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti (tel. 225 092 392). Na pracovníky finanční správy je možné se obrátit s metodickými dotazy týkajícími se evidence tržeb, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Veškeré informace k problematice jsou také k dispozici na webových stránkách
www.etrzby.cz.
Jako senátní tisk č. 317 byl dne 28.7.2016 Senátu předložen návrh novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Novela reaguje na nutnost implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17.5.2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnic Rady 84/253/EHS. Dle informací na webových stránkách Komory auditorů ČR musí být návrh novely projednán nejpozději do 27.8.2016. Výsledek však nebyl v době uzávěrky článku znám.
-
Vyhláška k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Ve Sbírce zákonů byla dne 8.8.2016 zveřejněna nová vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, a nabyde účinnosti dne 1.10.2016 (stejně jako nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).