Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2016

Vydáno: 18 minut čtení
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku v podmínkách roku 2016
Ing.
Ivana
Pilařová
Pojem dlouhodobého majetku je neodmyslitelně spojen s pojmem technického zhodnocení. Všeobecně je známá skutečnost, že technické zhodnocení zvyšuje hodnotu majetku a modifikuje vstupní cenu pro odpisování. Méně známé jsou již rozdílné definice technického zhodnocení pro účely účetnictví a pro účely zákona o daních z příjmů, stejně tak skutečnost, že technické zhodnocení se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za samostatný hmotný majetek a nakládání s ním nemusí být vždy shodné jako s majetkem, jehož hodnotu zvyšuje. Následující řádky věnujeme zkoumání technického zhodnocení z různých hledisek - účetnictví, daně z příjmů a DPH.
POJEM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ PRO ÚČELY ÚČETNICTVÍ
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), definuje pojem technického zhodnocení (dále jen „TZ“) pro účely účetnictví v § 47 odst. 3. Počínaje rokem 2014 tato definice způsobila oddělení pojmu TZ majetku
pro účely účetnictví
od definice TZ hmotného a nehmotného majetku
pro účely daně z příjmů.
Do konce roku 2013 byl tento pohled shodný a účetnictví přebíralo definici v § 33 a § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
TZ je definováno „dvousložkově“ - z hlediska věcného a z hlediska hodnotového. Z
věcného pohledu
účetnictví zůstává u shody se ZDP, když TZ definuje jako
....
zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav...“.
Z hodnotového pohledu se však účetní definice od daní odchyluje. Z textu vyhlášky plyne povinnost
shodného hodnotového vymezení TZ s hodnotou určenou účetní jednotkou pro vykazování jednotlivéh