Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se poskytování a přijímání služeb

Vydáno: 31 minut čtení
Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se poskytování a přijímání služeb
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
V praxi bývá pro plátce DPH často obtížné či problematické stanovení dne, ke kterému je potřeba odvést DPH a zahrnout plnění do správného zdaňovacího období. Každý plátce DPH by si měl uvědomit, že platí odlišná pravidla časového okamžiku u zboží, u služeb či u dodání nemovité věci. Odlišná pravidla také platí pro plnění poskytovaná v rámci České republiky a pro plnění poskytovaná do zahraniční či plnění nakupovaná ze zahraničí. Odlišná pravidla také platí pro plnění ve zvláštním režimu, což je u služeb zejména režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací či cestovní služby. Problematika časového okamžiku bývá v praxi často odsouvána do pozadí, nicméně tato oblast je často předmětem kontrolních postupů ze strany správce daně. Tento článek se zabývá pravidly pro poskytování a přijímání služeb zejména ve vztahu ke kontrolnímu hlášení.
Při nesprávném stanovení data může dojít hned k několika chybným postupům plátce DPH, které mohou vést k vyměření sankcí či případným opravám daňových tvrzení. Nesprávně stanovené datum může vést k aplikaci nesprávného směnného kursu či nesprávné sazby DPH při její změně v důsledku účinnosti příslušné novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a zejména může dojít k pozdnímu vykázání plnění v přiznání k DPH a k pozdní úhradě daňové povinnosti.
Datum je také jedním z údajů, který je potřeba uvádět od 1.1.2016 do kontrolního hlášení. Mimo další údaje, jako je daňové identifikační číslo, evidenční číslo daňového dokladu či částka základu daně a DPH, je údaj o datu využíván finančními úřady jako znak, na základě kterého se párují daňové doklady vystavené dodavateli a uplatňované jako nárok na odpočet DPH odběrateli. V případě uvedení rozdílného data dodavatelem a odběratelem v kontrolním hlášení dochází k nesouladu daňových dokladů a velmi pravděpodobně dojde k neformální komunikaci či k formálním postupům jako je výzva ke kontrolnímu hlášení či zahájení postupu k odstranění pochybností.
Před zavedením kontrolního hlášení se využívala mnohá praktická zjednodušení (např. uplatňování nároku na odpočet DPH později v situaci placených záloh až na základě finálního zúčtování), která ale se zavedením kontrolního hlášení již prakticky nejsou možná, protože finanční úřad nedokáže plnění spárovat.
DATUM UVÁDĚNÉ V KONTROLNÍM HLÁŠENÍ U SLUŽEB
V případě kontrolního hlášení a poskytování či přijímání služeb můžeme narazit na různá pravidla pro různé části tiskopisu s ohledem na uváděné datum hned v několika částech formuláře.
První spíše formální podmínkou je nutnost uvádění data vždy v 10místném tvaru jako DD.MM.RRRR (například 15.09.2016).
Druhá podmínka je spíše věcného charakteru a představuje nutnost uvádění dat v souladu s pravidly ZDPH, která vyplývají zejména z § 21, 24 či 92a ZDPH. Z těchto pravidel vyplývá, že existují různé časové okamžiky pro dané kategorie služeb, co se týče povinnosti odvést DPH a zahrnutí plnění do správného zdaňovacího období a uvedení správného data v kontrolním hlášení.
U jednotlivých částí kontrolního hlášení platí následující pravidla:
-