Praktický pohled na jednoduché účetnictví

Vydáno: 32 minut čtení
Praktický pohled na jednoduché účetnictví
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
CAE
Jistě jste všichni zaznamenali, že od 1.1.2016 máme zpět v platných účetních předpisech znovuoživenou účetní soustavu jednoduchého účetnictví. Tak jak to bylo do konce roku 2015, umožnuje novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“), využití této účetní soustavy pouze některým neziskovým organizacím, a to za předem stanovených podmínek. V tomto článku se seznámíme s problematikou účtování v jednoduchém účetnictví (dále jen „JÚ“), jaké současné podmínky musí být splněny a jak má vypadat účetní závěrka, neboť účetní předpisy (prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb., pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví) nově přesně stanovují podobu jednotlivých výkazů.
Kdo smí vést jednoduché účetnictví
Jednoduché účetnictví mohou vést účetní jednotky uvedené v § 1 odst. 2 písm. a) a b) ZÚ, které zároveň splní podmínky definované v § 1f téhož zákona.
Jednoduše řečeno jsou to tuzemské nebo zahraniční
právnické osoby
a zahraniční jednotky, které na území České republiky provozují svoji činnost,
nejsou plátci
daně z přidané hodnoty, jejich celkové
příjmy
za poslední účetní období a taktéž
hodnota majetku nepřesáhly 3 mil. Kč
a současně jsou jednou z
vyjmenovaných právních forem:
-
spolek a pobočný spolek,
-
odborová organizace, pobočná odborová organizace, mezinárodní odborová organizace a pobočná mezinárodní odborová organizace,
-
organizace zaměstnavatelů, pobočná organizace zaměstnavatelů, mezinárodní organizace zaměstnavatelů a pobočná mezinárodní organizace zaměstnavatelů,
-
církev a náboženská společnost nebo církevní instituce, která je právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo
-
honební společenstvo.
Je zřejmé, že se podmínky pro vedení JÚ oproti předchozímu účetnímu období zpřísnily o dvě nová kritéria: limit hodnoty majetku a neplátce DPH. Nicméně i u definice příjmu jako podmínky pro vedení JÚ došlo k větší specifikaci, a proto se podrobněji podívejme, jak správně stanovit výši příjmu a výši majetku.
Příjem za bezprostředně předcházející účetní období
Celkovým příjmem se pro účely JÚ rozumí úhrn příjmů zjištěný z přehledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do úhrnu příjmů se ovšem nezapočítávají průběžné položky a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, příjmy nahodilé a mimořádné.
Uvědomme si ovšem, že přestože se do příjmů nezapočítávají pohyby na průběžných položkách, započítávají se tam příjmy na účet nebo do pokladny při standardních převodech mezi bankovními účty, nebo hotovostí a účty, stejně tak se tam započte třeba příjem
dotace
apod. A proto, pokud by účetní jednotka v podstatě nevykonávala žádnou činnost, jen si převáděla velké finanční prostředky mezi účty, mohla by snadno překročit celkový příjem, a tím tak přijít o možnost vést JÚ.
Hodnota majetku
Hodnotou majetku se pro účely JÚ rozumí úhrn majetku zjištěný z přehledu o majetku a závazcích sestaveného k rozvahovému dni. Do úhrnu majetku se opět nezahrnují pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady, pohledávky nahodilé a mimořádné a jejich úhrady. Možná tušíte, že může nastat problém, jak určit, kolik v hodnotě finančních prostředků k určitému datu činí úhrady z prodeje dlouhodobého majetku a úhrady pohledávek nahodilých nebo mimořádných. V tuto chvíli zatím není jasno, jak se k tomu problému postavit, a záleží zřejmě na každém z nás, jak si zdokumentujeme, kolik v celkové hodnotě majetku (vykázané v přehledu o majetku a závazcích) činí právě tyto úhrady.
Při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché se bude hodnota majetku stanovovat z jeho brutto hodnoty, protože se v JÚ neprovádí účetní odpis.
V prvním účetním období, při vzniku nebo zahájení činnosti, rozhoduje účetní jednotka o možnosti vedení JÚ na základě odborného odhadu splnění nebo nesplnění stanovených podmínek pro vedení JÚ v tomto prvním účetním období.
V následujících letech, pokud přestane účetní jednotka splňovat podmínky pro vedení JÚ, musí začít vést podvojné účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po účetním období, ve kterém zjistila, že tyto podmínky nesplňuje. Problém ovšem je, že z JÚ na podvojné můžete přejít kdykoliv (od začátku jakéhokoliv účetního období), z podvojného účetnictví na jednoduché můžete přejít nejdříve až po 5 po sobě následujících účetních obdobích!
Principy vedení jednoduchého účetnictví
Nezaměňujme vedení JÚ s daňovou evidencí, protože je tam pár podstatných rozdílů. V daňové evidenci se řídíme výlučně zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) neodkazuje-li ZDP na účetní předpisy, a jsou to záznamy výlučně pro stanovení správného základu daně z příjmů, kdežto JÚ se řídí a prováděcími vyhláškami a slouží primárně pro jiné účely než pro stanovení daně z příjmů.
Z toho také vyplývají podstatné rozdíly. V daňové evidenci se nesestavuje účetní závěrka, neprovádí se přecenění peněžních prostředků v cizí měně ke konci roku atd. V daňové evidenci se přepočítávají, resp. přeceňují, cizoměnové příjmy a výdaje na českou měnu pouze jednou, a to k datu jejich realizace, až na výjimky podle § 38 ZDP atd.
Nicméně pro účely daně z příjmů poplatníci vedoucí JÚ nevycházejí z účetního výsledku hospodaření, ale z rozdílu příjmů a výdajů, ani nemohou pro daňové účely považovat příjmy za výnosy a výdaje za náklady, viz § 21h ZDP.
Přestože se JÚ řídí stejnými předpisy jako účetnictví podvojné, jsou i tam významné rozdíly, kterými jsou zejména:
-
v JÚ není možné účtovat v hospodářském roce, (nicméně i při zahájení nebo ukončení činnosti je možné prodloužit, resp. zkrátit, účetní období až o 3 měsíce),
-
JÚ nepoužívá kategorizaci účetních jednotek nebo kategorizaci konsolidačních skupin,
-
samozřejmě není využívána účtová osnova a účtový rozvrh,
-
nesestavuje se rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce ani přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu,
-
ke konci rozvahového dne se nepřeceňuje majetek a závazky, s výjimkou přecenění peněžních prostředků v cizí měně (do konce roku 2015 byl přeceňován i ostatní majetek a závazky),
-
neuplatňuje se zásada opatrnosti dle § 25 odst. 3 ZÚ, tzn. neúčtuje se o účetních opravných položkách a účetních rezervách,
-
neoceňuje se majetek reálnou hodnotou a
-
nesestavuje se odpisový plán, neboť se neúčtuje o účetních odpisech.
Ostatní ustanovení zákona použijí účetní jednotky v JÚ tak, aby bylo v souladu se smyslem, účelem a metodami stanovenými pro JÚ a aby přehledy sestavené v rámci účetní závěrky poskytly ucelenou informaci o příjmech, výdajích, stavu majetku a závazcích účetní jednotky.
Účetní knihy v jednoduchém účetnictví
JÚ je vedeno záznamy v účetních knihách, kterými jsou peněžní deník, kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku.
Peněžní deník
Nejrozsáhlejší a nejdůležitější účetní knihou je peněžní deník, který obsahuje informace o všech peněžních prostředcích a chronologické záznamy o veškerých příjmech a výdajích, ať už v hotovosti, nebo bezhotovostně v průběhu účetního období, a to v členění:
-
na hlavní a hospodářskou činnost,
(Hospodářská činnost je definována ve vyhlášce č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako taková činnost, která je stanovena zvláštním právním předpisem, nebo ve zřizovací listině, statutu, zakládací listině nebo zapsané v příslušném rejstříku, zejména činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.)
-
které je nezbytné pro správné zjištění základu daně z příjmů (v hlavní činnosti je třeba sledovat kromě daňově uznatelných a neuznatelných výdajů, resp. zdanitelných a osvobozených příjmů, i členění na jednotlivé akce, které účetní jednotka uskutečnila v průběhu účetního období v rámci své hlavní činnosti) a dále,
-
jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z jiných právních předpisů (např. zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů),
-
pro vlastní potřeby.
Peněžní deník musí obsahovat taktéž průběžné položky, které jsou sice pohyby peněžních prostředků většinou mezi pokladnou a bankou, nebo dvěma bankovními účty, ale které nejsou konečným příjmem nebo výdajem.
Peněžní deník musí obsahovat i kursové rozdíly peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.
Při otvírání a uzavírání účetního období obsahuje zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, na bankovních účtech a v průběžných položkách.
Peněžní deník má podobu tabulky, do které je třeba zaznamenat všechny výše uvedené údaje. U menších neziskových organizací, které mají v účetním období jen pár akcí, je možné, aby tuto účetní knihu vedli ručně, resp. v Excelu, ale u více akcí je tento způsob vedení již neúnosný. Důvodem je situace, kdy neziskové organizace mají v rámci své hlavní činnosti úzký základ daně a musí pro stanovení základu daně sledovat samostatně výsledky z jednotlivých akcí, které se v průběhu roku konaly. To znamená, že musí sledovat výsledek hospodaření za každou pořádanou akci v rámci hlavní činnosti a do základu daně jim vstupují pouze takové akce, které jsou ziskové. Ztrátové akce v hlavní činnosti do základu daně nevstupují [§ 18a odst. 1 písm. a) ZDP]. Naopak v hospodářské činnosti postupují naprosto běžně jako jakákoliv podnikatelská účetní jednotka, tzn. do základu daně jim vstupují jak ziskové, tak neziskové aktivity z této hospodářské činnosti. Proto každý příjem nebo výdaj musí být schopny přiřadit konkrétní akci, které se týkaly, případně je zaúčtovat jako režijní. To ovšem způsobuje, že se tabulka v Excelu rozrůstá do neúnosné a nepřehledné změti čísel a je to uživatelsky téměř nepoužitelné. Účetní program je v tomto přívětivější, protože dokáže k členění využít střediska, zakázky, nebo jiné příznaky. Tisk peněžního deníku pak zůstává v jednoduché podobě a pro potřeby daní, vlastní účetní jednotky nebo potřeby vyplývající z jiných zákonných předpisů, je možné provést exporty právě podle zakázek, středisek aj.
Kniha pohledávek a závazků
Druhou velice důležitou knihou v JÚ je kniha pohledávek a závazků, kde účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. Záznamy jsou opět uspořádány chronologicky. Od 1.1.2016 účetní předpisy již neznají Pomocnou knihu závazků z pracovněprávních vztahů, a proto od letošního roku kniha pohledávek a závazků obsahuje i závazky z pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů. Rezervy musí být zaevidovány v knize závazků, aby bylo možné je uplatnit jako daňový výdaj snižující základ daně z příjmů. Bez jejich zaevidování by nebylo možné je v daňovém přiznání uplatnit.
Kniha pohledávek a závazků může mít opět podobu tabulky a obsahuje stav neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěných při uzavírání této knihy k rozvahovému nebo jinému dni.
Knihy pohledávek a závazků jsou pro každý rok samostatné, stejně jako peněžní deník, a při otevírání těchto knih na začátku účetního období se konečné stavy předcházejícího účetního období stávají počátečními zůstatky.
Pomocné knihy ostatních složek majetku
Poslední, ovšem neméně důležité záznamy v JÚ jsou Pomocné knihy ostatních složek majetku, kde se eviduje alespoň:
-
dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
-
finanční majetek,
-
zásoby a
-
ceniny.
V těchto účetních knihách je zaznamenáno pořízení tohoto majetku a jeho spotřeba, resp. vydání, vyřazení z evidence. K rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích, obsahují tyto knihy stavy ostatních složek majetku zjištěných při uzavírání knih. Při otvírání knih v následujícím účetním období jsou opět konečné zůstatky minulého období transformovány do počátečních zůstatků období běžného.
Závěrka v jednoduchém účetnictví
Účetní jednotky vedoucí JÚ sestavují nejpozději do 6 měsíců od konce účetního období dva přehledy, Přehled o majetku a závazcích a Přehled o příjmech a výdajích. Na rozdíl od podvojného účetnictví není součástí účetní závěrky JÚ Příloha v účetní závěrce.
Závěrka podle JÚ musí obsahovat stejné náležitosti jako závěrka v podvojném účetnictví, tj.:
-
název a sídlo,
-
identifikační číslo a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,
-
právní formu účetní jednotky (příp. informaci, že je v likvidaci),
-
účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
-
rozvahový den, k němuž se přehled sestavuje,
-
okamžik sestavení přehledu a
-
podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky.
Poznámka:
Až připojením podpisového záznamu statutárního orgánu účetní jednotky se považuje přehled za sestavený.
Dodejme jen, že i tyto přehledy v soustavě JÚ musejí být archivovány minimálně po dobu 10 let od rozvahového dne.
Přehledy, jak jsme zvyklí z podvojného účetnictví, jsou v českých korunách a položky se vykazují v tisících Kč.
Přehled o příjmech a výdajích
Přehled o příjmech a výdajích se sestavuje ze záznamů v peněžním deníku a podává ucelený pohled na příjmy a výdaje v členění na hlavní a hospodářskou činnost, a to k rozvahovému dni běžného a minulého účetního období, nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.
Ve srovnání s dřívější právní úpravou vyhláška k JÚ uvádí ve své příloze č. 1 i přesné uspořádání a označení jednotlivých položek tohoto přehledu.
Přehled o majetku a závazcích
V přehledu o majetku a závazcích jsou uspořádány položky majetku a závazků včetně dluhů a jejich součtové položky k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled sestavuje.
Uspořádání a označování položek přehledu o majetku a závazcích je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášky k JÚ.
Příklad
Spolek ABECEDA z. s., který se věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, měl v účetním období 2016 tři akce v rámci své hlavní činnosti - Aerobic, Výtvarný kroužek a Plavání. V rámci hospodářské činnosti, která je provozována za účelem získání finančních prostředků, zorganizoval výlet do ZOO pro děti s jejich rodiči, který byl od začátku kalkulován se ziskem. Kroužky v rámci hlavní činnosti smí absolvovat pouze členové spolku a na výlet mohl jet i nečlen. Členské poplatky činí 500 Kč za kalendářní rok.
K 1.1.2016 měl spolek na běžném účtu 10 000 Kč, v pokladně 1 000 Kč a závazek vůči zaměstnancům z dohody o provedení práce („DPP“) ve výši 10 000 Kč.
V průběhu účetního období měl spolek následující příjmy a výdaje:
I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I
I 
Doklad
I
Datum
I
Účetní případ
I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP1 I 10. 01. 2016 I Příjem v hotovosti členských poplatků od 40 členů - 20 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I FP1601 I 15. 01. 2016 I Příjem faktury č. 20160025 na pronájem tělocvičny na Aerobic - 10 000 Kč/rok I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP2 I 15. 01. 2016 I Příjem kurzovného na Aerobic - 25 členů á 1 000 Kč/rok, 25 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP1, BÚ1 I 15. 01. 2016 I Vklad hotovosti na běžný účet 40 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I BÚ2 I 20. 01. 2016 I Úhrada faktury na pronájem tělocvičny z běžného účtu I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP3 I 30. 01. 2016 I Příjem kurzovného na Výtvarný kroužek - 15 členů á 3 000 Kč/rok, 45 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I BÚ3 I 31. 01. 2016 I
Dotace
od obce na provoz spolku ve výši 50 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP2 I 05. 02. 2016 I Nákup v hotovosti čtvrtek, barev a jiných výtvarných potřeb pro Výtvarný kroužek I I I I ve výši 15 150 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP4 I 15. 06. 2016 I Příjem za uspořádaný výlet do ZOO - 45 účastníků á 500 Kč/dospělý a 300 Kč/dítě - I I I I 18 500 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP3 I 17. 06. 2016 I Nákup v hotovosti drobných výher do soutěží konaných v rámci výletu do ZOO 1 500 I I I I Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP4 I 18. 06. 2016 I V hotovosti úhrada vstupného do ZOO ve výši 3 500 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP5 I 18. 06. 2016 I V hotovosti úhrada obědů pro účastníky výletu do ZOO ve výši 4 500 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP6 I 30. 06. 2016 I Výplata mzdy slečně Nové za vedení kroužku Aerobicu ve výši 10 000 Kč a paní I I I I Opičkové za vedení Výtvarného kroužku ve výši 5 000 Kč, paní Blažkové za I I I I organizaci zajištění výletu do ZOO 1 500 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP7, BÚ4 I 15. 01. 2016 I Vklad hotovosti na běžný účet 25 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP5 I 15. 09. 2016 I Příjem členských poplatků od 20 členů - 10 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I PP6 I 15. 09. 2016 I Příjem kurzovného na plavání dětí - 20 členů á 3 000 Kč/kurz - 60 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP8 I 20. 09. 2016 I Nákup výtvarných potřeb a náčiní v hotovosti 28 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP9 I 05. 10. 2016 I Úhrada nájmu v hotovosti za prostory pro Výtvarný kroužek 8 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I FP1602 I 15. 12. 2016 I Faktura č. 161253 za dresy na Aerobic - částka 43 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP10 I 20. 12. 2016 I Úhrada vstupů do bazénu na kroužek Plavání 10 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I FP1603 I 20. 12. 2016 I Faktura za účetní služby 2016 ve výši 8 000 Kč, VZ 1235 I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I VP11 I 23. 12. 2016 I Úhrada odměny plavčice v hotovosti ve výši 20 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I BÚ5 I 30. 12. 2016 I Úhrada odměny na DPP za administrativní vedení spolku 10 000 Kč I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I I BÚ6 I 30. 12. 2016 I Úhrada faktury za účetnictví 8 000 Kč převodem I I----------I--------------I------------------------------------------------------------------------------------I
Spolek rozvrhuje režijní náklady dle objemu hodin potřebných na jednotlivé aktivity, na Aerobic připadá 50%, na Výtvarný kroužek 30%, na Plavání 19% a na výlet do ZOO 1%. Pro zjednodušení tohoto příkladu nebudeme režijní výdaje rozpočítávat na hlavní a hospodářskou činnost, neboť 1% je zcela zanedbatelné.
Peněžní deník
Vzhledem k malému počtu akcí je možné si na tomto spolku ukázat zpracování záznamů v peněžním deníku v excelu s tím, že budeme záznamy členit na hlavní a hospodářskou činnost a na jednotlivé akce.
I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I---------------------------------------------------------------------------I-----------------------I-----------------------------------------------I-----------------------------------I-----------------------------------------------------------------------I-----------------------------------I
I č. I Datum I  č.  I  Text  I  Činnost  I  Akce  I               
Peněžní prostředky
I
Průběžné položky
I
Příjmy zahrnované do základu daně z příjmů
I
Příjmy nezahr. do základu daně
I
Výdaje ovlivňující základ daně z příjmů
I
Výdaje neovliv. zákl. daně
I I I I dokladu I I I I I I I
z příjmu
I I
z příjmů
I I I--------I I I I I-------------------------------------I-------------------------------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I I den / I I I I I v hotovosti I u peněžního ústavu I příjmy I výdaje I celkem I kurzovné I služby I ostatní I celkem I členské I
dotace
I celkem I materiál I služby I nájem I mzdy, I provozní I celkem I dlouhodobý I občerstvení I I I měsíc I I I I I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I I I I I služby I I I příspěvky I I I I I I srážky I režie I I majetek I I I I I I I I I příjmy I výdaje I zůstatek I příjmy I výdaje I zůstatek I I I I I I I I I I I I I I z mezd I I I I I I I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I I a I b I c I d I e I 1 I 2 I I 3 I 4 I I 5 I 6 I I 7 I 8 I 9 I I 10 I 11 I I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I I 17 I 18 I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I I I I Počáteční I I I I I 1 000,00 I I I 10 000,00 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I stav I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 1 I 10.1. I PP1 I Členské I hlavní I režie I 20 000,00 I I 21 000,00 I I I 10 000,00 I I I 0,00 I I I I 20 000,00 I 20 000,00 I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I příspěvky I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 2 I 15.1. I PP2 I Kurzovné I hlavní I aerobic I 25 000,00 I I 46 000,00 I I I 10 000,00 I I I 25 000,00 I 25 000,00 I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I aerobic I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 3 I 15.1. I VP1 I Převod na I hlavní I I I 40 000,00 I 6 000,00 I I I 10 000,00 I 40 000,00 I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I účet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 4 I 15.1. I BÚ1 I Vklad I hlavní I I I I 6 000,00 I 40 000,00 I I 50 000,00 I I 40 000,00 I 0,00 I I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I hotovosti I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I na účet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 5 I 20.1. I BÚ2 I Úhrada I hlavní I aerobic I I I 6 000,00 I I 10 000,00 I 40 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 10 000,00 I I I 10 000,00 I I I 0,00 I I I I I I I FP16001 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 6 I 30.1. I PP3 I Kurzovné I hlavní I výtvarka I 45 000,00 I I 51 000,00 I I I 40 000,00 I I I 45 000,00 I 45 000,00 I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I výtvarka I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 7 I 31.1. I BÚ3 I
Dotace
na I hlavní I režie I I I 51 000,00 I 50 000,00 I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 50 000,00 I I 50 000,00 I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I provoz I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 8 I 5.2. I VP2 I Materiál I hlavní I výtvarka I I 15 150,00 I 35 850,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 15 150,00 I 15 150,00 I I I I I 0,00 I I I I I I I pro I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I výtvarku I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 9 I 15.6. I PP4 I Příjem za I hospodářská I ZOO I 18 500,00 I I 54 350,00 I I I 90 000,00 I I I 18 500,00 I I 18 500,00 I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I výlet do I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ZOO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 10 I 17.6. I VP3 I Drobné I hospodářská I ZOO I I 1 500,00 I 52 850,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 1 500,00 I 1 500,00 I I I I I 0,00 I I I I I I I výhry I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 11 I 18.6. I VP4 I Vstup do I hospodářská I ZOO I I 3 500,00 I 49 350,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 3 500,00 I I 3 500,00 I I I I 0,00 I I I I I I I ZOO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 12 I 18.6. I VP5 I Obědy v I hospodářská I ZOO I I 4 500,00 I 44 850,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 4 500,00 I 4 500,00 I I I I I 0,00 I I I I I I I ZOO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 13 I 30.6. I VP6 I Výplata I hlavní I aerobic I I 10 000,00 I 34 850,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 10 000,00 I I I I 10 000,00 I I 0,00 I I I I I I I MZDY 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 14 I 30.6. I VP6 I Výplata I hlavní I výtvarka I I 5 000,00 I 29 850,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 5 000,00 I I I I 5 000,00 I I 0,00 I I I I I I I MZDY 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 15 I 30.6. I VP6 I Výplata I hospodářská I ZOO I I 1 500,00 I 28 350,00 I I I 90 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 1 500,00 I I I I 1 500,00 I I 0,00 I I I I I I I MZDY 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 16 I 30.6. I VP7 I Převod na I hlavní I I I 25 000,00 I 3 350,00 I I I 90 000,00 I 25 000,00 I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I účet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 17 I 30.6. I BÚ4 I Vklad I hlavní I I I I 3 350,00 I 25 000,00 I I 115 000,00 I I 25 000,00 I 0,00 I I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I hotovosti I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I na účet I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 18 I 15.9. I PP5 I Členské I hlavní I režie I 10 000,00 I I 13 350,00 I I I 115 000,00 I I I 0,00 I I I I 10 000,00 I 10 000,00 I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I příspěvky I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 19 I 15.9. I PP6 I Kurzovné I hlavní I plavání I 60 000,00 I I 73 350,00 I I I 115 000,00 I I I 60 000,00 I 60 000,00 I I I 0,00 I I I 0,00 I I I I I I 0,00 I I I I I I I plavání I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 20 I 20. 9. I VP8 I Výtvarné I hlavní I výtvarka I I 28 000,00 I 45 350,00 I I I 115 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 28 000,00 I 28 000,00 I I I I I 0,00 I I I I I I I potřeby I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 21 I 5. 10. I VP9 I Nájem I hlavní I výtvarka I I 8 000,00 I 37 350,00 I I I 115 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 8 000,00 I I I 8 000,00 I I I 0,00 I I I I I I I Výtvarka I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 22 I 20.12. I VP10 I Vstupy do I hlavní I plavání I I 10 000,00 I 27 350,00 I I I 115 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 10 000,00 I I 10 000,00 I I I I 0,00 I I I I I I I bazénu I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 23 I 23.12. I VP11 I Služby I hlavní I plavání I I 20 000,00 I 7 350,00 I I I 115 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 20 000,00 I I 20 000,00 I I I I 0,00 I I I I I I I plavčice I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 24 I 30.12. I VP12 I Výplata I hlavní I režie I I I 7 350,00 I I 10 000,00 I 105 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 10 000,00 I I I I 10 000,00 I I 0,00 I I I I I I I MZDY 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I 25 I 30.12. I BÚ5 I Úhrada I hlavní I režie I I I 7 350,00 I I 8 000,00 I 97 000,00 I I I 0,00 I I I I 0,00 I I I 8 000,00 I I I I I 8 000,00 I 0,00 I I I I I I I FP16003 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I I I I I Konečný I I I 178 500,00 I 172 150,00 I 7 350,00 I 115 000,00 I 28 000,00 I 97 000,00 I 65 000,00 I 65 000,00 I 148 500,00 I 130 000,00 I 18 500,00 I 0,00 I 80 000,00 I 30 000,00 I 50 000,00 I 135 150,00 I 49 150,00 I 33 500,00 I 18 000,00 I 26 500,00 I 8 000,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I I I I I stav I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I----I--------I---------I-----------I-------------I----------I------------I------------I-----------I------------I-----------I------------I-----------I-----------I------------I------------I-----------I---------I-----------I-----------I-----------I------------I-----------I-----------I-----------I-----------I----------I--------I------------I-------------I
Poznámka:
Vzhledem ke složité konstrukci základu daně z příjmů veřejně prospěšných (neziskových) poplatníků, je v tabulce zpracovaný peněžní deník pouze výchozí informací pro zpracování daňového přiznání. To, že některé výdaje jsou uvedeny v peněžním deníku ve sloupci „výdaje ovlivňující základ daně“, ještě nutně neznamená, že nebudou ze základu daně vyloučeny, protože se jedná o výdaje související s akcí v hlavní činnosti, která byla ztrátová. Příklad pro zjednodušení neobsahuje kalkulaci základu daně, protože tento článek se daňové otázce téměř nevěnoval.
      
Kniha závazků ÚJ: ABECEDA z.s. účetní období: 2016
I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I
Číslo
I
Datum
I
VS
I
Dodavatel
I
Předmět
I
Částka
I
Datum
I
Zaplaceno dne /
I I
dokladu
I
vystavení
I I I I I
splatnosti
I
doklad
I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I FP1601 I 14. 01. 2016 I 20160025 I ZS Novotného I Pronájem I 10 000 I 25. 01. 2016 I 20. 01. 2016 / BÚ2 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I MZDA 1 I 30. 06. 2016 I 06/01 I Nová I Odměna DPP I 10 000 I 30. 06. 2016 I 30. 06. 2016 / VP6 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I MZDA 2 I 30. 06. 2016 I 06/02 I Opičková I Odměna DPP I 5 000 I 30. 06. 2016 I 30. 06. 2016 / VP6 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I MZDA 3 I 30. 06. 2016 I 06/03 I Blažková I Odměna DPP I 1 500 I 30. 06. 2016 I 30. 06. 2016 / VP6 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I FP1602 I 14. 12. 2016 I 161253 I Švadlenka a.s. I Dresy I 43 000 I 05. 01. 2017 I I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I MZDA 4 I 20. 12. 2016 I 12/01 I Provdaná I Odměna DPP I 10 000 I 30. 12. 2016 I 30. 12. 2016 / BÚ5 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I I FP1603 I 20. 12. 2016 I 1235 I Účetní s. r. o. I Účetnictví I 8 000 I 10. 01. 2016 I 30. 12. 2016 / BÚ6 I I---------I--------------I----------I-----------------I------------I--------I--------------I--------------------I
Pomocná kniha zásob (skladní karta)
I-----------------------I--------------------------I--------I-----------------I
I Název:     Dresy I Měrná jednotka:  MJ   I    I Číslo  001  I
I            I             I    I karty:     I
I--------------I--------I-----------------I--------I--------I-----------------I
I Datum    I Doklad I Příjem     I Výdej      I Zůstatek    I
I       I    I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I       I    I MJ   I Kč   I MJ   I Kč   I MJ   I Kč   I
I--------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
I 14. 12. 2016 I FP1602 I  25  I 43 000 I  -  I  -  I  25  I 43 000 I
I--------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I
Přehled o příjmech a výdajích
I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
I                  I  
Hlavní
I
Hospodářská
I
Celkem
I I I
činnost
I
činnost
I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I
A. Příjmy
I
275 000
I
18 500
I
293 500
I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 01 Prodej zboží I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 02 Prodej výrobků a služeb I 130 000 I 18 500 I 148 500 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 03 Příjmy z veřejných sbírek I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 04 Přijaté peněžní dary mimo I - I - I - I I veřejné sbírky I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 05 Přijaté členské příspěvky I 30 000 I - I 30 000 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 06
Dotace
a příspěvky přijaté z I 50 000 I - I 50 000 I I veřejných rozpočtů I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 07 Ostatní I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 08 Průběžné položky I 65 000 I - I 65 000 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 09 Kursové rozdíly I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 10 Příjmy celkem I 275 000 I 18 500 I 293 500 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I
B. Výdaje
I
189 150
I
11 000
I
200 150
I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný I - I - I - I I majetek I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 02 Materiál I 43 150 I 6 000 I 49 150 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 03 Zboží I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 04 Služby I 56 000 I 3 500 I 59 500 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 05 Mzdy I 25 000 I 1 500 I 26 500 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 06 Pojistné za zaměstnance a I - I - I - I I zaměstnavatele I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 07 Ostatní osobní výdaje I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 08 Ostatní I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 09 Průběžné položky I 65 000 I - I 65 000 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 10 Kursové rozdíly I - I - I - I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I 11 Výdaje celkem I 189 150 I 11 000 I 200 150 I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I
99 Rozdíl příjmů a výdajů běžné
I
85 850
I
7 500
I
93 350
I I
účetní období
I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I I
99 Rozdíl příjmů a výdajů minulé
I -25 000 I - I -25 000 I I
účetní období
I I I I I-----------------------------------I-------------I-------------I-------------I
Přehled o majetku a závazcích
I---------------------------------------------I---------------I---------------I
I                       I 
Běžné účetní
I
Minulé účetní
I I I
období
I
období
I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I
A. Majetek
I
147 350
I
11 000
I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 01 Dlouhodobý nehmotný majetek I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 02 Dlouhodobý hmotný majetek I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 03 Finanční majetek I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny I 7 350 I 1 000 I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 05 Peněžní prostředky na bankovních účtech I 97 000 I 10 000 I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 06 Zásoby I 43 000 I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 07 Pohledávky I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 09 Ostatní majetek I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 10 Majetek celkem I 147 350 I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I
B. Závazky
I
43 000
I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 01 Závazky I 43 000 I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 02 Úvěry a zápůjčky přijaté I - I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I 03 Závazky celkem I 43 000 I - I I---------------------------------------------I---------------I---------------I I
99 Rozdíl majetku a závazků
I
104 350
I
11 000
I I---------------------------------------------I---------------I---------------I