Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů PO

Vydáno: 41 minut čtení
Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů PO
Ing.
Martin
Děrgel
Je podivné, proč bylo zvoleno právě označení „přiznání“ pro tiskopis, kde poplatník uvádí své příjmy, výdaje a z nich po všemožných úpravách vyplývající daň. Vždyť přece přiznáním obecně provinilec ulevuje svému svědomí a přiznává se ke svým více či méně nehezkým činům. Zřejmě tím zákonodárci chtěli naznačit, že dosahování příjmů je rovněž něčím, za co by se měl viník stydět a být potrestán - daní z příjmů. A obdobně jako přiznání se k trestnému činu, je i daňové přiznání polehčující okolností, která má snížit výši trestu v podobě sankcí, které by následovaly, pokud by nepřiznané příjmy odhalil až správce daně. V tomto příspěvku upozorníme na časté chyby provázející daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále také jen „přiznání k DPPO“).
STRUČNÝ POHLED NA TISKOPIS PŘIZNÁNÍ K DPPO
Budeme se konkrétně bavit o tiskopisu určeném pro zdaňovací období započatá v roce 2015 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2016, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31.12.2016 s označením
25 5404 MFin 5404 - vzor č. 26 (8 stran).
Podpůrným a v mnohém nezbytným doprovodným tiskopisem jsou Pokyny k vyplnění přiznání 25 5404/1 MFin 5404/1 - vzor č. 26 (16 stran), dále jen „Pokyny“.
Tiskopis přiznání k DPPO
je rozčleněn do pěti oddílů, kterým předchází záhlaví a uzavírá prohlášení:
-
Záhlaví - jakému finančnímu úřadu a jeho územnímu pracovišti je podání určeno, IČO a DIČ poplatníka, a o jaký typ poplatníka jde a jaký je důvod podání přiznání (určují četné rozlišovací kódy podle Pokynů).
-
I. oddíl - základní identifikační údaje o poplatníkovi.
-
II. oddíl - stěžejní pasáž shrnující proces výpočtu daně z účetního výsledku hospodaření.
-
III. oddíl - (neobsazeno).
-
IV. oddíl - slouží pouze pro účely dodatečného daňového přiznání.
-
V. oddíl - placení daně
(vyčíslení přeplatku či nedoplatku ve vazbě na zaplacené zálohy a zajištění daně), na rozdíl od přiznání fyzických osob je třeba o vrácení případného přeplatku na DPPO samostatně žádat.
-
Prohlášení - poplatník nebo jeho zástupce stvrzují „podpisem“ pravdivost a úplnost uvedených údajů.
Nezbytná je dále rovněž
Příloha č. 1 II. oddílu
(4 strany), která je přímo součástí tiskopisu přiznání k DPPO. Sestává z tabulek A až K, které podrobněji rozebírají některé údaje podstatné pro výpočet daně:
-
Tabulka A: Rozdělení nedaňových výdajů (nákladů) uvedených na řádku 40 ad výše podle účtových skupin,
-
Tabulka B: Odpisy hmotného a nehmotného majetku,
-
Tabulka C: Daňově účinný odpis pohledávek a zákonné opravné položky,
-
Tabulka D: Neobsazeno,
-
Tabulka E: Odpočet daňové ztráty,
-
Tabulka F: Odpočet na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání,
-
Tabulka G: Celková hodnota poskytnutých bezúplatných plnění
alias
darů,
-
Tabulka H: Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani,
-
Samostatná příloha
25 5404/C k řádku 5 tabulky H (uplatní se v případě investičních pobídek),
-
Tabulka I: Zápočet daně zaplacené v zahraničí,
-
Samostatná příloha
25 5404/D k tabulce I (uplatní se v případě příjmů k zápočtu daně z více států),
-
Tabulka J: Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti,
-
Tabulka K: Vybrané ukazatele hospodaření (roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců).
Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami slouží další
samostatná příloha k položce 12 I. oddílu -
tiskopis 25 5404/E - vzor č. 2. Povinně ji vyplňují poplatníci překračující alespoň jedno ze tří kritérií: aktiva celkem 40 mil. Kč, roční čistý obrat 80 mil. Kč a 50 zaměstnanců. Podrobněji za chvíli.
Někdy se zapomíná na
vyhotovení zvláštních příloh
zpodrobňujících řádky přiznání k DPPO označené poznámkou pod čarou - 8) - kde je nutné ve smyslu dílčích pokynů blíže rozvést věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku a její propočet. Konkrétně se to týká
v II. oddílu
vyb