Odchod společníka s. r. o. za vypořádací podíl

Vydáno: 37 minut čtení

Minule (Účetnictví v praxi č. 4/2016, s. 4) jsme probírali nejjednodušší odchod společníka - převodem jeho podílu v s. r. o. na jinou osobu. Ovšem v praxi často tudy cesta nevede, např. nikdo nemá zájem za cenu požadovanou převodcem podíl převzít, v těchto případech se ujímá aktivní role dotyčná s. r. o., která rozhodne o uvolnění společníka. Po tomto „A“ pak ale musí přijít na pořad dne také „B“ - jak naložit s takto uvolněným podílem a co za něj společníkovi vyplatit.

Odchod společníka s. r. o. za vypořádací podíl
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) představuje obecně společenstvo několika osob, které se společenskou smlouvou sdruží za účelem společné činnosti formou samostatného právního subjektu. Společenský charakter se přitom zachovává i v případě, že s. r. o. založí jediný zakladatel, jelikož je oddělena role společníka (majitele podílu v s. r. o.) a statutárního orgánu (jednatel), třebaže v praxi jde často o stejnou osobu. Díky radikálnímu snížení minimálního vkladu společníka a potažmo základního kapitálu teoreticky až na 1 Kč, a pouze dočasnému zákonnému ručení společníků (do plného splacení vkladů) by dnes bylo přiléhavější hovořit o společnosti s velmi omezeným ručením. Anebo již na úrovni právní formy
přiznat podstatu tohoto uskupení a jeho hlavní odlišnost spočívající v podílech společníků a s. r. o. přejmenovat na „podílovou společnost“.
Přičemž právě s podílem v s. r. o. jsou spojena kýžená práva, jakož i méně populární povinnosti společníka. Kupříkladu zisk se nedělí
a priori
mezi společníky jako takové, ale podle jejich podílů, obdobně na valné hromadě nerozhoduje Adam, Božena a Ctirad coby společníci s. r. o. přímo jako individua, ale nepřímo skrze hlasy připadající na jejich podíly.
„Podílovost“ s. r. o. vyplave na povrch rovněž při snaze opustit toto společenstvo ať už o své vůli nebo nuceně pro vůli ostatních společníků
. Prvotním problémem totiž není ani tak důvod odchodu, jakož co bude s takto uvolněným podílem, který dokonce přežije i svého společníka, a na rozdíl od něj nemůže jen tak zmizet. Proto se také z hlediska teorie obchodního práva s. r. o. považuje za tzv. uzavřenou korporaci s vázaným členstvím, jelikož převod podílů společníků není zcela volný, a stejně tak
jsou stanoveny určité formální překážky pro opuštění společenstva
. Což souvisí rovněž s ochranou věřitelů s. r. o.
PŘÍKLAD
Řešení patu mezi společníky odchodem
Pánové Adam a Bedřich coby letití kamarádi ze školy před časem založili AB, s. r. o. Po letech rychlého rozvoje a prosperity, kdy společníci řešili provozní problémy s nadhledem a rozumem, ale přišla chudá léta a jejich první hádky o vině. Adam vyčítal Bedřichovi, že firmu táhnou jeho technické nápady, zatímco on se veze. Naopak podle Bedřicha byla na vině záplava administrativy, kterou pochopitelně musí zvládat hlavně on sám, protože technický typ Adam papíry nesnáší a jen by v nich dělal zmatky, a firma by musela platit pokuty úřadům.
Ve skutečnosti ale s. r. o. na tom nebyla nijak špatně, trpěla hlavně neshodami společníků a jeden z jejich nových produktů se na trhu moc neujal. Praktickým problémem bylo, že podíl každého z nich byl 50 % a nemohl tak toho druhého přehlasovat. V téže době se rozrostla rodina pana Bedřicha, který se tak poohlížel po větším bydlení. Na což potřeboval hodně peněz, proto se rozhodl vyřešit oba problémy najednou a navrhl Adamovi prodej svého podílu v s. r. o. Adam ale požadovanou velkou částku neměl a nechtěl se kvůli koupi podílu zadlužit.
Jako oboustranně optimální řešení proto společníci nakonec zvolili dohodu o ukončení účasti společníka Bedřicha v AB, s. r. o., za vypořádací podíl, který nepůjde z kapsy pana Adama, ale vyplatí jej samotná AB, s. r. o. Načež o vklad odcházejícího pana Bedřicha zbývající společník Adam sníží základní
kapitál
AB, s. r. o. Jelikož bylo dohodnuto, že část vypořádacího podílu obdrží pan Bedřich nepeněžní formou mírně ojetého firemního automobilu, tak nakonec moc „nezaplakal“ ani rozpočet dotyčné obchodní
korporace
AB, s. r. o.
 
ODCHOD SPOLEČNÍKA - PRÁVNĚ
Minule probíraný prodej podílu může znamenat odchod společníka z dotyčné s. r. o. (jestliže prodá svůj jediný podíl nebo všechny své podíly), ale také nemusí, když prodá jen část svých podílů. Pokud společník hodlá ukončit účast v s. r. o., ale nenajde zájemce o převzetí jeho podílu (podílů), nemůže se jen tak jednoduše rozhodnout, že svévolně ze společnosti odejde. S. r. o. totiž jednak představuje společenstvo osob, které uzavřely dohodu (společenskou smlouvu), a jednak zákon chrání práva jejich věřitelů. Odchod společníka ze s. r. o. je tak sice možný - dokonce 8 způsoby - ovšem musejí být splněny příslušné podmínky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Najdeme je zejména v § 202 až 215 ZOK (zestručněno):
1) Dohoda o ukončení účasti:
-
jednoduchá možnost ukončení účasti společníka v s. r. o., která by měla být v praxi vždy preferována,
<