Odchod společníka s. r. o. za vypořádací podíl

Vydáno: 37 minut čtení

Minule (Účetnictví v praxi č. 4/2016, s. 4) jsme probírali nejjednodušší odchod společníka - převodem jeho podílu v s. r. o. na jinou osobu. Ovšem v praxi často tudy cesta nevede, např. nikdo nemá zájem za cenu požadovanou převodcem podíl převzít, v těchto případech se ujímá aktivní role dotyčná s. r. o., která rozhodne o uvolnění společníka. Po tomto „A“ pak ale musí přijít na pořad dne také „B“ - jak naložit s takto uvolněným podílem a co za něj společníkovi vyplatit.

Odchod společníka s. r. o. za vypořádací podíl
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“) představuje obecně společenstvo několika osob, které se společenskou smlouvou sdruží za účelem společné činnosti formou samostatného právního subjektu. Společenský charakter se přitom zachovává i v případě, že s. r. o. založí jediný zakladatel, jelikož je oddělena role společníka (majitele podílu v s. r. o.) a statutárního orgánu (jednatel), třebaže v praxi jde často o stejnou osobu. Díky radikálnímu snížení minimálního vkladu společníka a potažmo základního kapitálu teoreticky až na 1 Kč, a pouze dočasnému zákonnému ručení společníků (do plného splacení vkladů) by dnes bylo přiléhavější hovořit o společnosti s velmi omezeným ručením. Anebo již na úrovni právní formy
přiznat podstatu tohoto uskupení a jeho hlavní odlišnost spočívající v podílech společníků a s. r. o. přejmenovat na „podílovou společnost“.
Přičemž právě s podílem v s. r. o. jsou spojena kýžená práva, jakož i méně populární povinnosti společníka. Kupříkladu zisk se nedělí
a priori
mezi společníky jako takové, ale podle jejich podílů, obdobně na valné hromadě nerozhoduje Adam, Božena a Ctirad coby společníci s. r. o. přímo jako individua, ale nepřímo skrze hlasy připadající na jejich podíly.
„Podílovost“ s. r. o. vyplave na povrch rovněž při snaze opustit toto společenstvo ať už o své vůli nebo nuceně pro vůli ostatních společníků
. Prvotním problémem totiž není ani tak důvod odchodu, jakož co bude s takto uvolněným podílem, který dokonce přežije i svého společníka, a na rozdíl od něj nemůže jen tak zmizet. Proto se také z hlediska teorie obchodního práva s. r. o. považuje za tzv. uzavřenou korporaci s vázaným členstvím, jelikož převod podílů společníků není zcela volný, a stejně tak
jsou stanoveny určité formální překážky pro opuštění společenstva
. Což souvisí rovněž s ochranou věřitelů s. r. o.
PŘÍKLAD
Řešení patu mezi společníky odchodem
Pánové Adam a Bedřich coby letití kamarádi ze školy před časem založili AB, s. r. o. Po letech rychlého rozvoje a prosperity, kdy společníci řešili provozní problémy s nadhledem a rozumem, ale přišla chudá léta a jejich první hádky o vině. Adam vyčítal Bedřichovi, že firmu táhnou jeho technické nápady, zatímco on se veze. Naopak podle Bedřicha byla na vině záplava administrativy, kterou pochopitelně musí zvládat hlavně on sám, protože technický typ Adam papíry nesnáší a jen by v nich dělal zmatky, a firma by musela platit pokuty úřadům.
Ve skutečnosti ale s. r. o. na tom nebyla nijak špatně, trpěla hlavně neshodami společníků a jeden z jejich nových produktů se na trhu moc neujal. Praktickým problémem bylo, že podíl každého z nich byl 50 % a nemohl tak toho druhého přehlasovat. V téže době se rozrostla rodina pana Bedřicha, který se tak poohlížel po větším bydlení. Na což potřeboval hodně peněz, proto se rozhodl vyřešit oba problémy najednou a navrhl Adamovi prodej svého podílu v s. r. o. Adam ale požadovanou velkou částku neměl a nechtěl se kvůli koupi podílu zadlužit.
Jako oboustranně optimální řešení proto společníci nakonec zvolili dohodu o ukončení účasti společníka Bedřicha v AB, s. r. o., za vypořádací podíl, který nepůjde z kapsy pana Adama, ale vyplatí jej samotná AB, s. r. o. Načež o vklad odcházejícího pana Bedřicha zbývající společník Adam sníží základní
kapitál
AB, s. r. o. Jelikož bylo dohodnuto, že část vypořádacího podílu obdrží pan Bedřich nepeněžní formou mírně ojetého firemního automobilu, tak nakonec moc „nezaplakal“ ani rozpočet dotyčné obchodní
korporace
AB, s. r. o.
 
ODCHOD SPOLEČNÍKA - PRÁVNĚ
Minule probíraný prodej podílu může znamenat odchod společníka z dotyčné s. r. o. (jestliže prodá svůj jediný podíl nebo všechny své podíly), ale také nemusí, když prodá jen část svých podílů. Pokud společník hodlá ukončit účast v s. r. o., ale nenajde zájemce o převzetí jeho podílu (podílů), nemůže se jen tak jednoduše rozhodnout, že svévolně ze společnosti odejde. S. r. o. totiž jednak představuje společenstvo osob, které uzavřely dohodu (společenskou smlouvu), a jednak zákon chrání práva jejich věřitelů. Odchod společníka ze s. r. o. je tak sice možný - dokonce 8 způsoby - ovšem musejí být splněny příslušné podmínky stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Najdeme je zejména v § 202 až 215 ZOK (zestručněno):
1) Dohoda o ukončení účasti:
-
jednoduchá možnost ukončení účasti společníka v s. r. o., která by měla být v praxi vždy preferována,
-
písemnou
dohodu musejí uzavřít všichni společníci
, jejich podpisy musejí být úředně ověřeny,
-
účast společníka zaniká ke dni uvedenému v dohodě, jinak nabytím účinnosti této dohody.
2) Zrušením účasti společníka soudem:
-
společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast,
nelze-li na něm spravedlivě chtít, aby setrval,
-
tuto možnost má i dědic společníka, který podíl v s. r. o. zdědil,
-
logicky se to netýká s. r. o. s jediným společníkem, která by pak zůstala bez vlastníka.
3) Vyloučení společníka valnou hromadou:
-
pouze když společník
včas nesplatil vklad
, nebo nesplnil tzv.
příplatkovou povinnost
(rozhodnutí valné hromady ukládající společníkům peněžní příplatek mimo základní
kapitál
podle § 162 ZOK),
-
takto se může s. r. o. zbavit i většinového společníka, protože v souladu s § 173 ZOK společník nevykonává hlasovací právo mimo jiné ani v případě, že valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení.
4) Vyloučení společníka soudem:
-
s. r. o. (resp. zbylí společníci) se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který
porušuje zvlášť závažným způsobem povinnost
, k jejímuž plnění byl vyzván a na možnost vyloučení upozorněn,
-
takto se může s. r. o. opět zbavit i většinového společníka, který v těchto případech nehlasuje.
5) Vystoupení společníka:
-
jde o věcnou novinku, kterou přinesl ZOK, jejíž využití je ale omezeno na čtyři méně časté případy,
-
společník
nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady: (i) o změně převažující povahy podnikání s. r. o
., nebo (ii) o prodloužení trvání společnosti, pokud ovšem hlasoval na valné hromadě proti,
-
(iii) společník nesouhlasí s příplatkovou povinností
ve smyslu § 164 ZOK, to ovšem za podmínky, že dotyčný společník již zcela splnil svoji vkladovou povinnost a že společenská smlouva nestanoví jinak,
-
(iv) posledním důvodem pro vystoupení společníka je nečinnost (bez udání důvodu) příslušného orgánu s. r. o., jehož souhlasem společenská smlouva případně podmiňuje převod podílu na jiného společníka.
6) Zánik účasti společníka kvůli jeho insolvenci:
-
účast společníka v s. r. o. zaniká
zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že jeho majetek je zcela nedostačující,
-
případným zrušením rozhodnutí insolvenčního soudu se účast společníka obnovuje; ovšem pokud již dostal vypořádací podíl, obnoví se jeho účast, jen nahradí-li jej společnosti do 2 měsíců,
-
pokud byl na společníka prohlášen konkurs, který je řešen zpeněžením jeho podílu v s. r. o. (což se ale do 6 měsíců nepodaří) nastávají obdobné účinky jako při vystoupení společníka ze společnosti.
7) Zánik účasti společníka kvůli exekuci jeho podílu:
-
účast společníka v s. r. o. zaniká také pravomocným
nařízením výkonu rozhodnutí postižením podílu
nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu po uplynutí lhůty ve výzvě ke splnění,
-
není-li podíl převoditelný, pak účast společníka zaniká rozhodnutím o zastavení této
exekuce
,
-
případným
zrušením příslušných exekučních rozhodnutí se účast společníka obnovuje
; ovšem pokud již společník dostal vypořádací podíl, obnoví se jeho účast, jen nahradí-li jej do 2 měsíců.
8) Smrt, resp. zánik, společníka:
-
obecně platí, že smrtí, resp. zánikem, společníka přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod podílu zakáže nebo omezí v souladu s § 42 odst. 1 ZOK,
-
dědic se může domáhat (do 3 měsíců) zrušení své účasti ve společnosti soudem
, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval,
-
účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka.
Zánikem účasti společníka (jinak než převodem podílu) se jeho podíl stává
uvolněným podílem
, který nepřechází na s. r. o., ale zůstává ve vlastnictví odcházejícího (bývalého) společníka, tento ale již nemůže vykonávat s tím související práva ani nemusí plnit povinnosti spojené s podílem. Což je zásadní systémová změna od roku 2014.
S uvolněným podílem přitom s. r. o. nakládá jako zmocněnec
, který je ale povinen postupovat v souladu se ZOK - viz dále. Uvolněný podíl zůstává i nadále ve vlastnictví již bývalého společníka, který ale, jak bylo řečeno, nemůže vykonávat žádná práva s ním spojená. Nemá tedy možnost účastnit se valné hromady (jeho hlasy se nezapočítávají pro účely rozhodování valné hromady), ani nemá právo na podíl na zisku.
Poznamenejme, že podle dřívější právní úpravy účinné před 1. 1. 2014 se takový „vlastní podíl“ stal majetkem s. r. o. s tím, že ale společnost nemohla vykonávat práva a povinnosti s ním spojená. Odlišný byl také výpočet vypořádacího podílu, jehož základem byl vlastní
kapitál
, případně reálné ocenění, nikoli prodejní cena.
Při zániku účasti společníka v s. r. o. za jejího trvání jinak než převodem podílu mu vzniká
právo na vypořádání
alias
na vypořádací podíl
. Jeho výše závisí na způsobu naložení s uvolněným podílem a na hospodářských výsledcích s. r. o. Právní podrobnosti stanoví § 36 a § 213 až 215 ZOK, z čehož vybíráme to hlavní:
-
Pokud není převod
uvolněného podílu
vyloučen ani omezen, tak se jej s. r. o.
vždy nejprve pokusí prodat
, a to bez zbytečného odkladu a
za přiměřenou cenu
, přičemž zbývající
společníci mají předkupní právo.
-
Jestliže by o uvolněný podíl odcházejícího společníka projevilo zájem více zbývajících společníků, tak se uvolněný podíl mezi ně rozdělí v poměru jejich stávajících podílů v s. r. o.
-
Pokud se prodej podaří, pak
výtěžek z prodeje tvoří
- po odečtení účelně vynaložených nákladů (např. za právníka nebo znalce) a po započtení splatných pohledávek za dotyčným společníkem -
vypořádací podíl
, a společnost jej bez zbytečného odkladu po prodeji vyplatí oprávněné osobě nebo uloží do úřední úschovy.
-
Když se nepodaří uvolněný podíl prodat do 3 měsíců
, nebo je-li převod (přechod) vyloučen či omezen, určí se výše vypořádacího podílu podle následujících pravidel, načež jej s. r. o. do 1 měsíce poté vyplatí:
-
přednostně se postupuje dle společenské smlouvy, samozřejmě pokud tuto otázku řeší, jinak dále,
-
vypořádací podíl se vypočte
z vlastního kapitálu
zjištěného z mezitímní, řádné či mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka (proto je optimální odchod k 31. 12.),
-
ovšem
pokud by reálná hodnota majetku s. r. o. byla podstatně odlišná od účetního ocenění
, vychází se z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázané v účetní závěrce.
-
Výše vypořádacího podílu se
určuje poměrem podílů společníků s. r. o.
, nestanoví-li společenská smlouva nebo dohoda mezi s. r. o. a odcházejícím společníkem jinak. Vyplácí se v penězích, případně také naturálně.
-
Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu (nejdéle do 1 měsíce), rozhodne valná hromada o dalším osudu uvolněného podílu, jinak hrozí, že soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci:
-
buď o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů,
-
nebo o snížení základního kapitálu o vklad společníka, jehož účast v s. r. o. zanikla.
PŘÍKLAD
Odchod společníka za vypořádací podíl
ABC, s. r. o., má tři společníky - A, B a C - jejichž podíly odpovídají poměru peněžitých vkladů - 50, 30 a 20 %. Dlouhodobé neshody společníků ale poslední dobou značně ochromují chod společnosti a hrozí její likvidace. Naštěstí se v jedné světlé chvilce podařilo společníkům A a B dohodnout se společníkem C na jeho odchodu. K 31. 3. 2016 tak skončila jejich dohodou účast společníka C, jemuž proto náleží vypořádací podíl.
Pokud převoditelnost uvolněného podílu není společenskou smlouvou ABC, s. r. o., vyloučena ani nijak omezena, pak se jej společnost nejprve pokusí prodat, přičemž zbývající společníci A a B mají přednostní právo. Když se tento prodej do tří měsíců od zániku účasti společníka C podaří - podmínkou je, že jde o přiměřenou cenu - rovná se vypořádací podíl přímo výtěžku z prodeje; nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jestliže ale nejde o příliš známou firmu, nebo má velké dluhy anebo špatné výsledky hospodaření, tak se prodej uvolněného podílu do 3 měsíců zřejmě nepodaří; případně může být převoditelnost podílu vyloučena či omezena společenskou smlouvou dané obchodní
korporace
. Pak je základnou pro výpočet vypořádacího podílu aktuální stav vlastního kapitálu ABC, s. r. o., k čemuž je zapotřebí sestavit účetní závěrku. Protože den odchodu společníka C (31. 3. 2016) nepřipadá na konec účetního období, nemůže jít o řádnou účetní závěrku, a jelikož nejde ani o titul k uzavření účetních knih uvedený v § 17 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), nepůjde ani o mimořádnou účetní závěrku. ABC, s. r. o., proto dle § 19 odst. 3 dtto sestaví k tomuto datu mezitímní účetní závěrku, při níž nebude uzavírat účetní knihy a inventarizaci provede jen pro vyjádření aktuálního ocenění majetku a závazků.
Vlastní
kapitál
tvoří úhrn zůstatků účtů ze tří účtových skupin: 41 - Základní
kapitál
a kapitálové fondy, 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření a 43 - Výsledek hospodaření. Současně je ovšem třeba stanovit také reálnou hodnotu majetku ABC, s. r. o., sníženou o její dluhy, a pokud se od účetního ocenění podstatně liší, pak se přednostně vychází z reálné hodnoty majetku snížené o dluhy s. r. o. Z této základny (vlastního kapitálu nebo reálné hodnoty majetku snížené o dluhy) činí vypořádací podíl společníka C 20 %.
Pokud např. vlastní
kapitál
k 31. 3. 2016 byl 1 milion Kč, vychází vypořádací podíl pro společníka C na 200 000 Kč. Přičemž předpokládáme, že reálná hodnota majetku snížená o dluhy ABC, s. r. o., se příliš neliší od vlastního kapitálu, jinak by byla základnou tato alternativní částka - ať už by byl rozdíl kladný nebo záporný. Do těchto pravidel může zasáhnout společenská smlouva jiným vhodným způsobem určení vypořádacího podílu. Po zdanění vypořádacího podílu sníženého o nabývací cenu podílu srážkovou daní z příjmů (viz další část textu) bude odcházejícímu společníkovi vyplacena „čistá“ částka po zdanění. S ohledem na právní, účetní a daňové komplikace (daň z příjmů a DPH) se v praxi téměř nevyužívá možnosti nepeněžní formy vypořádacího podílu.
Co si počne ABC, s. r. o., s uvolněným podílem? Nejprve jej nabídne zbývajícím společníkům A a B, kteří mají přednostní právo, pak dalším zájemcům, nebo rozhodne o snížení základního kapitálu o vklad společníka C.
 
ODCHOD SPOLEČNÍKA - ÚČETNĚ
S odchodem společníka ze s. r. o. (s výjimkou převodu podílu) vzniká na straně jedné dotyčnému společníkovi nárok na vypořádací podíl představující určitou formu odstupného známého u zaměstnanců, kterým končí pracovní poměr. Na straně druhé je plátce tohoto příjmu (s. r. o.), pro kterého může jít buď jen o zúčtovací vztah, pokud najde zájemce o koupi takto uvolněného podílu, anebo o jeho přímé finanční břemeno, které sníží vlastní
kapitál
. Před rokem 2014 se uvolněný podíl odešlého společníka stával (dočasně) majetkem dané s. r. o., která o něm účtovala na straně MD majetkového účtu 252-Vlastní obchodní podíly. Nicméně v rozvaze byly vlastní podíly vykazovány v účetních pasivech nepřímo jako snížení základního kapitálu s. r. o.
Tato účetní praxe končila s příchodem ZOK, který neumožňuje při odchodu společníka pojmout jeho uvolněný podíl do majetku s. r. o., který nyní vystupuje pouze v roli zmocněnce majícího za úkol najít kupce a vyplatit odcházejícího společníka.
Uvolněný podíl i po ukončení účasti společníka nadále zůstává majetkem tohoto bývalého společníka
(případně jeho dědice nebo právního nástupce), který ovšem již nemá dispoziční ani užívací právo spojené s tímto podílem, ale
pouze právo na vypořádací podíl
. Aby se zabránilo tomu, že si skrze tento uvolněný podíl bude dočasně vládnout s. r. o. sama sobě, tak § 212 odst. 4 ZOK stanoví, že práva ani povinnosti spojené s uvolněným podílem nemůže vykonávat nejen dotyčný společník, ale ani samotná s. r. o.
Z účetního hlediska je podstatné, že
s. r. o. o uvolněném podílu přímo neúčtuje
jako o svém aktivu. Coby zmocněnec účtuje s. r. o. pouze rozvahově, a to na straně jedné o
pohledávce vůči novému vlastníkovi uvolněného podílu
(např. na MD 378) a na straně druhé o
závazku (dluhu) vůči odcházejícímu společníkovi
(např. D 365). Případné s tímto související externí náklady (obvykle za služby advokáta či znalce v oceňování) s. r. o. sice prvotně účtuje do nákladů (např. na MD 518), ale návazně o ně sníží nárok odcházejícího společníka na vypořádací podíl, např. MD 365/D 518. Obdobně sníží čistý příjem společníka rovněž srážková daň (viz dále) z vypořádacího podílu (sníženého o společníkem prokázanou jeho nabývací cenu) MD 365/D 342.
Pokud odcházející společník vedl účetnictví, kde evidoval také předmětný podíl v s. r. o., bude účtovat jednak o pohledávce (nároku) na vypořádací podíl, například MD 378/D 665 (a to v čisté výši po zdanění) a jednak o vyřazení tohoto podílu z majetku do nákladů (např. MD 566/D 061). Zmíněný finanční výnos zdaněný tzv. srážkovou daní bude vyloučen ze základu daně a finanční náklad nebude daňově účinný. Pro kupce takto uvolněného podílu se jedná o úplatné pořízení podílu v s. r. o. ve výši pořizovací ceny (MD 061/D 379).
PŘÍKLAD
Přechod uvolněného podílu na jiného společníka
AB, s. r. o., má dva společníky - A a B - kteří mají už plně splacené všechny své (jen peněžité) vklady do základního kapitálu ve výši á 100 000 Kč. Tomu odpovídají jejich podíly 50 a 50 %. Dohodou společníků nyní odchází B, přičemž společenská smlouva s. r. o. omezuje volný převod podílů a uvolněný podíl přejde na A. Společenská smlouva stanoví, že výše vypořádacího podílu se určí z vlastního kapitálu, který ke dni zániku účasti společníka B činil 1 milion Kč, z čehož jeho podílu 50 % odpovídá vypořádací podíl 500 000 Kč. Jak si dále upřesníme, musí AB, s. r. o., srazit tzv. srážkovou daň z tohoto příjmu ve výši 15 % z vypořádacího podílu sníženého o nabývací cenu podílu (100 000 Kč), takže daň ukousne 60 000 Kč (15 % ze 400 000 Kč). Zbylý společník A převezme uvolněný podíl po B za protiplnění odpovídající vypořádacímu podílu 500 000 Kč. Přičemž byla s jednatelem dohodnuta úhrada v deseti stejných měsíčních splátkách á 50 000 Kč.
V souvislosti s ukončením účasti společníka B firmě nevznikly žádné náklady za externí služby.
Vůči odcházejícímu společníkovi B má s. r. o. jednu splatnou pohledávku 200 000 Kč z titulu zůstatku jistiny poskytnuté zápůjčky, kterou si započte proti jeho nároku na vypořádací podíl a zbytek mu vyplatí.
 I----------------------------------------------------------------------------I I  Účtování o vypořádacím podílu odcházejícího společníka B v AB, s. r. o. I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I Poř. I     Popis účetní operace       I  Kč  I MD  I  D  I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 1. I Počáteční stav: Splatná pohledávka za   I 200 000 I 355.B I  -  I I   I společníkem B z titulu zápůjčky      I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 2. I Počáteční stav: Vklad společníka A do   I 100 000 I  -  I 411.A I I   I základního kapitálu AB, s. r. o.     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 3. I Počáteční stav: Vklad společníka B do   I 100 000 I  -  I 411.B I I   I základního kapitálu AB, s. r. o.     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 4. I Pohledávka za zůstávajícím společníkem A I 500 000 I 378.A I  -  I I   I za převod podílu od společníka B     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 5. I Závazek (dluh) vůči odcházejícímu     I 500 000 I  -  I 365.B I I   I společníkovi B ve výši vypořádacího    I     I    I    I I   I podílu                  I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 6. I Započtení dluhu společníka B ze zápůjčky I 200 000 I 365.B I 355.B I I   I s jeho nárokem na vypořádací podíl    I         I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 7. I Sražení 15 % srážkové daně z vypořádacího I 60 000 I 365.B I 342 I I   I podílu sníženého o nabývací cenu     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 8. I Výplata čisté výše vypořádacího podílu  I 240 000 I 365.B I 221 I I   I odcházejícímu společníkovi B po zápočtu  I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 9. I Odvod sražené srážkové daně z       I 60 000 I 342 I 221 I I   I vypořádacího podílu správci daně s. r. o. I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 10. I První splátka od společníka A za převod  I 50 000 I 221 I 378.A I I   I uvolněného podílu od společníka B     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 11. I Změna analytiky týkající se vkladu    I 100 000 I 411.B I 411.A I I   I společníka A do základního kapitálu AB,  I     I    I    I I   I s. r. o.                 I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I 
PŘÍKLAD
Prodej uvolněného podílu novému společníkovi
ABC, s. r. o., má tři společníky - A, B a C - kteří mají už plně splacené všechny své (jen peněžité) vklady do základního kapitálu ve výši 50 000, 30 000 a 20 000 Kč. Tomu odpovídají jejich podíly 50, 30 a 20 %. Dohodou společníků nyní odchází společník C, přičemž společenská smlouva s. r. o. nijak neomezuje volný převod podílů. Úkolem s. r. o. je prodat takto uvolněný podíl C nejméně za přiměřenou cenu bez zbytečného odkladu.
Přiměřenou cenu podílu určil znalec v oceňování nehmotných práv na 500 000 Kč. Společníci nevyužili svého předkupního práva, a proto byl na ohlas inzerátu uvolněný podíl prodán třetí osobě D, která se tak stala novým společníkem ABC, s. r. o. Společnost využila možnosti ze získaného výtěžku z prodeje odečíst účelně vynaložené náklady prodeje podílu, které činily 25 000 Kč znalci a 5 000 Kč za zveřejnění inzerátu.
Výše vypořádacího podílu se rovná výtěžku z prodeje (500 000 Kč) sníženému o související náklady (30 000 Kč), a činí tak 470 000 Kč. Pro účely zdanění se tento příjem odcházejícího společníka C sníží ještě o prokázanou nabývací cenu podílu (20 000 Kč) na 450 000 Kč, z čehož 15 % srážková daň činí 67 500 Kč. Vůči odcházejícímu společníkovi C nemá ABC, s. r. o., žádnou neuhrazenou splatnou pohledávku, kterou by si započetla proti výtěžku z prodeje uvolněného podílu C v roli zmocněnce, takže mu vyplatí 402 500 Kč.
 I----------------------------------------------------------------------------I I  Účtování o vypořádacím podílu odcházejícího společníka C v ABC, s. r. o. I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I Poř. I     Popis účetní operace       I  Kč  I MD  I  D  I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 1. I Náklady na znalce za určení přiměřené   I 25 000 I 518 I 321.1 I I   I ceny za uvolněný podíl společníka C    I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 2. I Náklady za inzerát na prodej uvolněného  I  5 000 I 518 I 321.2 I I   I podílu po odešlém společníkovi C     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 3. I Pohledávka zmocněnce vůči kupci podílu D I 500 000 I 378.D I 365.C I I   I coby závazek vůči odcházejícímu C     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 4. I Úhrada (přiměřené) prodejní ceny za    I 500 000 I 221 I 378.D I I   I uvolněný podíl C novým společníkem D   I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 5. I Snížení výtěžku z prodeje o náklady s. r. I 30 000 I 365.C I 518 I I   I o. účelně vynaložené na prodej podílu   I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 6. I Sražení srážkové daně 15 % z vypořádacího I 67 500 I 365.C I 342 I I   I podílu sníženého o nabývací cenu     I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 7. I Výplata čisté výše vypořádacího podílu v I 402 500 I 365.C I 221 I I   I penězích odcházejícímu společníkovi C   I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 8. I Odvod sražené srážkové daně z       I 67 500 I 342 I 221 I I   I vypořádacího podílu C správci daně ABC,  I     I    I    I I   I s. r. o.                 I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I I 9. I Změna analytiky týkající se převodu    I 20 000 I 411.C I 411.D I I   I vkladu společníka C na společníka D    I     I    I    I I------I-------------------------------------------I---------I-------I-------I 
 
ODCHOD SPOLEČNÍKA - DAŇOVĚ
Pokud při ukončení účasti v s. r. o. společníkovi vznikne nárok na vypořádací podíl, pak
zdanění tohoto příjmu je starostí plátce, tedy vyplácející společnosti, která je v postavení plátce daně
. Režim zdanění je stejný pro společníky z řad fyzických i právnických osob - tzv.
srážková daň v jednotné výši 15 %
. Základem pro výpočet zvláštní sazby daně je
příjem
(tj. přiznaný vypořádací podíl)
snížený o nabývací cenu podílu
v s. r. o., je-li plátci daně poplatníkem prokázána. Vymezení nabývací ceny podílu stanoví dlouhý § 24 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), složité je to hlavně u nepeněžitých vkladů.
Výjimka z tohoto pravidla se může týkat pouze nerezidentních poplatníků ze států, s nimiž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. U nich je nutno začít daňovou anabázi nahlédnutím do příslušné mezinárodní daňové smlouvy, zda takovéto zdanění Česku vůbec umožňuje nebo jej nějak neomezuje.
Žádné osvobození od daně zde nepřichází do úvahy
, ani když je společník „mateřskou společností“, u které je osvobozen podíl na zisku od „dceřiné společnosti“, i příjem z převodu takovéhoto podílu. U poplatníka - fyzické osoby jde vždy o tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. g) ZDP, a to i když by měl podíl v s. r. o. zahrnutý do obchodního majetku v rámci svého podnikání (což je ale velmi neobvyklé). Z důvodu zdanění vypořádacího podílu plátcem daně tzv. srážkovou daní dle § 36 ZDP již poplatník takto zdaněný příjem
neuvádí do daňového přiznání
. Podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se totiž do základu daně nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána tzv. srážkovou daní. Což ale návazně znamená, že v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP
nelze daňově uplatnit žádné výdaje
(náklady) související s těmito příjmy, zejména nabývací (pořizovací) cenu podílu.
PŘÍKLAD
Zdanění vypořádacího podílu
S. r. o. má tři společníky (otec a jeho dva synové), z nichž každý při založení vložil 100 000 Kč. Otec nyní odchází do starobního důchodu, pročež se rozhodl dohodou ukončit také svou účast v s. r. o. - za což má nárok na vypořádací podíl. Zbývající dva společníci hodlají o uvolněný podíl otce následně snížit základní
kapitál
s. r. o.
Společenská smlouva stanoví jako základ výpočtu vypořádacího podílu vlastní
kapitál
zjištěný z účetní závěrky sestavené ke dni ukončení účasti společníka v s. r. o. Aby nebylo nutno kvůli tomu sestavovat zvláštní účetní závěrku, bylo dohodnuto ukončení účasti otce k poslednímu dni účetního období s. r. o. - k 31. 12. Takže lze použít údaje z řádné účetní závěrky za dané ukončené účetní období, kterou s. r. o. musí vyhotovit tak jako tak.
Předpokládejme, že takto zjištěný vlastní
kapitál
činí 3 miliony Kč. Z čehož má odcházející společník (otec) nárok na vypořádací podíl ve výši 1/3 odpovídající jeho třetinovému podílu ve firmě, tedy na 1 milion Kč; pro úplnost poznamenejme, že společenská smlouva mohla stanovit jiné podíly. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, protože společenská smlouva ani žádná dohoda s. r. o. s odcházejícím společníkem nestanoví jinak. Vypořádací podíl při zániku účasti společníka v s. r. o. je u fyzické osoby tzv. ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. g) ZDP, který u tuzemských subjektů podléhá srážkové dani 15 %. Základem pro tuto srážkovou daň je vypořádací podíl (tj. 1 milion Kč) snížený o nabývací cenu podílu, kterou by měl společník prokázat - tato v daném případě odpovídá peněžitému vkladu 100 000 Kč. Z čehož vychází základ srážkové daně 900 000 Kč, a tedy 15 % srážková daň činí 135 000 Kč, společníkovi proto bude vyplacen čistý vypořádací podíl 865 000 Kč. Poplatník (otec) se tak o zdanění nemusí vůbec zajímat a tento příjem neuvádí do svého daňového přiznání, ani nijak nebrání možnosti požádat jeho zaměstnavatele o roční zúčtování jeho příjmů ze závislé činnosti.
V souladu s § 38d odst. 1 ZDP je nutno srážkovou daň srazit (tj. účtovat o dluhu vůči správci daně) při výplatě, poukázání nebo připsání ve prospěch rezidentního poplatníka (otce). Jestliže by se jednalo o nerezidenta ČR, pak nejpozději v den, kdy plátce daně (s. r. o.) o předmětném dluhu z titulu vypořádacího podílu účtuje.
Takto sraženou daň musí plátce daně (s. r. o.) odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně. Jestliže by odcházející společník byl nerezidentem ČR, podal by plátce daně finančnímu úřadu současně hlášení ve smyslu § 38d odst. 3 ZDP a samozřejmě by v otázce zdanění (její možnosti či nemožnosti) musel přihlédnout k mezinárodní daňové smlouvě, pokud by byla sjednána mezi ČR a státem daňové rezidence poplatníka (otce).
Zdaněním a vyplacením vypořádacího podílu odešlému společníkovi (otci) se firma vypořádala s příslušným dluhem. Zbývá ještě dořešit stejně vysokou pohledávku z titulu tohoto vypořádacího podílu ve výši 1 milion Kč. Tato mohla být vyrovnána příjmy z prodeje uvolněného podílu po otci. Ovšem, jak bylo předesláno, zbývající dva společníci (synové) rozhodli o snížení základního kapitálu s. r. o. o výši vkladu odešlého společníka (100 000 Kč). Zbývající část vypořádacího podílu činící 900 000 Kč se zaúčtuje na MD účtu 428-Nerozdělený zisk minulých let, při nedostatečném zůstatku tohoto účtu pak mezi daňově neuznatelné ostatní finanční náklady.
V řadě případů jsou společníky českých s. r. o. zahraniční osoby, které mají statut daňového nerezidenta České republiky ve smyslu § 2 odst. 3 nebo § 17 odst. 4 ZDP. Tito poplatníci mají v Česku daňovou povinnost omezenu pouze na
příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
. Tyto příjmy jsou taxativně (úplným výčtem) uvedeny v § 22 ZDP, přičemž mezi nimi najdeme také
vypořádací podíly z úhrad od daňových rezidentů ČR.
Pro zdanění vypořádacího podílu vypláceného do zahraničí (nerezidentnímu poplatníkovi) se přiměřeně uplatní výše uvedený režim srážkové daně, do čehož ale může zasáhnout smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a státem rezidence poplatníka (dále jen „Smlouva“). Tyto Smlouvy výslovně neuvádějí pojem „vypořádací podíl“, ovšem podle právních výkladů tyto příjmy
spadají do širší kategorie „Dividendy“
, upravené obvykle v článku 10. Což potvrdilo i Ministerstvo financí ČR na Koordinačním výboru č. 920/16.06.99. U zahraničních poplatníků musí plátce daně spolu s odvodem daně předložit také hlášení o srážce daně - tiskopis MFin 5478.
U příjmů z „Dividend“ bývá ve Smlouvách dohodnuto dělení daňového výnosu mezi veřejné rozpočty obou dotčených smluvních států, protože jde často o značné částky, jejichž zdanění se žádný stát nechce vzdát.
Smlouvy proto sice obecně dovolují dividendy zdanit také ve státě zdroje
, jehož rezidentem je vyplácející společnost, ovšem omezují toto právo
maximální sazbou daně na 15, 10, 5 nebo dokonce 0 %
. Ve většině Smluv jsou přitom uvedeny dvě maximální sazby daně pro zdanění ve státě zdroje „dividendy“:
-
základní sazba daně (nepřevyšující 15 %), která se uplatní tehdy, není-li nárok na:
-
sníženou sazbu daně (nejčastěji 5 %), která je ovšem podmíněna obvykle ve dvou směrech:
-
osobou příjemce - musí jít zpravidla o „obchodní korporaci“ nikoli ovšem osobního typu, a současně
-
minimální mírou účasti na vyplácející společnosti (nejvýše 25 %), výjimečně i minimální délkou držby.
Podle Komentáře Vzorové smlouvy OECD je přitom u rozsahu minimální účasti určující stav, který existoval v okamžiku vzniku daňového dluhu, tedy u vypořádacího podílu ke dni ukončení účasti společníka.
PŘÍKLAD
Příjem nerezidenta ze smluvního státu
Daňový rezident Německa je společníkem českého s. r. o., kde ale ukončil účast jinak než převodem obchodního podílu, takže mu náleží vypořádací podíl. Smlouva mezi ČR a Německem (vyhláška č. 18/1984 Sb.) sice umožňuje státu zdroje (Česku) vypořádací podíl
alias
dividendy zdanit, ovšem maximálně sazbou daně:
a)
5 %, pokud je příjemcem společnost (právnická osoba) vlastnící přímo nejméně 25 % jmění s. r. o.,
b)
15 % ve všech ostatních případech (tedy zejména je-li příjemcem fyzická osoba).
Takže plátce daně při zdanění vypořádacího podílu (sníženého o nabývací cenu podílu) sice uplatní zdanění českou srážkovou daní, ale sazbu daně 15 % dle ZDP při splnění podmínek Smlouvy ad a) sníží na 5 %.
Poplatník bude potřebovat potvrzení od českého správce daně o sražení české daně, protože v souladu s německými daňovými zákony bude muset zahrnout příjem z vypořádacího podílu do svého daňového přiznání k německé dani z příjmů. Přičemž pro zamezení dvojího (opakovaného) zdanění může podle článku 23 Smlouvy snížit vypočtenou německou daň o sraženou českou daň, a to formou tzv. prostého zápočtu daně. Pokud by šlo o německou kapitálovou společnost s alespoň 25 % podílem spojeným s hlasovacím právem, tak se uplatní metoda vynětí českých příjmů ze zdanění v Německu formou progrese daňové sazby ze zbývajících příjmů poplatníka.
Pro znalce mezinárodního zdanění dodejme, že u tohoto druhu příjmu není rezidentům z jiných států EU nebo EHP umožněno zahrnutí do českého daňového přiznání za účelem uplatnění souvisejících daňových výdajů a případných dalších výhod pro získání tzv. vratitelného přeplatku na české dani z příjmů dle § 36 odst. 8 ZDP.
Pokud rezident Česka obdrží vypořádací podíl od zahraniční obdoby s. r. o., tak jej musí zdanit v ČR:
-
Fyzická osoba zahrne vypořádací podíl ze zahraničí do ostatních příjmů podle § 10 ZDP:
-
jako daňový výdaj (do výše příjmu) uplatní nabývací cenu podílu,
-
a tento dílčí základ daně se pak stává součástí celkového základu daně podléhajícího sazbě daně 15 %.
-
Právnická osob zahrne vypořádací podíl ze zahraničí do samostatného základu daně dle § 20b ZDP:
-
jako daňový výdaj (do výše příjmu) uplatní nabývací cenu podílu
a zdaní speciální sazbou 15 %,
-
takto samostatně zdaňované příjmy a související výdaje poté vyloučí z obecného základu daně.
Přičemž v souladu se Smlouvou bude zpravidla zamezeno dvojímu (opakovanému) zdanění v Česku
metodou prostého zápočtu daně zaplacené ve státě zdroje
příjmu na českou daňovou povinnost poplatníka.
PŘÍKLAD
Prostý zápočet daně ze zahraničního vypořádacího podílu
Pan Karel je rezident ČR a v roce 2016 dosáhl těchto příjmů a výdajů (nenárokuje daňové odpočty):
-
ze samostatné (podnikatelské) činnosti v ČR (§ 7 ZDP) = zdanitelné příjmy - daňové výdaje = 800 000 Kč,
-
z Polska z vypořádacího podílu při ukončení účasti v tamním s. r. o. podle § 10 ZDP = po přepočtu na Kč = příjem 500 000 Kč - nabývací cena podílu 300 000 Kč, z čehož mu v Polsku podle Smlouvy byla sražena daň 5 % = 10 000 Kč (má potvrzení polského správce daně), kterou lze v ČR uplatnit prostým zápočtem.
Výpočet daňové povinnosti pana Karla v České republice můžeme přehledně rozdělit do tří kroků:
1. Výpočet české daně z celosvětových příjmů:
-
základ daně (neuplatňuje žádné odpočty) = 800 000 Kč (ČR) + 200 000 Kč (Polsko) = 1 000 000 Kč,
-
vypočtená daň v ČR = 15 % z 1 000 000 Kč = 150 000 Kč (před zápočtem a slevami na dani).
2. Uplatnění metody prostého zápočtu daně:
-
koeficient zápočtu = podíl „zisku“ z Polska na základu daně = 200 000 Kč / 1 000 000 Kč = 20 %,
-
maximální zápočet = vypočtená daň v ČR x koeficient zápočtu / 100 = 150 000 Kč x 0,2 = 30 000 Kč,
-
daň k zápočtu = daň zaplacená v Polsku (10 000 Kč) avšak nejvýše maximální zápočet = 10 000 Kč.
3. Výpočet daňové povinnosti v ČR:
-
daň v ČR po zápočtu = vypočtená daň v ČR - daň k zápočtu = 150 000 Kč - 10 000 Kč = 140 000 Kč,
-
daň v ČR po slevách = daň v ČR - slevy (jen na poplatníka) = 140 000 Kč - 24 840 Kč = 115 160 Kč.
Vypořádací podíl se obvykle vyplácí v penězích, nicméně společenská smlouva nebo dohoda mezi s. r. o. a odcházejícím společníkem dle § 36 ZOK může určit jinak -
vypořádací podíl pak může být zcela nebo zčásti v nepeněžní podobě
. V praxi o tuto možnost téměř není zájem a to nejen proto, že peníze mají univerzální využití, a nepeněžní plnění představuje další komplikace - vyšší administrativa, nutný znalec v oceňování, zdanění přesahu znalecké hodnoty majetku nad jeho účetním oceněním, povinnost přiznat DPH na výstupu (byl-li uplatněn odpočet), a případně i daň z nabytí nemovitých věcí.