Bezúplatné příjmy v roce 2016, 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme blíže zabývat problematikou bezúplatných příjmů z pohledu aktuální právní úpravy, jak je vymezena v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V této části se zaměříme zejména na správné zdanění darů.

Bezúplatné příjmy v roce 2016
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na úvod je potřeba připomenout, že od roku 2014 jsou
bezúplatné příjmy předmětem daně z příjmů
, nikoliv daně dědické a darovací, jako tomu bylo do konce roku 2013. K tomu je také potřeba poznamenat, že tato koncepční změna se příliš nepovedla a praxe se po celou dobu potýká s celou řadou výkladových problémů.
Bezúplatnými příjmy se rozumí příjmy z titulu darování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu. Obecně platí, že podle § 3 odst. 2 ZDP se příjmem rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou s tím, že co je předmětem daně z příjmů fyzických osob vymezuje § 3 odst. 1 ZDP. Obdobně potom v případě právnických osob platí, že podle § 18 odst. 1 ZDP jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, z toho vyplývá, že předmětem daně jsou také bezúplatné příjmy. Při samotném posuzování je ale třeba nejdříve určit, zda je konkrétní plnění vůbec příjmem ve smyslu § 3 a 18 ZDP, pokud však příslušná transakce vůbec příjmem není, znamená to, že z daňového hlediska již není nutné žádné další posuzování.
Při samotném daňovém posuzování je tedy nutné nejdříve rozhodnout, zda je příslušný bezúplatný příjem předmětem daně z příjmů, a pokud je předmětem daně, zda není od daně z příjmů osvobozen.
V případě fyzických osob je osvobození
bezúplatných příjmů vymezeno v § 4a ZDP. Pokud se zaměříme na problematiku darů, v souladu s touto úpravou jsou osvobozeny bezúplatné příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, jako reklamního předmětu opatřeného jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož cena nepřesahuje částku 500 Kč. Smyslem této úpravy je osvobození bezúplatných příjmů v podobě drobných reklamních předmětů, které současně představují na straně poskytovatele daňový náklad ve smyslu úpravy § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Je ale potřeba upozornit, že znění § 4a písm. g) ZDP a § 25 odst. 1 pí