Zdanění věcného břemena

Vydáno: 1 minuta čtení

Občan - fyzická osoba, vlastní cestu. Chce zřídit věcné břemeno ve prospěch souseda. Pokud bude věcné břemeno za úplatu, zdaní vlastník cesty příjem peněz a soused nezdaní nic, nebo bude počítat daň z hodnoty věcného břemene oceněné znalcem, nebo lze použít nějakou obecnou hodnotu? Pokud to bude bezúplatně zřízené věcné břemeno, bude soused danit částku, která odpovídá hodnotě věcného břemene uvedeného ve smlouvě? Nebo je zapotřebí ocenění znalcem? Je možné uplatnit nějaký výdaj k danému úplatnému či bezúplatnému příjmu?

ZDANĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENA
Ing.
Jiří
Vychopeň,
dotaz 14898/17.09.15
 
ODPOVĚĎ:
V daném případě bude příjem z úplatně zřízené služebnosti cesty podléhat u fyzické osoby (vlastníka cesty) dani z příjmů fyzických osob, přičemž se bude jednat o příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle § 10 odst. 5 ZDP je u příjmů podle odst. 1 písm. b) výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl, a jde-li o věc nabytou bezúplatně, je výdajem cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí.
Pokud by vlastník cesty zřídil služebnost cesty pro souseda bezúplatně, vznikl by zdanitelný příjem sousedovi, a to v podobě majetkového prospěchu [tj. bezúplatný příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP], při jehož ocenění pro účely daně z příjmů je nutno postupovat podle § 3 odst. 3 ZDP. U tohoto příjmu lze uplatnit pouze výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (viz § 10 odst. 4 ZDP).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů