Události po rozvahovém dni v účetní závěrce

Vydáno: 16 minut čtení

Na účetní uzávěrce jsou nejpracnější dvě věci - fyzická inventura a příloha v účetní závěrce - vše ostatní více méně umí dopočítat a vyhotovit průměrný účetní program. První pracnost nutí účetní zvednout zadek a jít se podívat do skladu, druhá atakuje jejich šedou kůru mozkovou ve snaze sepsat slohovou práci o interních poměrech ve firmě. Jasně, obojí je možné si zjednodušit. Inventarizační komisi vytiskneme aktuální účetní stavy, které pak lehce může s nohama na stole plně odsouhlasit. A tu přílohu si lze okopírovat od jiné aktivnější firmy ze Sbírky listin a pouze vyměnit číselné aj. údaje, co na tom, že nebude přesně sedět na poměry v dané účetní jednotce - není žalobce, nebude ani soudce. Většina účetních ale svou práci dělá svědomitě a poctivě, takže se při inventuře i příloze v účetní závěrce pořádně zapotí. Jedním z praktických problémů, které přitom řeší, se točí kolem aktuálnosti a využitelnosti údajů v účetní závěrce. Na straně jedné by měla účetní data odpovídat stavu na konci uzavíraného účetního období (typicky k 31. 12.), na straně druhé ale nelze přehlížet kontinuitu procesů a události, které nastaly sice až po tomto dni, ale mohou mít význam pro uživatele firemních účetních údajů. Například když v lednu 2016 těžký sníh provalil střechu skladiště a zničil zásoby výrobků určených k prodeji.

Události po rozvahovém dni v účetní závěrce
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
Nyní naprostá většina účetních jednotek pracuje na účetní uzávěrce za účetní období kalendářního roku 2015, proto si nemusí, resp. ani nemůže, všímat změn zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), které s účinností od 1.1.2016 přinesla významná novela zákonem č. 221/2015 Sb. Nejde přitom ani tak o to datum účinnosti - ostatně na účetní závěrce za rok 2015 se pochopitelně pracuje až v roce 2016 -ale o přechodné ustanovení, z něhož je zřejmé, že nová právní úprava se netýká účetního období roku 2015, ale až nově započatého účetního období, které má svůj počátek 1. ledna 2016 nebo později:
„Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala v roce 2016 nebo později, pokud není v bodech 2 až 6 stanoveno jinak.“
Poznamenejme, že zmíněné body 2 až 6 se netýkají našeho tématu.
Takže pro sestavení účetní závěrky za rok 2015 musíme vystačit s tím, co platilo a bylo účinné v ZU do konce roku 2015. Ohledně námi probíraných událostí po rozvahovém dni bylo stěžejních těchto pět ustanovení:
-
§ 18 odst. 1: (...) Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
a)
rozvaha (bilance),
b)
výkaz zisku a ztráty,
c)
příloha, která vysvětluje a doplňuje
informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b),
zejména naplněním
§ 7 odst. 3 až 5 a (...).
-
§ 19 odst. 1: Účetní jednotky
sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni,
kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. (...)
-
§ 19 odst. 2: Účetní jednotky jsou povinny uvádět
v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne;
to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.
-
§ 19 odst. 5:
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky
jsou účetní jednotky povinny uvést v příloze v účetní závěrce rovněž informace o:
a)
skutečnostech
, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne,
b)
skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne
, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
-
§ 19 odst. 6: (...)
Informace se považuje za významnou
(závažnou), jestliže by její
neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování osoby, která tuto informaci využívá
(...).
Běžný firemní účetní z uvedeného pochopí, že by v příloze v účetní závěrce měla být zmínka také o významných událostech, k nimž ve firmě dojde v době mezi koncem uzavíraného účetního období (ohledně účetní závěrky za rok 2015 tedy po 31.12.2015) a dnem sestavení této účetní závěrky. Přičemž dnem sestavení účetní závěrky se v souladu s § 18 odst. 2 ZU rozumí den připojení podpisového záznamu statutárního orgánu, resp. v případě účetní jednotky fyzické osoby dotyčné osoby. V praxi firem nepodléhajících povinnému auditu jde obvykle o březnové datum, u těch, které podléhají povinnému auditu, pak typicky o nějaký červnový den. Načež ale dotyčný účetní znejistí - čeho konkrétně by se tyto po-uzávěrkové informace měly týkat? Touto „drobností“ se liberální účetní předpisy samozřejmě nezabývají, a to ani v rámci vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), ani v podpůrných Českých účetních standardech pro podnikatele. A to bývá pro účetní praxi nepříjemný problém. Účetní totiž zpravidla nepatří mezi kdovíjak kreativní jedince - čest výjimkám - a nejraději mají jasné, stálé a jednoznačné postupy. Na rozdíl od daní se nemohou spoléhat ani na metodickou výpomoc Ministerstva financí ČR nebo Generálního finančního ředitelství a pátrat v záplavě účetních periodik a knižních publikací je značně únavnou a sisyfovskou dřinou, která navíc stojí a padá se znalostmi dotyčného autora, takže nemusí být zárukou správnosti.
Naštěstí si tohoto metodického vakua v účetní praxi povšimla k tomu snad u nás nejpovolanější skupina čtyř účetních a souvisejících nestátních organizací:
-
Komora auditorů České republiky,
-
Komora daňových poradců České republiky,
-
Svaz účetních,
-
Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.
Tyto subjekty založily -
Národní účetní radu („NÚR“)
-coby nezávislou odbornou instituci k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Pro všeobecnou účetní praxi jsou neznámějším a nejpřínosnějším konkrétním výsledkem činnosti NÚR její tzv.
Interpretace
, což jsou doporučené metodické pokyny k problémovým účetním otázkám, které sice nejsou právním předpisem ani nemají podpůrnou právní sílu Českých účetních standardů, ale jimi vyjádřený odborný názor uznávané účetní autority NÚR je o řád bezpečnější než jakýkoli jiný dostupný výklad z pera jiného autora. Obrovskou předností je kvalifi kované odůvodnění doporučených postupů uváděné v každé Interpretaci, což přijde vhod v případě sporu se správcem daně nebo u soudního přezkumu. V současné době
NÚR již schválila 32 Interpretací a nad dalšími návrhy se usilovně odborně jedná
. Všechny schválené
Interpretace
, jakož i další dokumenty a aktivity NÚR, jsou volně k dispozici na jejich internetových stránkách -
www.nur.cz.
Pro potřeby našeho tématu je stěžejní
Interpretace
č. 24 s názvem
Události po rozvahovém dni
(dále jen „I-24“), kterou si přehledně přiblížíme v členění podle jejich tří částí.
 
I-24 UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI
 
Popis problému řešeného I-24
Česká účetní praxe se liší v názorech na správné řešení událostí po rozvahovém dni, a to zejména z důvodu, že nepanuje shoda ve výkladu ustanovení § 19 odst. 2 ZU, které vyžaduje,
aby účetní jednotka v účetní závěrce
„uváděla informace podle stavu ke konci rozvahového dne“
. Dalším důvodem je vztah tohoto ustanovení k § 25 odst. 3 ZU, který vyžaduje, aby
„účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne
zahrnovaly jen zisky, které byly dosaženy, a braly v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty
, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty ...“
. Je otázkou, zda stav existující ke konci rozvahového dne (dále jen „k rozvahovému dni“) může být popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po tomto dni. A pokud ano, je dále otázkou, po jaké období po rozvahovém dni mají tyto nové poznatky být brány v úvahu.
 
Řešení problému podle I-24
Při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech nastalých až po konci účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje („události po rozvahovém dni“). A vůbec přitom nezáleží na tom, zda pro dotyčnou účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně. Dopad těchto událostí po rozvahovém dni na údaje v účetní závěrce se liší podle jejich charakteru, který může být dvojí:
-
Jde o
události prokazující stav existující již k rozvahovému dni („upravující události“).
-
Jde o
události prokazující stav, který nastal až po rozvahovém dni („neupravující události“).
Upravující události se zohledňují v příslušných účetních výkazech
sestavených k rozvahovému dni mimo případů, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku (čemuž totiž brání § 25 odst. 3 ZU).
Neupravující události se při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni nezohledňují v příslušných účetních výkazech. Pokud by však neuvedení těchto údajů bylo zavádějící, je nutno je
popsat v příloze v účetní závěrce
(jak vyplývá z § 19 odst. 5 ZU).
PŘÍKLAD
Upravující
versus
neupravující událost
Rozhodování o tom, zda konkrétní událost nastalá až po rozvahovém dni je ve shora nastíněném smyslu upravující nebo neupravující událostí, může být v praxi obtížné. Například vstup dlužníka vykazující účetní jednotky do insolvence krátce po rozvahovém dni spíše ukazuje na to, že dobytnost pohledávky za ním již byla pochybnou zřejmě k rozvahovému dni. Pokud naopak ke vstupu do insolvence dojde až se značným odstupem od rozvahového dne, je pravděpodobnost toho, že tato událost přináší informaci o nedobytnosti pohledávky k rozvahovému dni, nižší. Proto někdy samotná informace o události po rozvahovém dni nemusí být dostatečná k rozhodnutí, zda se jedná o upravující nebo neupravující událost, a je nutné zkoumat další související
indicie
.
Jak jsme výše uvedli,
okamžikem sestavení účetní závěrky
se rozumí den jejího podpisu statutárním orgánem, resp. účetní jednotkou. Upravující a neupravující
události nastalé či zjištěné až po tomto okamžiku se již do účetní závěrky (včetně přílohy) nepromítají
, nicméně je nutné zohlednit požadavek § 21 odst. 2 písm. a) ZU a uvést takovéto významné informace ve výroční zprávě, pokud jsou zjištěny před jejím vydáním.
Pokud je účetní závěrka opravována po svém sestavení (např. při přeměnách obchodních korporací podle § 17 ZU), jedná se o novou účetní závěrku s novým okamžikem sestavení účetní závěrky. Proto musí být brány v úvahu veškeré známé události po rozvahovém dni nastalé až do okamžiku sestavení nové účetní závěrky.
 
Zdůvodnění řešení I-24
Interpretace
vychází z toho, že pokud jsou účetní jednotce k okamžiku sestavení účetní závěrky známy
informace, které lze označit za významné, tj. mající potenciál ovlivnit rozhodování uživatelů účetní závěrky, musí tyto informace do účetní závěrky promítnout,
jinak by taková účetní závěrka byla zavádějící, tj. nepodávala by věrný a poctivý obraz. Přitom není na závadu, že tyto informace byly získány až v dalším účetním období nebo že tyto informace vyplývají z událostí vzniklých až po rozvahovém dni. Rozhodující je, že tyto informace jsou firmě známy ještě před tím, než dokončí sestavování účetní závěrky. A
není podstatné
, jestli konkrétní
událost po rozvahovém dni má pozitivní nebo negativní dopad
na finanční situaci účetní jednotky.
Ovšem
nezohledňovanou výjimkou jsou nedosažené (nerealizované) zisky, což je dáno účetní zásadou opatrnosti
podle § 25 odst. 3 ZU, která vyžaduje, aby „...
účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne
zahrnovaly jen zisky
, které byly dosaženy, a braly v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky...
“. Není tedy možné například v účetní závěrce zohlednit (zaúčtovat) případné významné zhodnocení zásob nad jejich pořizovací cenu, a to ani tehdy, pokud událost po rozvahovém dni prokáže tuto vyšší hodnotu zásob k rozvahovému dni. Naopak, pozitivní dopad na finanční situaci účetní jednotky spočívající ve zrušení dřívějších nerealizovaných ztrát zaúčtován být smí (např. zhodnocení dříve znehodnocených zásob, tj. rozpuštění starých opravných položek). Z citovaného ustanovení § 25 odst. 3 ZU totiž mimo jiné vyplývá, že účetní jednotky musí
brát v úvahu i absenci uvedených rizik a neexistenci ztrát a tedy rovněž s tím související pozitivní dopady
.
Upravující události se přitom promítají do všech relevantních výkazů včetně přílohy
, protože účetní závěrka musí obsahovat informace podle stavu existujícímu k rozvahovému dni. Jak požaduje ustanovení § 19 odst. 2 ZU, které nijak neomezuje okamžik, kdy se tento skutečný stav podařilo hodnověrně zjistit. Ostatně i naprostá většina inventur - které jsou
a priori
předurčeny k osvědčení pravého stavu majetku a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni - se přece přinejmenším zčásti odbývá až v dalším účetním období. Od čehož se tak již moc neliší, když bude inventarizační zjištění posléze ještě dále zpřesněno díky události po rozvahovém dni.
Naproti tomu
neupravující události nevypovídají přímo o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni. Nicméně mohou být
relevantní
, a patří tak alespoň do přílohy
v účetní závěrce, a to za předpokladu, že by jejich nezohlednění ohrozilo vypovídací schopnost účetní závěrky pro uživatele ve smyslu § 19 odst. 5 ZU.
PŘÍKLAD
Vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku
Jak posoudit například
prodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší
, než je jejich účetní hodnota vykázaná v účetní závěrce? Jedná se o událost až po rozvahovém dni - ale současně přede dnem sestavení účetní závěrky, jinak by byla již mimo naše úvahy - nicméně z ní může vyplývat
významná informace o tom, jaká byla skutečná hodnota zásob již k rozvahovému dni
. Zpravidla se tedy bude jednat o tzv. upravující událost, která by se měla promítnout nejen do přílohy, ale také do rozvahy a výsledovky (nejspíše tvorbou odpovídající opravné položky). Nicméně tomu tak nemusí být v každé reálné situaci, kupříkladu když pravým důvodem snížené prodejní ceny zásob nebyl jejich horší stav k rozvahovému dni, ale náhlá potřeba rychle naplnit zchudlou firemní pokladnu, anebo konkurenční novinka, která se nečekaně objevila na trhu apod.
Ovšem i některé události týkající se až období po rozvahovém dni - opět ale samozřejmě přede dnem sestavení účetní závěrky - mají své místo alespoň v příloze v účetní závěrce, byť přímo nevypovídají o stavu, který byl k rozvahovému dni. Příkladem může být
požár skladu po rozvahovém dni
, který rozhodně nevypovídá nic o stavu a hodnotě zásob k rozvahovému dni. Na straně druhé je ale jasné, že s ohledem na tuto významnou novou skutečnost - zničení zásob - by byla pro uživatele účetní závěrky za uplynulé účetní období (před požárem) strohá informace o vysokém stavu zásob k rozvahovému dni značně zavádějící. Zničené zásoby - byť k této události došlo až po rozvahovém dni - již totiž nemohou přinést firmě výnosy, a to by měli uživatelé účetní závěrky vyčíst z její přílohy. Obdobně
by se měla rozhodně v příloze v účetní závěrce objevit informace o fúzi
, které se dotyčná účetní jednotka zúčastnila po rozvahovém dni, protože to vrhá podstatně jiné světlo na jakékoli standardní závěry vyvozené z její rozvahy a výsledovky. S ohledem na partnery dané přeměny a další okolnosti transakce totiž tato „neupravující událost“ může znamenat významnou změnu důvěryhodnosti a potenciálu firmy atd.
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016
Jak jsme výše předeslali, s účinností od 1.1.2016 přinesla řadu změn a upřesnění významná novela ZU zákonem č. 221/2015 Sb. Podle jejíhož přechodného ustanovení se nová pravidla začnou uplatňovat (až na malé výjimky, které pro naše účely nejsou významné), resp. použijí, poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2016 nebo později. Tato novela významně zasáhla také v úvodu citovaná ustanovení týkající se vykazování událostí po rozvahovém dni v účetní závěrce. Odcitujme si je tedy znova v novelizovaném znění (změny tučně):
-
§ 18 odst. 1: (...) Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
d)
rozvaha (bilance),
e)
výkaz zisku a ztráty,
f)
příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.
-
§ 19 odst. 1: Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. (...)
-
§ 19 odst. 2: Účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne; to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.
-
§ 19 odst. 5:
V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
.
-
§ 19 odst. 6:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce
.
-
§ 19 odst. 7: (...) Informace se považuje za významnou, jestliže
je o ní možné předpokládat, že
by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele,
přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi
.
(...).
Je zřejmé, že legislativci se silně inspirovali výše komentovanou Interpretací NÚR č. 24, přičemž nové znění § 19 odst. 5 ZU řeší tzv. upravující události a § 19 odst. 6 ZU „neupravující události“ po rozvahovém dni.