Události po rozvahovém dni v účetní závěrce

Vydáno: 16 minut čtení

Na účetní uzávěrce jsou nejpracnější dvě věci - fyzická inventura a příloha v účetní závěrce - vše ostatní více méně umí dopočítat a vyhotovit průměrný účetní program. První pracnost nutí účetní zvednout zadek a jít se podívat do skladu, druhá atakuje jejich šedou kůru mozkovou ve snaze sepsat slohovou práci o interních poměrech ve firmě. Jasně, obojí je možné si zjednodušit. Inventarizační komisi vytiskneme aktuální účetní stavy, které pak lehce může s nohama na stole plně odsouhlasit. A tu přílohu si lze okopírovat od jiné aktivnější firmy ze Sbírky listin a pouze vyměnit číselné aj. údaje, co na tom, že nebude přesně sedět na poměry v dané účetní jednotce - není žalobce, nebude ani soudce. Většina účetních ale svou práci dělá svědomitě a poctivě, takže se při inventuře i příloze v účetní závěrce pořádně zapotí. Jedním z praktických problémů, které přitom řeší, se točí kolem aktuálnosti a využitelnosti údajů v účetní závěrce. Na straně jedné by měla účetní data odpovídat stavu na konci uzavíraného účetního období (typicky k 31. 12.), na straně druhé ale nelze přehlížet kontinuitu procesů a události, které nastaly sice až po tomto dni, ale mohou mít význam pro uživatele firemních účetních údajů. Například když v lednu 2016 těžký sníh provalil střechu skladiště a zničil zásoby výrobků určených k prodeji.

Události po rozvahovém dni v účetní závěrce
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
Nyní naprostá většina účetních jednotek pracuje na účetní uzávěrce za účetní období kalendářního roku 2015, proto si nemusí, resp. ani nemůže, všímat změn zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), které s účinností od 1.1.2016 přinesla významná novela zákonem č. 221/2015 Sb. Nejde přitom ani tak o to datum účinnosti - ostatně na účetní závěrce za rok 2015 se pochopitelně pracuje až v roce 2016 -ale o přechodné ustanovení, z něhož je zřejmé, že nová právní úprava se netýká účetního období roku 2015, ale až nově započatého účetního období, které má svůj počátek 1. ledna 2016 nebo později:
„Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetních obdobích, která započala v roce 2016 nebo později, pokud není v bodech 2 až 6 stanoveno jinak.“
Poznamenejme, že zmíněné body 2 až 6 se netýkají našeho tématu.
Takže pro sestavení účetní závěrky za rok 2015 musíme vystačit s tím, co platilo a bylo účinné v ZU do konce roku 2015. Ohledně námi probíraných událostí po rozvahovém dni bylo stěžejních těchto pět ustanovení:
-
§ 18 odst. 1: (...) Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:
a)
rozvaha (bilance),
b)
výkaz zisku a ztráty,
c)