Sestavujeme účetní závěrku za rok 2015

Vydáno: 25 minut čtení

Přinášíme Vám dokončení příspěvku z časopisu Účetnictví v praxi č. 2/2016 ze strany 8. V minulé části jsme si podrobně rozebrali uzávěrkové operace a dnes se zaměříme na daňovou analýzu a ukážeme si konkrétní příklad na sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Sestavujeme účetní závěrku za rok 2015
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph. D.
Katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze president Asociace profesních účetních České republiky, z.s.
 
DAŇOVÁ ANALÝZA
Poté, co byly veškeré transakce řádně a svědomitě zachyceny, je čas na tzv. daňovou analýzu, neboli identifikaci splatné a odložené daně z příjmů. V rámci této je třeba provést:
-
výpočet výsledku hospodaření před zdaněním,
-
výpočet daňových odpisů,
-
identifikaci daňově neúčinných nákladů a výnosů,
-
výpočet odčitatelných položek,
-
výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů,
-
výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů,
-
sestavení Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
V rámci této pasáže se detailněji zaměříme na výpočet daňových odpisů, splatné a odložené daně.
 
Daňové odpisy
Daňové odpisy může aplikovat jen a pouze vlastník hmotného či nehmotného majetku v právním smyslu slova. Tyto jsou definovány v § 26-32a ZDP. Zákon hovoří o dvou metodách odpisování majetku:
(i)
lineární odpisy,
(ii)
zrychlené odpisy.
Výši ročních odpisových sazeb pro rovnoměrné odpisování, resp. koeficientů pro zrychlené odpisování, uvádí ZDP. Hmotný majetek je rozčleněn do šesti odpisových skupin na základě SKP, přičemž zatřídění uvádí Příloha 1 ZDP. Na rozdíl od účetního odpisování lze daňové odpisování přerušit.
PŘÍKLAD
Daňové odpisy
Firma pořídila v roce 2015 stroj za 120 000 Kč, který je v souladu se ZDP zařazen do druhé odpisové skupiny. Naznačte jeho odpisový plán.
daňové lineární odpisy
              roční odpisová sazba (%) odpis = pořizovací cena x -------------------------                    100  odpis 2015 = 120 000 x 0,11 = 13 200 Kč  odpis (2016-2019) = 120 000 x 0,2225 = 26 700 Kč  I------------------I-------------------I-------------------I I    Rok    I    Odpis    I Zůstatkov cena I I------------------I-------------------I-------------------I I    2015    I   13 200    I   106 800   I I------------------I-------------------I-------------------I I    2016    I   26 700    I   80 100    I I------------------I-------------------I-------------------I I    2017    I   26 700    I   53 400    I I------------------I-------------------I-------------------I I    2018    I   26 700    I   26 700    I I------------------I-------------------I-------------------I I    2019    I   26 700    I     0     I I------------------I-------------------I-------------------I I   Celkem   I   120 000   I     -     I I------------------I-------------------I-------------------I  
daňové zrychlené odpisy
pořizovací cena odpis = ------------------ koeficient 120 000 odpis 2015 = ---------- = 24 000 Kč 5 2 x zůstatková cena odpis v dalších letech = ---------------------------------------------------------------- koeficient - počet let, po něž byl majetek již odpisován 2 x 96 000 odpis 2016 = ------------- = 38 400 Kč 6 - 1 2 x 57 600 odpis 2017 = ------------- = 28 800 Kč 6 - 2 2 x 28 800 odpis 2018 = ------------- = 19 200 Kč 6 - 3 2 x 9 600 odpis 2019 = ------------- = 9 600 Kč 6 - 4 I------------------I-------------------I-------------------I I Rok I Odpis I Zůstatková cena I I------------------I-------------------I-------------------I I 2015 I 24 000 I 96 000 I I------------------I-------------------I-------------------I I 2016 I 38 400 I 57 600 I I------------------I-------------------I-------------------I I 2017 I 28 800 I 28 800 I I------------------I-------------------I-------------------I I 2018 I 19 200 I 9 600 I I------------------I-------------------I-------------------I I 2019 I 9 600 I 0 I I------------------I-------------------I-------------------I I Celkem I 120 000 I - I I------------------I-------------------I-------------------I
 
Splatná daň