Uplatnění DPH u převodu pozemků a staveb v roce 2016

Vydáno: 25 minut čtení

Novelou zákona o DPH provedenou v závěru roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb. došlo k významným změnám v oblasti zdanění převodu pozemků a staveb, tyto změny měly původně nabýt účinnosti již od 1.1.2015, ale na základě vrácení uvedené novely Senátem v závěru roku 2014 byla jejich účinnost posunuta na 1.1.2016. Tento článek seznamuje s těmito změnami, a to ve světle výkladu, který v závěru roku 2015 zveřejnila finanční správa („Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2016“ z 21.12.2015 dostupná na stránkách finanční správy v sekci Daně a pojistné/Daně/Daň z přidané hodnoty/Informace, stanoviska a sdělení/DPH u stavebních činností, při převodu a nájmu nemovitostí a bytová družstva).

Uplatnění DPH u převodu pozemků a staveb v roce 2016
Ing.
Pavel
Běhounek
daňový poradce ev. č . 601, www.behounek.eu
 
KOHO SE TÝKÁ UPLATNĚNÍ DPH U PRODEJE POZEMKŮ A STAVEB
Prodej pozemků a staveb v rámci ekonomické činnosti plátce je vždy předmětem daně, ale může být za podmínek uvedených v § 56 osvobozen od daně.
Posuzování prodeje pozemků a staveb jako plnění zdanitelných či plnění osvobozených od daně dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se týká pouze těch osob, které nemovité věci převádějí v rámci své ekonomické činnosti. Na tomto principu se od 1.1.2016 nic nezměnilo a např. u obchodní společnosti bude asi obtížné vyjmout úplatný převod nemovité věci (byť nahodilý a jednorázový) z množiny ekonomických činností - viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 41/2010-144 ze dne 21.4.2011, kde Nejvyšší správní soud k otázce vymezení ekonomické činnosti uvádí:
„Není však nutné, aby každá jednotlivá transakce, provedená v rámci ekonomické činnosti takové osoby, naplňovala sama o sobě prvek soustavnosti; svým charakterem však musí náležet k takové souborné činnosti osoby (povinné k dani), která znaky ekonomické činnosti jako celek vykazuje.
U fyzické osoby či veřejnoprávního subjektu však bude často řešena otázka, zda prodej nemovité věci je či není součástí ekonomické činnosti. I v případě, kdy by tato osoba byla plátcem daně, mohl by být prodej uskutečněn mimo rámec ekonomické činnosti a nebyla by zde uplatněna DPH, aniž by se jednalo o plnění osvobozené od daně - těchto případů se změny ZDPH netýkají. Posouzení, kdy je a kdy není u těchto osob prodej uskutečňován v rámci ekonomické činnosti, však může být poměrně složité - viz např. rozsudky SDEU ve věcech C-180/10 a C-181/10 (spojené věci Jaroslaw Slaby + Emilian Kuć a Halina Jeziorska-Kuć).
 
ÚPRAVA ZDANĚNÍ PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V PŘEDPISECH EU
Osvobození převodu nemovitých věcí od DPH by v jednotlivých členských státech EU mělo být harmonizováno dle
směrnice 2006/112/EU
, avšak v pravomoci jednotlivých členských států je konkretizovat určité záležitosti (např. jde o vymezení pojmu „stavební pozemek“). Český ZDPH
do 31.12.2013
byl poměrně výrazně v rozporu se směrnicí - především neměl být osvobozen převod pozemku zastavěného novostavbou. Novelizace ZDPH provedená s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byla využita k tomu, aby se nesoulad mezi směrnicí a ZDPH nenápadně odstranil - největší nesoulad (zrušení osvobození pozemku zastavěného novostavbou) odstraněn byl, ale ani úpravu zavedenou od 1.1.2014 nelze považovat za příliš povedenou a respektující principy směrnice. I přes výhrady k úpravě, která byla zavedena od 1.1.2016, lze ko