Některé složitější otázky zdanění závislé činnosti

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme blíže zabývat některými vybranými otázkami zdanění závislé činnosti, na které je vhodné upozornit v souvislosti s přelomem kalendářního roku, a tedy zejména s ohledem na blížící se období provádění ročního zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a také s ohledem na možný dopad do účetnictví.

Některé složitější otázky zdanění závislé činnosti
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
ELEKTRONICKÁ FORMA PODÁNÍ
Nejdříve bychom se zastavili u problematiky povinné elektronické formy podání. Jak vyplývá z § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení učinit pouze elektronicky - datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Je ale nutné upozornit, že tato úprava se týká pouze vybraných podání, jejichž formát a struktura požadované a zveřejněné správcem daně jsou způsobilé k elektronickému podání. Prakticky tak tato povinnost dopadá na podání, která jsou v daném formátu a struktuře k dispozici na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) v sekci Elektronická podání pro finanční správu - Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“). Pokud k některému tiskopisu nebyl zveřejněn formát a struktura datové zprávy (tj. neexistuje ve formě EPO podání), nevztahuje se na jeho podání povinnost podle ustanovení § 72 odst. 4 DŘ.
K tomu tedy doplňme, že ve formě EPO podání existuje jak formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh, tak také formulář Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Znamená to tedy, že pokud daňový subjekt splňuje podmínky § 72 odst. 4 DŘ, tj. zpřístupnění datové schránky nebo zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem, potom má povinnost tato podání podat elektronicky.
Souvisejícím ustanovením je potom úprava § 74 odst. 4 DŘ, podle které, pokud vada podání spočívá pouze v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, hledí se na něj jako na pod