Rozdíly v účetních výkazech po novele účetních předpisů

Vydáno: 38 minut čtení

Řečeno slovy klasika: „pořádek je pro blbce - inteligent ovládá chaos“ se v tomto příspěvku zaměříme na inovované účetní výkazy, které vstupují v platnost k 1.1.2016. Jakkoli lze říci, že obsahově se v rozvaze a výsledovce nic zásadního nemění, jedná se o poměrně turbulentní změnu struktury těchto výkazů bez zásadnější přidané hodnoty pro uživatele.

Rozdíly v účetních výkazech po novele účetních předpisů
doc. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph. D.
Katedra strategie VŠE v Praze president Komory certifikovaných účetních České republiky, z.s.
 
KLASIFIKACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
Od ledna 2016 jsou nově účetní jednotky klasifikovány do čtyř skupin úměrně výši jejich aktiv, čistého obratu a počtu zaměstnanců. Platí přitom skutečnost, že účetní jednotka nesmí překračovat více než jednu z veličin, aby byla klasifikována v dané kategorii.
 I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I období   I  aktiva celkem  I  čistý obrat  I  počet zaměstnanců  I I       I-------------------I-----------------I            I I       I  (v mil. Kč)  I  (v mil. Kč)  I            I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I mikro ÚJ  I   < 9     I   < 18    I    < 10      I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I malá ÚJ   I   < 100     I  < 200    I    < 50      I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I střední ÚJ I   < 500     I  < 1 000    I    < 250      I I-------------I--------------------------------------------------------------I I velká ÚJ  I všechny ostatní ÚJ, subjekty veřejného zájmu, vybrané ÚJ   I I-------------I--------------------------------------------------------------I 
Rozsah účetní závěrky je pak spjat právě s klasifikací účetní jednotky:
-
mikro a malé účetní jednotky
-
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
-
mikro a malé účetní jednotky, které nepodléhají auditu, následně zveřejní jen rozvahu a přílohu
-
střední a velké účetní jednotky
-
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled změn ve vlastním kapitálu, přehled o peněžních tocích
-
vybrané účetní jednotky, které nepodléhají auditu, nemusí sestavovat přehled změn ve vlastním kapitálu a přehled o peněžních tocích
-
banky, pojišťovny a zajišťovny, a dále penzijní fondy nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích
 
ROZVAHA
Od roku 2016 je upravena struktura aktiv v rozvaze následujícím způsobem:
-
A. Pohledávky za upsaný základní
kapitál
-
B. Dlouhodobý majetek
-
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
-
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
-
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
-
C. Oběžná aktiva
-
C. I. Zásoby
-
C. II. Pohledávky
-
C. II.1. Dlouhodobé pohledávky
-
C. II.2. Krátkodobé pohledávky
-
C. III. Krátkodobý finanční majetek
-
C. IV. Peněžní prostředky
-
D. Časové rozlišení aktiv
Jak je ze struktury patrné, pořád zůstávají platné dvě z anomálií, a to zatřídění dlouhodobých pohledávek do oběžných aktiv, jakkoli věcně patří do dlouhodobého majetku, a dále samostatné vykazování časového rozlišení aktiv, díky čemuž není patrné, zdali se jedná o dlouhodobé či krátkodobé pohledávky. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit osamostatnění položky „peněžní prostředky“, díky čemuž na první pohled můžeme identifikovat cash flow účetní jednotky.
Poměrně diskutabilní (viz níže) jsou tzv. slučky, kdy nově vyvstal požadavek slučovat některé položky do hlavní a následně je pak vydělit do samostatných položek. Vzhledem k tomu, že tyto se týkají účetních jednotek sestavujících účetní závěrku v plném rozsahu, i tak má čtenář účetních výkazů detailní přehled o tom, kolik která konkrétní položka činí, a tzv. slučka další přidanou hodnotu (kromě řádku navíc) nepřináší. Jako nejvýše diskutabilní se pak jeví tyto dvě slučky:
-
poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý majetek, kdy je požadavek na sloučení neslučitelného, neboť slučujeme pohledávku s hmotným či nehmotným majetkem, a dále
-
výrobky a zboží, kdy slučujeme zásoby vlastní činnosti oceněné na bázi vlastních nákladů a nakupované zásoby oceněné na bázi pořizovací ceny.
Struktura pasiv v rozvaze je od roku 2016 takováto:
-
A. Vlastní
kapitál
-
A. I. Základní
kapitál
-
A. II. Ážio a kapitálové fondy
-
A. III. Fondy ze zisku
-
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
-
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku
-
B. Rezervy
-
C. Závazky
-
C. I. Dlouhodobé závazky
-
C. II. Krátkodobé závazky
-
D. Časové rozlišení pasiv
V pasivech, stejně jako v aktivech, zůstává stále osamostatněno (bezdůvodně) časové rozlišení. Struktura vlastního kapitálu v zásadě byla ponechána (vyjma číslování položek), pozitivní je zcela jistě osamostatnění specifické položky „rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku“.
Poměrně překvapivé se na první pohled zdá být osamostatnění položky rezervy do položky „B“. Co je bohužel zarážející a naprosto nepochopitelné je pak přeskupení položek v této části rozvahy, které nemá logické odůvodnění.
Za logické se naopak dá považovat zatřídění úvěru přímo do dlouhodobých či krátkodobých závazků, jakkoli subjekty poskytující úvěry budou mít u subjektů sestavujících účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu poněkud ztíženou úlohu stran identifikace dosavadního úvěrového zatížení.
Vzhledem k počtu a objemu emisí cenných papírů v ČR se zdá být poněkud inovativní samostatné vykazování vyměnitelných dluhopisů, jakkoli je z praktického pohledu logické.
Nyní se pojďme podívat, jak reklasifikovat rozvahu platnou do 31.12.2015 do nové formy:
 I---------------------------------------------------------------I------------------------------------------------------------------I I        Původní stav do 31. 12. 2015          I          Nově od 1. 1. 2016              I I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 
AKTIVA CELKEM
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A. I Pohledávky za upsaný základní
kapitál
I A. I Pohledávky za upsaný základní
kapitál
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.1. I Zřizovací výdaje I - I - I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.2. I Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje I B.I.1. I Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.3. I Software I B.I.2.1. I Software I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.4. I Ocenitelná práva I B.I.2.2. I Ocenitelná práva I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.5. I
Goodwill
I B.I.3. I
Goodwill
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.6. I Jiný dlouhodobý nehmotný majetek I B.I.4. I Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.7. I Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek I B.I.5.2 I Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.8. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný I B.I.5.1. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný I I I majetek I I majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.1. I Pozemky I B.II.1.1. I Pozemky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.2. I Stavby I B.II.1.2. I Stavby I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.3. I Samostatné hmotné movité věci a soubory I B.II.2. I Hmotné movité věci a jejich soubory I I I hmotných movitých věcí I I I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.4. I Pěstitelské celky trvalých porostů I B.II.4.1. I Pěstitelské celky trvalých porostů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.5. I Dospělá zvířata a jejich skupiny I B.II.4.2. I Dospělá zvířata a jejich skupiny I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.6. I Jiný dlouhodobý hmotný majetek I B.II.4.3. I Jiný dlouhodobý hmotný majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.7. I Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I B.II.5.2. I Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.8. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný I B.II.5.1. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný I I I majetek I I majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.9. I Oceňovací rozdíl k nabytému majetku I B.II.3. I Oceňovací rozdíl k nabytému majetku I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.1. I Podíly - ovládaná osoba I B.III.1. I Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.2. I Podíly v účetních jednotkách pod I B.III.3. I Podíly - podstatný vliv I I I podstatným vlivem I I I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.3. I Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly I B.III.5. I Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.4. I Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající I B.III.2. I Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající I I I osoba, podstatný vliv I I osoba I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I B.III.4. I Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I B.III.6. I Zápůjčky a úvěry - ostatní I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.5. I Jiný dlouhodobý finanční majetek I B.III.7.1. I Jiný dlouhodobý finanční majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.6. I Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek I - I - I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.7. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční I B.III.7.2. I Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční I I I majetek I I majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.1. I Materiál I C.I.1. I Materiál I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.2. I Nedokončená výroba a polotovary I C.I.2. I Nedokončená výroba a polotovary I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.3. I Výrobky I C.I.3.1. I Výrobky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.4. I Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny I C.I.4. I Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.5. I Zboží I C.I.3.2. I Zboží I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.6. I Poskytnuté zálohy na zásoby I C.I.5. I Poskytnuté zálohy na zásoby I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.1. I Pohledávky z obchodních vztahů I C.II.1.1. I Pohledávky z obchodních vztahů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.2. I Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I C.II.1.2. I Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.3. I Pohledávky - podstatný vliv I C.II.1.3. I Pohledávky - podstatný vliv I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.4. I Pohledávky za společníky I C.II.1.5.1. I Pohledávky za společníky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.5. I Dlouhodobé poskytnuté zálohy I C.II.1.5.2. I Dlouhodobé poskytnuté zálohy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.6. I Dohadné účty aktivní I C.II.1.5.3. I Dohadné účty aktivní I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.7. I Jiné pohledávky I C.II.1.5.4. I Jiné pohledávky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.II.8. I Odložená daňová pohledávka I C.II.1.4. I Odložená daňová pohledávka I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.1. I Pohledávky z obchodních vztahů I C.II.2.1. I Pohledávky z obchodních vztahů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.2. I Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I C.II.2.2. I Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.3. I Pohledávky - podstatný vliv I C.II.2.3. I Pohledávky - podstatný vliv I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.4. I Pohledávky za společníky I C.II.2.4.1. I Pohledávky za společníky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.5. I Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění I C.II.2.4.2. I Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.6. I Stát - daňové pohledávky I C.II.2.4.3. I Stát - daňové pohledávky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.7. I Krátkodobé poskytnuté zálohy I C.II.2.4.4. I Krátkodobé poskytnuté zálohy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.8. I Dohadné účty aktivní I C.II.2.4.5. I Dohadné účty aktivní I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.III.9. I Jiné pohledávky I C.II.2.4.6. I Jiné pohledávky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.IV.1. I Peníze I C.IV.1. I Peněžní prostředky v pokladně I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.IV.2. I Účty v bankách I C.IV.2. I Peněžní prostředky na účtech I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.IV.3. I Krátkodobé cenné papíry a podíly I C.III.1. I Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I C.III.2. I Ostatní krátkodobý finanční majetek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.IV.4. I Pořizovaný krátkodobý finanční majetek I - I - I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I D.I.1. I Náklady příštích období I D.I.1. I Náklady příštích období I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I D.I.2. I Komplexní náklady příštích období I D.I.2. I Komplexní náklady příštích období I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I D.I.3. I Příjmy příštích období I D.I.3. I Příjmy příštích období I I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I
PASIVA CELKEM
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.I.1. I Základní
kapitál
I A.I.1. I Základní
kapitál
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.I.2. I Vlastní akcie a vlastí obchodní podíly (-) I A.I.2. I Vlastní podíly (-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.I.3. I Změny základního kapitálu I A.I.3. I Změny základního kapitálu I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.1. I Ážio I A.II.1. I Ážio I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.2. I Ostatní kapitálové fondy I A.II.2.1. I Ostatní kapitálové fondy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.3. I Oceňovací rozdíly z přecenění majetku I A.II.2.2. I Oceňovací rozdíly z přecenění majetku I I I a závazků I I a závazků (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.4. I Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách I A.II.2.3. I Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách I I I obchodních korporací I I obchodních korporací (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.5. I Rozdíly z přeměn obchodních korporací I A.II.2.4. I Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.II.6. I Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních I A.II.2.5. I Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních I I I korporací I I korporací (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.III.1. I Rezervní fond I A.III.1. I Ostatní rezervní fondy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.III.2. I Statutární a ostatní fondy I A.III.2. I Statutární a ostatní fondy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.IV.1. I Nerozdělený zisk minulých let I A.IV.1. I Nerozdělený zisk minulých let I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.IV.2. I Nerozdělená ztráta minulých let I A.IV.2. I Nerozdělená ztráta minulých let (-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.IV.3. I Jiný výsledek hospodaření minulých let I A.IV.3. I Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.V.1. I Výsledek hospodaření běžného účetního I A.V. I Výsledek hospodaření běžného účetního I I I období (+/-) I I období (+/-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I A.V.2. I Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na I A.VI. I Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na I I I zisku (-) I I zisku (-) I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.1. I Rezervy podle zvláštních právních předpisů I B.3. I Rezervy podle zvláštních právních předpisů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.2. I Rezerva na důchody a podobné závazky I B.1. I Rezerva na důchody a podobné závazky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.3. I Rezerva na daň z příjmů I B.2. I Rezerva na daň z příjmů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.I.4. I Ostatní rezervy I B.4. I Ostatní rezervy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.1. I Závazky z obchodních vztahů I C.I.4. I Závazky z obchodních vztahů I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.2. I Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I C.I.6. I Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.3. I Závazky - podstatný vliv I C.I.7. I Závazky - podstatný vliv I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.4. I Závazky ke společníkům I C.I.9.1. I Závazky ke společníkům I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.5. I Dlouhodobé přijaté zálohy I C.I.3. I Dlouhodobé přijaté zálohy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.6. I Vydané dluhopisy I C.I.1.1. I Vyměnitelné dluhopisy I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I C.I.1.2. I Ostatní dluhopisy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.7. I Dlouhodobé směnky k úhradě I C.I.5. I Dlouhodobé směnky k úhradě I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.8. I Dohadné účty pasivní I C.I.9.2 I Dohadné účty pasivní I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.9. I Jiné závazky I C.I.9.3. I Jiné závazky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.II.10. I Odložený daňový závazek I C.I.8. I Odložený daňový závazek I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.1. I Závazky z obchodních vztahů I C.II.4. I Závazky z obchodních vztahů I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I C.II.5. I Krátkodobé směnky k úhradě I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.2. I Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I C.II.6. I Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.3. I Závazky - podstatný vliv I C.II.7. I Závazky - podstatný vliv I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.4. I Závazky ke společníkům I C.II.8.1. I Závazky ke společníkům I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.5. I Závazky k zaměstnancům I C.II.8.3. I Závazky k zaměstnancům I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.6. I Závazky ze sociálního zabezpečení I C.II.8.4. I Závazky ze sociálního zabezpečení I I I a zdravotního pojištění I I a zdravotního pojištění I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.7. I Stát - daňové závazky a
dotace
I C.II.8.5. I Stát - daňové závazky a
dotace
I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.8. I Krátkodobé přijaté zálohy I C.II.3. I Krátkodobé přijaté zálohy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.9. I Vydané dluhopisy I C.II.1.1. I Vyměnitelné dluhopisy I I I I--------------I---------------------------------------------------I I I I C.II.1.2. I Ostatní dluhopisy I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.10. I Dohadné účty pasivní I C.II.8.6. I Dohadné účty pasivní I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.III.11. I Jiné závazky I C.II.8.7. I Jiné závazky I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.IV.1. I Bankovní úvěry dlouhodobé I C.I.2. I Závazky k úvěrovým institucím I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.IV.2. I Krátkodobé bankovní úvěry I C.II.2. I Závazky k úvěrovým institucím I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I B.IV.3. I Krátkodobé finanční výpomoci I C.II.8.2. I Krátkodobé finanční výpomoci I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.1. I Výdaje příštích období I D.1. I Výdaje příštích období I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I I C.I.2. I Výnosy příštích období I D.2. I Výnosy příštích období I I-------------I-------------------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------I
PŘÍKLAD
Máte k dispozici následující údaje z Konečného účtu rozvažného (v tis. Kč) konkrétní účetní jednotky.
Sestavte rozvahu.
 I--------------------------------------------------------------------------------I I          702-Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)            I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 013-Software        I  490 I 411-Základní 
kapitál
I 25 000 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 073-0právky k software I -490 I 413-Ostatní kapitálové fondy I 150 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 021-Budovy I 9 860 I 414-Fond z přecenění I 400 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 081-0právky k budovám I -6 530 I 421-Fondy ze zisku I 2 000 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 022-Hmotné movité věci I 19 540 I 428-Nerozdělený zisk I 14 800 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 082-0právky k HMV I -3 850 I 431-Výsledek hospodaření I -4 000 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 092-0P k HMV I -270 I 451-Zákonné rezervy I 1 380 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 031-Pozemky I 12 500 I 473-Vydané dluhopisy I 1 200 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 042-Pořízení DHM I 3 800 I 481-Odložený daňový závazek I 1 890 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 062-Podíly - podstatný vliv I 5 400 I 321-Dodavatelé I 16 300 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 065-Dluhové cenné papíry I 2 100 I 322-Směnky k úhradě I 150 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 112-Materiál I 180 I 324-Přijaté zálohy I 320 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 191-OP k materiálu I -30 I 331-Zaměstnanci I 520 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 123-Výrobky I 5 440 I 336-Zúčtování s institucemi I 250 I I I I SZ/ZP I I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 132-Zboží I 350 I 341-Daň z příjmů I 420 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 139-Zboží na cestě I 50 I 342-Ostatní přímé daně I 95 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 311-Odběratelé I 11 910 I 343-DPH I 980 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 391-OP k pohledávkám I -2 760 I 346-Přijaté
dotace
I 2 120 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 314-Poskytnuté provozní I 240 I 389-Dohadné účty pasivní I 625 I I zálohy I I I I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 373-Termínované operace I 360 I 461-Dlouhodobé bankovní úvěry I 7 400 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 211-Pokladna I 240 I 231-Krátkodobé bankovní úvěry I 2 600 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 221-Běžný účet I 15 670 I 384-Výnosy příštích období I 1 400 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 251-Akcie k obchodování I 280 I I I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I 381-Náklady příštích období I 1 520 I I I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I I Celkem I 76 000 I Celkem I 76 000 I I-----------------------------I--------I--------------------------------I--------I
Řešení
:
 I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I                          I Brutto I Korekce I Netto I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I 
AKTIVA CELKEM
I
89 930
I
13 930
I
76 000
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
B. Dlouhodobý majetek
I
53 690
I
11 140
I
42 550
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
I
490
I
490
I
0
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.I.2. Ocenitelná práva I 490 I 490 I 0 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.I.2.1. Software I 490 I 490 I 0 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II. Dlouhodobý hmotný majetek I 45 700 I 10 650 I 35 050 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.1. Pozemky a stavby I 22 360 I 6 530 I 15 830 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.1.1. Pozemky I 12 500 I 0 I 12 500 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.1.2. Stavby I 9 860 I 6 530 I 3 330 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory I 19 540 I 4 120 I 15 420 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný I 3 800 I 0 I 3 800 I I majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I I I I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek I 3 800 I 0 I 3 800 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
I
7 500
I
0
I
7 500
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.III.3. Podíly - podstatný vliv I 5 400 I 0 I 5 400 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly I 2 100 I 0 I 2 100 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C. Oběžná aktiva
I
34 720
I
2 790
I
31 930
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.I. Zásoby
I
6 020
I
30
I
5 990
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.I.1. Materiál I 180 I 30 I 150 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.I.3. Výrobky a zboží I 5 840 I 0 I 5 840 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.I.3.1. Výrobky I 5 440 I 0 I 5 440 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.I.3.2. Zboží I 400 I 0 I 400 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.II. Pohledávky
I
12 510
I
2 760
I
9 750
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
I
0
I
0
I
0
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.II.2. Krátkodobé pohledávky
I
12 510
I
2 760
I
9 750
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů I 11 910 I 2 760 I 9 150 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.II.2.4. Pohledávky - ostatní I 600 I 0 I 600 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy I 240 I 0 I 240 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.II.2.4.6. Jiné pohledávky I 360 I 0 I 360 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.III. Krátkodobý finanční majetek
I
280
I
0
I
280
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek I 280 I 0 I 280 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
C.IV. Peněžní prostředky
I
15 910
I
0
I
15 910
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně I 240 I 0 I 240 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech I 15 670 I 0 I 15 670 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I
D. Časové rozlišení aktiv
I
1 520
I
0
I
1 520
I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I D.1. Náklady příštích období I 1 520 I 0 I 1 520 I I---------------------------------------------------I--------I---------I--------I I---------------------------------------------------------------------I---------I I PASIVA CELKEM I 76 000 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A. Vlastní
kapitál
I
38 350
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A.I. Základní
kapitál
I
25 000
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.I.1. Základní
kapitál
I 25 000 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A.II. Ážio a kapitálové fondy
I
550
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.II.2. Kapitálové fondy I 550 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy I 150 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) I 400 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A.III. Fondy ze zisku
I
2 000
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.III.1. Ostatní rezervní fondy I 2 000 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
I
14 800
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let I 14 800 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
I
-4 000
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
B.+C. Cizí zdroje
I
36 250
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
B. Rezervy
I
1 380
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů I 1 380 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
C. Závazky
I
34 870
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
C.I. Dlouhodobé závazky
I
10 490
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.I.1. Vydané dluhopisy I 1 200 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.I.1.2. Ostatní dluhopisy I 1 200 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím I 7 400 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.I.8. Odložený daňový závazek I 1 890 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
C.II. Krátkodobé závazky
I
24 380
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím I 2 600 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy I 320 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.4. Závazky z obchodních vztahů I 16 300 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě I 150 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.8. Závazky ostatní I 5 010 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům I 520 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění I 250 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.8.5. Stát - daňové závazky a
dotace
I 3 615 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I C.II.8.6. Dohadné účty pasivní I 625 I I---------------------------------------------------------------------I---------I I
D. Časové rozlišení pasiv
I
1 400
I I---------------------------------------------------------------------I---------I I D.2. Výnosy příštích období I 1 400 I I---------------------------------------------------------------------I---------I
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Novinkou roku 2016 je zrušení mimořádných položek. Od tohoto roku tak náklady a případné výnosy související s mimořádnými událostmi bude třeba vykazovat v rámci provozních nákladů a provozních výnosů, přičemž je nanejvýše vhodné v příloze uvést podstatu těchto položek. Další novinkou je logický přesun položek změny stavu zásob a aktivace z provozních výnosů do provozních nákladů. Méně logické je pak jejich účtování v uvolněné účtové skupině 58, díky čemuž provozní náklady budeme evidovat ve skupinách 50-55 a 58, což při minimálně využité účtové skupině 50 je koncepčně velmi diskutabilní.
Inovativní je označení odpisů a opravných položek ve výkazu zisku a ztráty, které bude pro laickou veřejnost dosti zavádějící - úprava hodnoty aktiv (trvalá = odpisy, dočasná = opravné položky).
V praxi dosti diskutované je zrušení mezipoložek obchodní marže a přidaná hodnota. Zatímco přidanou hodnotu bude stále možné dopočítat, obchodní marže u účetních jednotek sestavujících účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu zjistitelná nebude.
V rámci struktury výkazu zisku a ztráty lze zdůraznit ještě předsazení tržeb za výrobky a služby před tržby za zboží (jakkoli ve výkonové spotřebě začínáme položkou nákladů na prodané zboží, tzn. postaru).
Samostatnou kapitolou je struktura finanční části výkazu, kdy je velký důraz kladen na odlišení transakcí se spřízněnými subjekty. Co však výkazu stále chybí, a na rozdíl od předchozího je i využitelné takřka všemi subjekty, je stálé neosamostatnění kursových rozdílů (tedy kursových zisků a kursových ztrát).
Nyní se pojďme podívat, jak reklasifikovat výkaz zisku a ztráty platný do 31.12.2015 do nové formy:
 I---------------------------------------------------I--------------------------------------------------I I     
Původní stav do 31. 12. 2015
I
Nově od 1. 1. 2016
I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I I. I Tržby za prodej zboží I II. I Tržby za prodej zboží I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I A. I Náklady vynaložené na prodané zboží I A.1. I Náklady vynaložené na prodané zboží I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I + I Obchodní marže I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I II.1. I Tržby za prodej vlastních výrobků a I I. I Tržby z prodeje výrobků a služeb I I I služeb I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I II.2. I Změna stavu zásob vlastní činnosti I B. I Změna stavu zásob vlastní činnosti I I I I I (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I II.3. I Aktivace I C. I Aktivace (-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I B.1. I Spotřeba materiálu a energie I A.2. I Spotřeba materiálu a energie I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I B.2. I Služby I A.3. I Služby I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I + I Přidaná hodnota I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I C.1. I Mzdové náklady I D.1. I Mzdové náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I C.2. I Odměny členům orgánů obchodní
korporace
I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I C.3. I Náklady na sociální zabezpečení a I D.2.1. I Náklady na sociální zabezpečení a I I I zdravotní I I zdravotní I I I pojištění I I pojištění I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I C.4. I Sociální náklady I D.2.2. I Ostatní náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I D. I Daně a poplatky I F.3. I Daně a poplatky I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I E. I Odpisy dlouhodobého nehmotného I E.1.1. I Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného I I I a hmotného majetku I I a hmotného majetku - trvalé I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I III.1. I Tržby z prodeje dlouhodobého majetku I III.1. I Tržby z prodeje dlouhodobého majetku I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I III.2. I Tržby z prodeje materiálu I III.2. I Tržby z prodeje materiálu I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I F.1. I Zůstatková cena prodaného dlouhodobého I F.1. I Zůstatková cena prodaného dlouhodobého I I I majetku I I majetku I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I F.2. I Prodaný materiál I F.2. I Zůstatková cena prodaného materiálu I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I G. I Změna stavu rezerv a opravných položek I E.1.2. I Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného I I I v provozní oblasti a komplexních nákladů I I a hmotného majetku - dočasné I I I příštích období I--------I-----------------------------------------I I I I E.2. I Úpravy hodnot zásob I I I I--------I-----------------------------------------I I I I E.3. I Úpravy hodnot pohledávek I I I I--------I-----------------------------------------I I I I F.4. I Rezervy v provozní oblasti a komplexní I I I I I náklady příštích období I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I IV. I Ostatní provozní výnosy I III.3. I Jiné provozní výnosy I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I H. I Ostatní provozní náklady I F.5. I Jiné provozní náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I V. I Převod provozních výnosů I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I I. I Převod provozních nákladů I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I * I Provozní výsledek hospodaření I * I Provozní výsledek hospodaření (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I VI. I Tržby z prodeje cenných papírů a podílů I IV.1. I Výnosy z podílů - ovládaná nebo I I I I I ovládající I I I I I osoba I I I I--------I-----------------------------------------I I I I IV.2. I Ostatní výnosy z podílů I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I J. I Prodané cenné papíry a podíly I G. I Náklady vynaložené na prodané podíly I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I VII.1. I Výnosy z podílů v ovládaných osobách I V.1. I Výnosy z ostatního dlouhodobého I I I a v účetních jednotkách pod podstatným I I finančního I I I vlivem I I majetku - ovládaná nebo ovládající I I I I I osoba I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I VII.2. I Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných I V.2. I Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého I I I papírů a podílů I I finančního majetku I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I VII.3. I Výnosy z ostatního dlouhodobého I V.2. I Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého I I I finančního I I finančního majetku I I I majetku I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I VIII. I Výnosy z krátkodobého finančního majetku I VI.1. I Výnosové úroky a podobné výnosy - I I I I I ovládaná nebo ovládající osoba I I I I--------I-----------------------------------------I I I I VI.2. I Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I I I I--------I-----------------------------------------I I I I VII. I Ostatní finanční výnosy I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I K. I Náklady z finančního majetku I H. I Náklady související s ostatním I I I I I dlouhodobým I I I I I finančním majetkem I I I I--------I-----------------------------------------I I I I J.1. I Nákladové úroky a podobné náklady - I I I I I ovládaná nebo ovládající osoba I I I I--------I-----------------------------------------I I I I J.2. I Ostatní nákladové úroky a podobné I I I I I náklady I I I I--------I-----------------------------------------I I I I K. I Ostatní finanční náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I IX. I Výnosy z přecenění cenných papírů a I VII. I Ostatní finanční výnosy I I I derivátů I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I L. I Náklady z přecenění cenných papírů I K. I Ostatní finanční náklady I I I a derivátů I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I M. I Změna stavu rezerv a opravných položek I I. I Úpravy hodnot a rezervy ve finanční I I I ve I I oblasti I I I finanční oblasti I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I X. I Výnosové úroky I VI.1. I Výnosové úroky a podobné výnosy - I I I I I ovládaná nebo ovládající osoba I I I I--------I-----------------------------------------I I I I VI.2. I Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I N. I Nákladové úroky I J.1. I Nákladové úroky a podobné náklady - I I I I I ovládaná nebo ovládající osoba I I I I--------I-----------------------------------------I I I I J.2. I Ostatní nákladové úroky a podobné I I I I I náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I XI. I Ostatní finanční výnosy I VII. I Ostatní finanční výnosy I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I O. I Ostatní finanční náklady I K. I Ostatní finanční náklady I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I XII. I Převod finančních výnosů I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I P. I Převod finančních nákladů I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I * I Finanční výsledek hospodaření I * I Finanční výsledek hospodaření (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I Q.1. I Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná I L.1. I Daň z příjmů splatná I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I Q.2. I Daň z příjmů za běžnou činnost - I L.2. I Daň z příjmů odložená (+/-) I I I odložená I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I ** I Výsledek hospodaření za běžnou činnost I ** I Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I XIII. I Mimořádné výnosy I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I R. I Mimořádné náklady I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I S.1. I Daň z příjmů z mimořádné činnosti - I - I - I I I splatná I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I S.2. I Daň z příjmů z mimořádné činnosti - I - I - I I I odložená I I I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I * I Mimořádný výsledek hospodaření I - I - I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I T. I Převod podílu na výsledku hospodaření I M. I Převod podílu na výsledku hospodaření I I I společníkům (+/-) I I společníkům (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I *** I Výsledek hospodaření za účetní období I *** I Výsledek hospodaření za účetní období I I I (+/-) I I (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I I **** I Výsledek hospodaření před zdaněním I ** I Výsledek hospodaření před zdaněním I I I I I (+/-) I I--------I------------------------------------------I--------I-----------------------------------------I
PŘÍKLAD
Máte k dispozici následující údaje z Konečného účtu rozvažného (v tis. Kč) konkrétní účetní jednotky.
Sestavte výkaz zisku a ztráty.
 I------------------------------------------------------------------------------------------I I              
710-Účet zisků a ztrát (v tis. Kč)
I I--------------------------------------I--------I---------------------------------I--------I I 501- Spotřeba materiálu I 9 960 I 601- Tržby za výrobky I 26 200 I I 502- Spotřeba energie I 1 820 I 604- Tržby za zboží I 3 400 I I 504- Prodané zboží I 3 250 I 642- Tržby za prodaný materiál I 300 I I 512- Cestovné I 640 I 648- Ostatní provozní výnosy I 150 I I 518- Ostatní služby I 2 520 I 662- Úroky I 60 I I 521- Mzdové náklady I 4 910 I 663- Kursové zisky I 2 890 I I 524- Zákonné sociální pojištění I 1 670 I 665- Výnosy z DFM I 120 I I 527- Ostatní sociální náklady I 280 I 667- Výnosy z derivátových I 360 I I 531- Daň silniční I 320 I operací I I I 538- Ostatní daně a poplatky I 180 I I I I 542- Prodaný materiál I 320 I I I I 543- Dary I 220 I I I I 544- Smluvní pokuty a penále I 20 I I I I 545- Ostatní penále I 40 I I I I 549- Manka a provozní škody I 180 I I I I 551- Odpisy I 4 630 I I I I 552- Tvorba a čerpání zák. rezerv I 460 I I I I 559- Tvorba a čerpání ostatních OP I 1 370 I I I I 562- Úroky I 990 I I I I 563- Kursové ztráty I 3 520 I I I I 568- Ostatní finanční náklady I 830 I I I I 583- Změna stavu výrobků I 760 I I I I 586- Aktivace VP služeb I -280 I I I I 592- Odložená daň z příjmů I -1 130 I I I I--------------------------------------I--------I---------------------------------I--------I I
Celkem
I
37 480
I Celkem I
33 480
I I--------------------------------------I--------I---------------------------------I--------I I
Výsledek hospodaření
I
-4 000
I I I I--------------------------------------I--------I---------------------------------I--------I
Poznámka k účtu 559
: Opravná položka k hmotným movitým věcem vytvořená ve sledovaném období činila 220, opravná položka k zásobám materiálu činila 30.
Řešení:
 I----------------------------------------------------------------------------I--------I I I. Tržby z prodeje výrobků a služeb                    I 26 200 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I II. Tržby za prodej zboží                         I 3 400 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I A. Výkonová spotřeba                            I 18 190 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží                  I 3 250 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I A.2. Spotřeba materiálu a energie                     I 11 780 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I A.3. Služby                                I 3 160 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)                I  760 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I C. Aktivace (-)                              I  -280 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I D. Osobní náklady                             I 6 860 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I D.1. Mzdové náklady                            I 4 910 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní    I 1 950 I I náklady                                  I    I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění        I 1 670 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I D.2.2. Ostatní náklady                           I  280 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E. Úpravy hodnot v provozní oblasti                    I 6 000 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku       I 4 850 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé  I 4 630 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné I  220 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E.2. Úpravy hodnot zásob                          I   30 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I E.3. Úpravy hodnot pohledávek                       I 1 120 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I III. Ostatní provozní výnosy                        I  450 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I III.2. Tržby z prodaného materiálu                     I  300 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I III.3. Jiné provozní výnosy                        I  150 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I F. Ostatní provozní náklady                        I 1 740 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu                  I  320 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I F.3. Daně a poplatky                            I  500 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období    I  460 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I F.5. Jiné provozní náklady                         I  460 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I 
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
I
-3 220
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku I 120 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo I 120 I I ovládající osoba I I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I VI. Výnosové úroky a podobné výnosy I 60 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy I 60 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I J. Nákladové úroky a podobné náklady I 990 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady I 990 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I VII. Ostatní finanční výnosy I 3 250 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I K. Ostatní finanční náklady I 4 350 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
I
-1 910
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
I
-5 130
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I L. Daň z příjmů I -1 130 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) I -1 130 I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
I
-4 000
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
I
-4 000
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I I
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
I
33 480
I I----------------------------------------------------------------------------I--------I
 
PŘÍLOHA
Pokud by se změny v rozvaze a výsledovce daly hodnotit rozporuplně, vysoce pozitivní změna nastává v legislativní úpravě zpracování přílohy v účetní závěrce, kde je vyhláška mnohem explicitnější, než tomu doposud bývalo.
 
Informace zveřejňované všemi účetními jednotkami
Základní informace, které musí každá účetní jednotka zveřejnit, jsou definovány v § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „VPU“):
-
informace dle § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“),
-
informace o použitých účetních zásadách a metodách, a to zejména:
-
oceňování majetku a závazků,
-
stanovení odpisů a opravných položek (nově terminologicky úprav hodnot majetku),
-
stanovení přepočtu cizoměnových transakcí,
-
stanovení reálné hodnoty majetku a závazků,
-
informace o použitém oceňovacím modelu pro stanovení reálné hodnoty,
-
pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let,
-
pohledávky a závazky, které jsou kryty věcnými zárukami,
-
výše a povaha jednotlivých výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem či původem,
-
zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům orgánů účetní jednotky včetně uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek,
-
závazky a podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze,
-
průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.
Jako poměrně překvapivý se může zdát požadavek, aby mikro či malá neauditovaná účetní jednotka v příloze dále vykázala informace o nabytí vlastních akcií či vlastních podílů.
 
Informace zveřejňované malými a mikro účetními jednotkami s povinností auditu
Pokud se jedná o malou či mikro účetní jednotku, která podléhá statutárnímu auditu, potom tato v souladu s § 39a VPU dále musí zveřejnit:
-
u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:
-
zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
-
výši opravných položek a oprávek na počátku a konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
-
výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
-
povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, přičemž nemusí uvádět finanční dopad těchto operací,
-
informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
-
název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří.
 
Informace zveřejňované středními a velkými účetními jednotkami
Střední a velké účetní jednotky musí zveřejnit v souladu s § 39b VPU následující informace:
-
u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:
-
zůstatky na počátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
-
výši opravných položek a oprávek na počátku a konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
-
výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
-
počet a jmenovitá hodnota či účetní hodnota vydaných akcií během účetního období,
-
informace o vyměnitelných dluhopisech,
-
informace o navrhovaném rozdělení zisku či vypořádání ztráty,
-
výše odložené daně na konci období včetně jejího vývoje,
-
informace o přepočteném počtu zaměstnanců (viz výše) podle kategorií,
-
výše odměn přiznaných za účetní období členům orgánů účetní jednotky,
-
povaha a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze,
-
informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek,
-
název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu. V případě, kdy by zveřejnění mohlo účetní jednotku či jinou z dané skupiny poškodit, potom tuto informaci nemusí uvést - o neuvedení je však třeba informovat v příloze.
 
Informace zveřejňované velkými účetními jednotkami
Velké účetní jednotky pak navíc podle § 39c VPU zveřejní i:
-
rozčlenění tržeb podle segmentů (kategorie činnosti, zeměpisné trhy). Informaci lze vynechat pouze tehdy, pokud by zveřejnění mohlo účetní jednotku vážně poškodit - musí však o vynechání těchto údajů informovat,
-
výši celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny auditora za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace není třeba uvádět jen tehdy, pokud je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky a tyto informace jsou uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.