Rozdíly v účetních výkazech po novele účetních předpisů

Vydáno: 38 minut čtení

Řečeno slovy klasika: „pořádek je pro blbce - inteligent ovládá chaos“ se v tomto příspěvku zaměříme na inovované účetní výkazy, které vstupují v platnost k 1.1.2016. Jakkoli lze říci, že obsahově se v rozvaze a výsledovce nic zásadního nemění, jedná se o poměrně turbulentní změnu struktury těchto výkazů bez zásadnější přidané hodnoty pro uživatele.

Rozdíly v účetních výkazech po novele účetních předpisů
doc. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph. D.
Katedra strategie VŠE v Praze president Komory certifikovaných účetních České republiky, z.s.
 
KLASIFIKACE ÚČETNÍCH JEDNOTEK A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
Od ledna 2016 jsou nově účetní jednotky klasifikovány do čtyř skupin úměrně výši jejich aktiv, čistého obratu a počtu zaměstnanců. Platí přitom skutečnost, že účetní jednotka nesmí překračovat více než jednu z veličin, aby byla klasifikována v dané kategorii.
 I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I období   I  aktiva celkem  I  čistý obrat  I  počet zaměstnanců  I I       I-------------------I-----------------I            I I       I  (v mil. Kč)  I  (v mil. Kč)  I            I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I mikro ÚJ  I   < 9     I   < 18    I    < 10      I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I malá ÚJ   I   < 100     I  < 200    I    < 50      I I-------------I-------------------I-----------------I------------------------I I střední ÚJ I   < 500     I  < 1 000    I    < 250      I I-------------I--------------------------------------------------------------I I velká ÚJ  I všechny ostatní ÚJ, subjekty veřejného zájmu, vybrané ÚJ   I I-------------I--------------------------------------------------------------I 
Rozsah účetní závěrky je pak spjat právě s klasifikací účetní jednotky:
-
mikro a malé účetní jednotky
-
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
-
mikro a malé účetní jednotky, které nepodléhají auditu, následně zveřejní jen rozvahu a přílohu
-
střední a velké účetní jednotky
-
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled změn ve vlastním kapitálu, přehled o peněžních tocích
-
vybrané účetní jednotky, které nepodléhají auditu, nemusí sestavovat přehled změn ve vlastním kapitálu a přehled o peněžních tocích
-
banky, pojišťovny a zajišťovny, a dále penzijní fondy nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích
 
ROZVAHA
Od roku 2016 je upravena struktura aktiv v rozvaze následujícím způsobem:
-
A. Pohledávky za upsaný základní
kapitál
-
B. Dlouhodobý majetek
-
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
-
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
-
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
-
C. Oběžná aktiva
-
C. I. Zásoby
-
C. II. Pohledávky
-
C. II.1. Dlouhodobé pohledávky
-
C. II.2. Krátkodobé pohledávky
-
C. III. Krátkodobý finanční majetek
-
C. IV. Peněžní prostředky
-
D. Časové rozlišení aktiv
Jak je ze struktury patrné, pořád zůstávají platné dvě z anomálií, a to zatřídění dlouhodobých pohledávek do oběžných aktiv, jakkoli věcně patří do dlouhodobého majetku, a dále samostatné vykazování časového rozlišení aktiv, díky čemuž není patrné, zdali se jedná o dlouhodobé či krátkodobé pohledávky. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit osamostatnění položky „peněžní prostředky“, díky čemuž na první pohled můžeme identifikovat cash flow účetní jednotky.
Poměrně diskutabilní (viz níže) jsou tzv. slučky, kdy nově vyvstal požadavek slučovat některé položky do hlavní a následně je pak vydělit do samostatných položek. Vzhledem k tomu, že tyto se týkají účetních jednotek sestavujících účetní závěrku v plném rozsahu, i tak má čtenář účetních výkazů detailní přehled o tom, kolik která konkrétní položka činí, a tzv. slučka další přidanou hodnotu (kromě řádku navíc) nepřináší. Jako nejvýše diskutabilní se pak jeví tyto dvě slučky:
-
poskytnuté zálohy a nedokončený dlouhodobý majetek, kdy je požadavek na sloučení neslučitelného, neboť slučujeme pohledávku s hmotným či nehmotným majetkem, a dále
-
výrobky a zboží, kdy slučujeme zásoby vlastní činnosti oceněné na bázi vlastních nákladů a nakupované zásoby oceněné na bázi pořizovací ceny.
Struktura pasiv v rozvaze je od roku 2016 takováto:
-
A. Vlastní
kapitál
-
A. I. Základní
kapitál
-
A. II. Ážio a kapitálové fondy
-
A. III. Fondy ze zisku
-
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
-
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období
-
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku
-
B. Rezervy
-
C. Závazky
-
C. I. Dlouhodobé závazky
-
C. II. Krátkodobé závazky
-
D. Časové rozlišení pasiv
V pasivech, stejně jako v aktivech, zůstává stále osamostatněno (bezdůvodně) časové rozlišení. Struktura vlastního kapitálu v zásadě byla ponechána (vyjma číslování položek), pozitivní je zcela jistě osamostatnění specifické položky „rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku“.
Poměrně překvapivé se na první pohled zdá být osamostatnění položky rezervy do položky „B“. Co je bohužel zarážející a naprosto nepochopitelné je pak přeskupení položek v této části rozvahy, které nemá logické odůvodnění.
Za logické se naopak dá považovat zatřídění úvěru přímo do dlouhodobých či krátkodobých závazků, jakkoli subjekty poskytující úvěry budou mít u subjektů sestavujících účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu poněkud ztíženou úlohu stran identifikace dosavadního úvěrového zatížení.
Vzhledem k počtu a objemu emisí cenných papírů v ČR se zdá být poněkud inovativní samostatné vykazování vyměnitelných dluhopisů, jakkoli je z praktického pohledu logické.
Nyní se pojďme podívat, jak reklasifikovat rozvahu platnou do 31.12.2015 do nové formy:
 I---------------------------------------------------------------I------------------------------------------------------------------I I        Původní stav do 31. 12. 2015          I          Nově od 1. 1. 2016              I I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 
AKTIVA CELKEM