Daňová kontrola, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

Kdyby správci daně nemohli kontrolovat plnění daňových povinností, sotva by je někdo z poplatníků a plátců daní přiznával a platil ve správné výši. Je už to zkrátka v lidské - jistě nejen české - nátuře, že pokud víme, že za porušení zákona nic nehrozí, snadno „přehlédneme“, kde začíná „nelegálno“. A tak hrozba potenciální daňové kontroly, následného doměrku daně a sankcí visící trvale jak Damoklův meč nad daňovými subjekty je učitelem jejich spořádaného plnění finančních zájmů státu i hlavním „zaměstnavatelem“ daňových poradců.

Daňová kontrola
Ing.
Martin
Děrgel
 
CO JE TO DAŇOVÁ KONTROLA
Nad tímto tématem se mi vždycky vybaví povedený kreslený vtip pana Vladimíra Renčína zachycující interní školení správců daně, na němž školitel praví: „Na jedné straně jsme my - vážení zaměstnanci finančního úřadu - a na straně druhé jsou daňoví poplatníci, nazývejme je pro jednoduchost - gaunery.“
Obdobně jako je ve firmě oprávněn vedoucí (šéf) kdykoli kontrolovat podřízené zaměstnance nebo objednatel kvalitní provádění díla zhotovitelem, tak i správci daně musejí mít právo prověřovat tvrzení daňových subjektů - tedy údajů, které uvedou v daňovém přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Tato povinnost tvrzení by totiž bez návazné povinnosti unést důkazní břemeno všech tvrzených a souvisejících skutečností neměla smysl.
Daňová kontrola tak nepřímo - stálou hrozbou jejího provedení a odhalení daňových chyb a podvodů - i přímo (když při ní správci daně zjistí nepravosti daňových subjektů)
naplňuje hlavní cíl správy daní - správné zjištění a stanovení daní.
Existují sice další obdobně působící nástroje, jako je místní šetření nebo vytýkací řízení
alias
postup k odstranění pochybností, ale daňová kontrola je v tomto směru nejefektivnější a nejznámější.
Když byl od 1. ledna 2011 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“) nahrazen novým procesním předpisem -
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)
- přinesl s sebou mimo jiné také poněkud odlišnou právní úpravu daňové kontroly. Na čemž se podepsala zejména
judikatura
Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, rovněž oprávněné výtky z daňové praxe, ať už ve prospěch daňových subjektů nebo (častěji) správců daně.
Stěžejní pasáže upravující daňovou kontrolu
najdeme zejména ve čtyřech paragrafech :
-
§ 85 - předmět kontroly a podmínky jejího opakování,
-
§ 86 - práva a povinnosti daňového subjektu v průběhu kontroly,
-
§ 87 - kdy je kontrola zahájena a následky jejího neumožnění,
-
§ 88 - náležitosti zprávy o kontrole a důsledky odmítnutí jejího podepsání.
Daňová kontrola ovšem zasahuje do řady dalších ustanovení, z nichž k těm významnějším patří důkazní prostředky, lhůta pro stanovení daně, dodatečné přiznání nebo vyúčtování a stanovení daně podle pomůcek.
 
ZAHÁJENÍ DAŇOVÉ KONTROLY
Zákon ani žádný interní pokyn Ministerstva financí správcům daně nestanovují kritéria koho, a kdy mají přijít zkontrolovat. Nicméně ze zkušeností lze prozradit, že největší pravděpodobnost mají plátci DPH vykazující soustavné nebo nezvykle
velké nadměrné odpočty
, dále poplatníci daní z příjmů, kteří jsou
dlouho ve ztrátě
a často daňová kontrola zaklepe také na dveře poplatníka či plátce, který hodlá ukončit podnikání. Protože žijeme v reálném světě všelijakých lidí, je třeba dodat, že značný podíl na nenadálých kontrolách mají i udání, případně podněty policie. A pochopitelně, prokáže-li se daňovému subjektu určité pochybení na jedné dani nebo v jednom zdaňovacím období, je nasnadě, že bude následovat prověření širšího spektra jeho daňových povinností.
Daňová kontrola je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém:
-
je vymezen:
-
předmět a
-
rozsah daňové kontroly a
-
správce daně začne:
-
zjišťovat daňové povinnosti nebo
-
prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo
-
jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně.
Jelikož v souladu s § 134 odst. 2 DŘ se pro potřeby vymezení předmětu daňového řízení daň posuzuje buď ke zdaňovacímu období, nebo ve vztahu k jednotlivé skutečnosti, měl by správce daně při zahájení kontroly vždy jasně vymezit její předmět. Tedy jaké daně se bude týkat a jakého jejího zdaňovacího období, resp. u daně bez zdaňovacího období - daň z nabytí nemovitých věcí - jaké daňově významné události.
V rámci takto stanoveného předmětu kontroly ovšem může „čarovat“ s jejím rozsahem, tedy s tím, na co se konkrétně zaměří. S ohledem na právní omezení opakovaní kontrol (viz dále) totiž vzrostl význam dílčích kontrol, které nijak omezeny nejsou. Přitom
rozsah kontroly lze kdykoli v jejím průběhu měnit
- rozšiřovat či zužovat, stejně tak
může být kontrola prováděna společně pro více daňových řízení
(různé daně nebo roky).
PŘÍKLAD
Kouzla s vymezením předmětu a rozsahu kontroly
Správce daně 3.11.2015 telefonicky sdělil panu Novákovi, že u něj zahajuje daňovou kontrolu daně z příjmů za rok 2013 (předmět kontroly) ohledně daňových výdajů (rozsah kontroly). Načež se u něj ohlásil k návštěvě 11. 11. Jelikož k žádnému zjišťování či prověřování ale ještě nedošlo, nebyla kontrola zahájena.
Podle ohlášení 11. 11. zaklepala úřední osoba (tj. oprávněný zaměstnanec finančního úřadu) na dveře pana Nováka v místě jeho bydliště. Otevřel jim bledý poplatník, který se ihned omluvil, že jej náhle přepadla chřipka, což dokládal i potvrzením od lékaře o jeho dočasné pracovní neschopnosti. Současně úřední osobu odkázal na svou provozovnu cca 100 km daleko, kde má všechny firemní doklady uschovány. Pan Novák bez protestu podepsal protokol o zahájení daňové kontroly, leč úřední osoba do označené provozovny odjela až 16. 11., kdy se poprvé začetla do požadovaných dokladů o daňových výdajích pana Nováka.
Třebaže se o tom ještě mezi odborníky vedou diskuze, vypadá to, že k zahájení daňové kontroly došlo až 16. 11., kdy správce daně skutečně (fyzicky) začal zjišťovat a prověřovat tvrzení poplatníka. Poznamenejme, že podle ZSDP by bylo možno za zahájení kontroly považovat již její telefonické oznámení 3. 11., po kterém bez většího otálení (cca do dvou týdnů) došlo k reálnému prověřování daňových povinností poplatníka.
Poté co úřední osoba zjistila záplavu dokladů pana Nováka, omezila rozsah kontroly pouze na daňové odpisy. Klidně tak může třeba za půl roku přijít znova a u daně z příjmů za stejný rok 2013 prověřit zase pouze výdaje související s provozem automobilů, pak třeba jen výdaje související se zaměstnanci a jiné dílčí kontroly. Smysl tohoto členění je v tom, že nepůjde o opakované kontroly, které pod tlakem soudů výrazně omezuje.
Anebo může správce daně postupovat právě naopak, když uvidí nepořádek a nesrovnalosti v daňových výdajích pana Nováka za rok 2013, tak poměrně logicky rozšíří probíhající kontrolu také na roky 2011, 2012 a 2014. Obdobně může „jedním vrzem“ prověřit i silniční daň nebo DPH apod. Opět to zřejmě udělá chytře tak, že tyto rozšířené předměty kontroly poněkud omezí, aby si nezavřel vrátka pro
kvazi
opakované (dílčí) kontroly.
 
NEBRAŇTE SE KONTROLE!
Nejdůležitější poselství z tohoto příspěvku je, abyste nebránili zahájení kontroly. I když zajisté nikoho kontrola nepotěší, je třeba důrazně varovat před bezdůvodným bráněním jejímu provedení. Je tomu jako při návštěvě exekutora. Zabouchnutí dveří před nosem úřední osoby je v obou případech jen Pyrrhovým vítězstvím. Neumožní-li daňový subjekt zahájit daňovou kontrolu, bude k tomu záhy elektronicky nebo písemně vyzván.
Ve výzvě bude stanovena lhůta
(nelze ji prodloužit), ve které je daňový subjekt povinen správci daně
sdělit den a hodinu
v rámci úředních hodin správce daně, kdy bude připraven k
zahájení daňové kontroly:
-
tento den musí sdělit správci daně nejméně 3 pracovní dny předem a
-
nejpozději patnáctý den ode dne uplynutí lhůty uvedené ve výzvě.
Nevyhoví-li daňový subjekt
výzvě ve stanovené lhůtě, aniž by sdělil správci daně, jaké pro to má závažné důvody, nebo neumožní-li ve sděleném termínu zahájit a následně provést daňovou kontrolu,
může správce daně stanovit daň tzv. podle pomůcek,
které si opatří i bez součinností s ním, nebo daň sjednat.
Kromě zmíněné lhůty musí výzva správce daně obsahovat rovněž
místo zahájení daňové kontroly a její předmět
(tj. kontrolovanou daň a příslušné zdaňovací období). Naproti tomu
nemusí uvádět rozsah kontroly
, tedy na co se konkrétně přijde správce daně podívat - v rámci oznámeného zdaňovacího období. Což je hodně nepříjemné zejména pro velké firmy s bezpočtem účetních a daňových případů, které procházejí rukama celé řady osob a jejichž archivace je na více místech. Je totiž samozřejmě značný rozdíl mezi kontrolou prověřující v rámci daně z příjmů 2014 všechny hotovostní operace nebo mzdové listy zaměstnanců, o které se např. stará externí účetní, a mezi úzce vymezenou kontrolou dokladů týkajících se jednoho obchodního partnera.
Naštěstí proběhl na toto téma
koordinační výbor
- odborné jednání daňových poradců a zástupců finanční správy -
č. 404/24.04.13
„Vymezení rozsahu daňové kontroly ve výzvě dle § 87 odst. 3 DŘ“, který potvrdil, že
součástí výzvy správce daně by měl být také upřesněný rozsah daňové kontroly
, aby se na ni bylo možno připravit, dohledat související doklady, účetnictví apod. Na druhé straně ale zástupci finanční správy jedním dechem dodali, že pro správce daně je
zavazující až vymezení rozsahu kontroly v protokolu o jejím zahájení
, přičemž mohou být důvody pro změnu rozsahu kontroly v době mezi odesláním výzvy a příchodem do firmy.
PŘÍKLAD
Pozor na bránění daňové kontrole
Paní Jana měla špatný den a korunu všemu nasadil příchod kontrolora finančního úřadu, kterého tak rázně odbyla. V pondělí 2. 11. našla v datové nebo poštovní schránce výzvu správce daně, v níž jí stanovil lhůtu 10 dní - počítáno ode dne následujícího po doručení - která skončí 12. 11., do kdy má oznámit zahájení kontroly.
Nejdříve navrhnutým termínem kontroly může být čtvrtek 5. 11., pokud to paní Jana stihne sdělit správci daně hned v den doručení výzvy (pondělí 2. 11.). Nejpozději ve čtvrtek 12. 11. (poslední den stanovené 10denní lhůty) musí sdělit termín možného zahájení kontroly, a to v rozmezí od středy 18. 11. (17. 11. je státní svátek) do pátku 27. 11.; je nutno navrhovat jen pracovní dny v době do 15 dnů ode dne následujícího po skončení lhůty.
Pokud by paní Jana na výzvu nereagovala anebo nectila stanovené a zákonné termíny (bez závažného důvodu), pak by jí správce daně mohl kontrolovanou daň např. z příjmů za rok 2013 stanovit podle pomůcek. Což by mohlo být např. daňové přiznání jejího úspěšnějšího místního konkurenta ve stejném oboru podnikání, přičemž její právní obrana před takovýmto postupem by byla jen velmi slabá a nejistá. Obecně totiž platí, že jsou-li naplněny podmínky pro využití pomůcek, tak jejich přiměřenost již soud příliš zkoumat nemůže.
Od účinnosti již nelze zahájenou daňovou kontrolu zhatit nebo zkomplikovat správcům daně přesídlením firmy. Dojde-li totiž v průběhu daňové kontroly ke změně místní příslušnosti - tedy bude-li daňový subjekt nově spadat pod jiný finanční úřad -
může (ale také nemusí) jí přesto dokončit správce daně, který kontrolu zahájil.
Jak je známo, riziko kontroly v Praze je podstatně nižší než v malém „okresním“ městě.
 
KONTROLA PRODLOUŽÍ LHŮTU PRO DOMĚŘENÍ DANĚ O 3 ROKY
I daňová kontrola bez doměrku má pro správce daně nemalý význam. Automaticky totiž
o další tři roky prodlouží lhůtu pro stanovení
alias
doměření daně
, a to ode dne zahájení kontroly. Platí to přitom i pro zmíněné dílčí kontroly nebo legálně provedené opakované kontroly (k těmto viz dále), přičemž toto prodloužení lhůty se nebude týkat jen omezeného rozsahu podrobeného kontrole, ale dolehne na celý předmět kontroly!
-
§ 148 odst. 3 DŘ:
„Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.“
Připomeňme si, že podle § 148 odst. 1 DŘ
daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky
a počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (resp. obecněji „tvrzení“), nebo v němž se stala splatnou (nebyla-li povinnost podat řádné daňové tvrzení). V odstavci 2 dtto je uvedeno několik důvodů, pro které se lhůta pro stanovení daně prodlužuje o 1 rok (např. podání dodatečného přiznání v posledních 12 měsících původní lhůty), a v odstavci 4 dtto jsou vymezeny důvody, pro které lhůta pro stanovení daně neběží (např. soudní řízení související se stanovením daně). S výjimkou daňových trestných činů lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku.
PŘÍKLAD
Daňová kontrola prodlužuje hrozbu doměrku
ABC, s. r. o., přiznala za rok 2010 nezvykle vysokou daňovou ztrátu u daně z příjmů, přičemž přiznání podala již 20. února 2011, třebaže pro ni platila základní lhůta do 1.4.2011. Lhůta pro stanovení daně z příjmů za rok 2010 by tak skončila 2.4.2014. Ovšem 11.11.2011 byla u dotyčného poplatníka zahájena daňová kontrola roku 2010, která byla co do rozsahu omezena pouze na kontrolu příjmů (výnosů) a daňových odpisů.
Přestože úřední osoby žádná pochybení nenašli, prodloužila se lhůta pro stanovení daně z příjmů za rok 2010 až do 12.11.2014. Následně 15.3.2013 začal předmětný rok 2010 i daň znova kontrolovat správce daně, nyní se oficiálně zaměřil na prověření nákladů z titulu přijatých externích služeb a tvorby opravných položek.
Sice ani tentokrát nic nekalého neodhalil, přesto musí ABC, s. r. o., počítat s možností doměření daně z příjmů za rok 2010 nově až do 16.3.2016. A to nikoli jen co do úzce vymezeného kontrolovaného rozsahu.
V této souvislosti si stručně připomeňme další speciální důvody prodloužení lhůty pro stanovení daní z příjmů, které najdeme v § 38r ZDP:
1)
Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani
- podle v § 35a nebo 35b ZDP.
2)
Vznikla-li daňová ztráta:
-
Lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak
i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit
, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit.
-
Obdobně při uplatnění ztráty po převodu obchodního závodu, fúzi nebo rozdělení obchodní
korporace
.
3)
Finanční leasing u uživatele (nájemce, pachtýře):
-
Lhůty pro stanovení daně z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění úplaty u finančního leasingu jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž je bylo možno poprvé ověřit.
-
Splnění daňových podmínek finančního leasingu - minimální doba jeho trvání, maximální kupní cena (§ 21d ZDP) a zahrnutí do obchodního majetku uživatele (§ 24 odst. 4 ZDP) - totiž lze ověřit až na konci finančního leasingu, který běžně trvá více, než činí tříletá
prekluzivní lhůta
pro stanovení daně.
4)
Pokračování v podnikání zemědělského podnikatele:
-
Lhůty pro stanovení daně z důvodů nesplnění podmínky pokračování v činnosti zemědělského podnikatele počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž tato podmínka není splněna.
-
Tento případ prodloužení daňové
prekluze
se dostal do zákona až od roku 2015 a souvisí s § 3 odst. 4 písm. f) ZDP, podle kterého nejsou předmětem daně příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením zemědělského podnikání - typicky z otce na syna. Podmínkou vynětí ze zdanění ale je, že dotyčná osoba blízká (syn) pokračuje v zemědělském podnikání alespoň tři roky. Pokud to nesplní, stávají se dané příjmy předmětem daně. Aby měl správce daně poté dost času na prověření splnění této povinnosti, byla i pro tyto případy prolomena 3letá lhůta pro stanovení daně.
 
OMEZENÍ OPAKOVANÝCH DAŇOVÝCH KONTROL
ZSDP nijak neomezoval opakování daňových kontrol, k nimž proto mohl správce daně přistoupit třeba jen proto, že poprvé kontrolu odbyl. Naštěstí dal Nejvyšší správní soud již dříve jasně najevo, že byť nenapsaná, existují reálná omezení opakování daňové kontroly. Je jenom dobře, že tato pravidla výslovně převzal nový .
Daňovou kontrolu,
která se týká skutečností, které již byly v souladu s vymezeným rozsahem kontrolovány,
je možné opakovat pouze tehdy:
-
pokud správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny
v původní daňové kontrole a
které zakládají pochybnosti (poznámka:
v souladu s názorem soudů by přitom mělo jít o konkrétní a důvodné pochybnosti) o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo tvrzení daňového subjektu; takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá nově zjištěným skutečnostem nebo důkazům, nebo
-
daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá dosavadní tvrzení (poznámka:
jde hlavně o dodatečná přiznání, s nimiž by se proto i z tohoto důvodu mělo raději šetřit, čímž máme pochopitelně na mysli dodatečná přiznání na nižší daň, která se totiž tímto mohla v důsledku „prodražit“); takto lze daňovou kontrolu opakovat pouze v rozsahu, který odpovídá změně dosavadního tvrzení daňového subjektu.
Správci daně by zkrátka měli provést daňovou kontrolu perfektně vždy napoprvé. Jak ale bylo výše předesláno, vedeni metodikou Ministerstva financí se učí těmto omezujícím podmínkám efektivně čelit. Takže v praxi přibývá účelově úzce vymezených daňových kontrol. Kdy například poprvé správce daně bude oficiálně kontrolovat daň z příjmů za rok 2013 (předmět kontroly) jen ohledně opravných položek, podruhé prověří pouze odpisy a potřetí zkontroluje třeba účetně daňovou problematiku zásob. Tyto tři rozdílné dílčí rozsahy daňové kontroly daně z příjmů 2013 (stále stejný předmět kontroly) přitom nebudou posuzovány jako „opakované“ a tedy jako
a priori
zapovězené. Samozřejmě, že reálně přitom finanční úředníci vždy zkontrolují i něco více, v čemž jim bude problém účinně zabránit, protože v účetnictví a daních se dá říci, že vše souvisí se vším.
Poznámka redakce:
Na dokončení příspěvku se můžete těšit v dalším čísle časopisu.