Účetnictví a společenství vlastníků

Vydáno: 19 minut čtení

Společenství vlastníků jednotek představuje formu vlastnictví bytů a společných částí bytového domu, kterou upravuje nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. - dále jen „NOZ“). Nová úprava v NOZ přebírá některá ustanovení původního zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb. - zrušen), další ustanovení upravuje, případně doplňuje. Nezměněna zůstala základní charakteristika, kterou je vlastnictví jednotky, které zahrnuje vlastnictví bytu společně se spoluvlastnictvím nemovité věci (domu), tj. jeho společných částí, jako dvou spojených a neoddělitelných součástí v jednom pojmu.

Účetnictví a společenství vlastníků
Ing.
Miroslava
Kočová
Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Při naplňování svého účelu je společenství způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem či členem.
Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků. Vzniku společenství předchází jeho založení. Společenství je založeno schválením stanov.
Společenství vlastníků je právnickou osobou, která je zároveň účetní jednotkou. Z toho vyplývá, že společenství vlastníků je povinno vést účetnictví ode dne svého vzniku. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), umožňuje některým jednotkám (společenství vlastníků mezi ně patří) vést účetnictví takzvaně ve zjednodušeném rozsahu. Pro účetní jednotku tato možnost na jedné straně znamená trochu jednodušší administrativu, na straně druhé ale přináší podstatně menší přehlednost a informační vydatnost. Ne vždy tedy přináší zjednodušený rozsah účetnictví pouze výhody.
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví umožňuje účetní jednotce:
-
sestavit účtový rozvrh pouze do úrovně účtových skupin (pokud např. daňové předpisy nepožadují členění podrobnější),
-
spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
-
neúčtovat v knihách analytických a podrozvahových účtů,
-
nepoužívat ustanovení § 26 odst. 3 ZU týkající se rezerv a opravných položek,
-
sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu.
Tato na první pohled vítaná zjednodušení ale nepřinesou účetní jednotce žádný prospěch, naopak jí mohou způsobit problémy například v situaci, kdy bude společenství potřebovat úvěr na rekonstrukci domu a bude potřebovat podrobné informace pro rozhodování a ve spoustě dalších situací. To, že ušetří určitou částku (někdy velice zanedbatelnou, protože zaúčtovat veškeré doklady je nutné i při zjednodušeném rozsahu účetnictví), zdaleka nevyrovná problémy, které s touto formou vedení účetnictví mohou vzniknout.
Část účetních jednotek také spoléhá na to, že účetnictví po nich nikdo nebude chtít a že ho tedy není nutné vést. V případě takového přístupu nelze než upozornit, že i společenství vlastníků mohou kontrolní orgány kontrolovat a při zjištění nedostatků mu uložit pokutu. Argument, že kontrolní orgány mají jiné starosti než kontrolovat nějaké společenství vlastníků, moc neobstojí. Stačí jeden nespokojený člen společenství, který podá oznámení patřičnému kontrolnímu orgánu.
Pro společenství vlastníků jako pro účetní jednotku platí účetní předpisy, a to zejména ZU, vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 504/2002 Sb.“), a České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. V potaz je nutné vzít i skutečnost, že společenství vlastníků nesmí podnikat, i když zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nechápe společenství vlastníků jako neziskovou organizaci.
Některé účetní metody, které vyplývají z účetních předpisů vztahujících se na společenství vlastníků, bývá v praxi problematické použít, a to vzhledem k charakteru účetní jednotky. Jedná se například o technické zhodnocení společných částí domu, na které účetní jednotka dostane dotaci. V takovém případě je třeba použít takový účetní postup, který bude vycházet z charakteru účetní jednotky. Zvolený účetní postup je třeba uvést ve vnitřní účetní směrnici a v příloze v účetní závěrce.
 
NÁKLADY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
S NOZ došlo k upřesnění pohledu na účetnictví společenství vlastníků. Dříve často publikované názory, že společenství vlastníků nemá náklady ani výnosy a nepotřebuje tedy účetnictví, s NOZ vzaly za své. I společenství vlastníků má náklady a výnosy, a je tedy třeba o nich účtovat. Jedná se zejména o náklady vynaložené na vlastní správu účetní jednotky, účetní jednotka o nich účtuje v účtové třídě 5, a to minimálně na syntetických účtech, podle potřeby pak i na účtech analytických.
Společenství vlastníků musí účtovat o opravách společných částí domu, tedy majetku, který je ve spoluvlastnictví členů společenství, není majetkem účetní jednotky. Obecné účetní předpisy stanoví, že do nákladů je možné účtovat pouze opravy vlastního majetku, případně opravy, o kterých to stanoví zvláštní předpis. V tomto případě právní výklady týkající se společenství vlastníků stanoví, že společenství zajišťuje opravy majetku ve spoluvlastnictví svým jménem a na svůj účet, je tedy možné o těchto opravách účtovat výsledkově.
Dalšími náklady, o kterých účtuje společenství vlastníků, jsou osobní náklady. Sem patří především odměny členů statutárních orgánů, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, případně další mzdové náklady. Pokud jsou vypláceny mzdy, ze kterých je povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění, musí se společenství vlastníků zaregistrovat jako plátce a plnit zákonnou povinnost.
Společenství vlastníků také účtuje o daních a poplatcích, zejména o dani z nemovitých věcí (pokud ji neplatí pouze vlastníci), poplatcích za zápis ve veřejném rejstříku apod.
Skupina nákladů, nazývaná Ostatní provozní náklady, má značné využití i u společenství vlastníků. Jedná se zejména o smluvní pokuty a úroky z prodlení, smluvní penále, úroky z úvěru, manka a škody na majetku (ale nikoli manko na pokladní hotovosti, to se vždy účtuje jako pohledávka za odpovědnou osobou) a další náklady související s provozem společenství vlastníků.
Další skupinou, kterou použije společenství vlastníků, je účetní skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek a opravné položky. Zákon o účetnictví stanoví společenství vlastníků povinnost odepisovat majetek. Do této skupiny bude patřit i zůstatková cena prodaného majetku či tvorba opravných položek podle účetních předpisů.
Do skupiny 58 - Poskytnuté příspěvky zaúčtuje společenství např. členský příspěvek z nepovinného členství v nějaké organizaci (ve spolku zabezpečujícím odbornou právní pomoc) apod.
Poslední nákladovou účtovou skupinou, kterou může společenství vlastníků použít, je skupina 59 - Daň z příjmů. Sem společenství účtuje daň z příjmů, pokud mu vznikla daňová povinnost, účtuje sem také případné doměrky a vratky za minulá období.
Společenství vlastníků získává zdroje na úhradu nákladů své činnosti především z příspěvků, které platí jednotliví členové společenství. Povinnost podílet se na úhradě nákladů společenství stanoví jak NOZ, tak i stanovy společenství. Aby bylo možné stanovit správnou výši příspěvku jednotlivých vlastníků, je nutné, aby společenství mělo vlastní rozpočet, který bude zahrnovat jak běžný chod společenství, tak i případné investice. Příspěvek na vlastní správu společných částí domu je vhodné již v rozpočtu rozdělit na dvě části, a to na příspěvek na vlastní správu (záloha na provoz), a na příspěvek na financování oprav a technického zhodnocení společných částí domu (dlouhodobá záloha).
 
VÝNOSY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Společenství vlastníků nemá pouze náklady, má také výnosy. Mezi finanční výnosy patří především úroky na bankovním účtu. Protože finanční prostředky uložené na bankovním účtu jsou vlastnictvím společenství vlastníků, jsou jeho vlastnictvím také úroky z těchto prostředků pocházející. V současné době by měl být úrok zdaněný srážkovou daní přímo bankovním ústavem.
Mezi další výnosy společenství patří zejména:
-
úroky z prodlení přijaté od členů společenství vzniklé z důvodu prodlení při placení příspěvků na správu domu a pozemku,
-
úroky z prodlení přijaté od členů společenství vzniklé z titulu prodlení úhrad za služby včetně nedoplatků za plnění spojená s užíváním bytu,
-
penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty přijaté od dodavatelů za porušení smluvních podmínek,
-
příjmy z prodeje majetku společenství.
Naproti tomu příjmy z nájemného z pronájmu společných částí domu a případné sankční úroky s těmito příjmy související (a to i v případě, že jsou placeny na účet společenství vlastníků) se považují za příjmy vlastníků jednotek.
Podle ustanovení NOZ může společenství vlastníků nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. NOZ upřesnil dosud nejasný výklad a stanovil jednoznačně, že majetek pořízený společenstvím vlastníků je majetkem tohoto společenství. Stejně jako jiné účetní jednotky si i společenství vlastníků musí stanovit hranici, od které se pořízený majetek považuje za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, a jako takový se zachycuje v aktivech rozvahy. O pořízeném majetku, který má nižší hodnotu, než částka stanovená jako hranice pro dlouhodobý majetek, účtuje společenství vlastníků jako o zásobách, při jeho vydání do užívání pak o něm účtuje do nákladů. I v tomto případě si společenství vlastníků musí stanovit hranici, od které bude takový majetek evidovat v podrozvaze, a tudíž bude takový majetek inventarizovat. Kromě toho musí společenství vlastníků rozhodnout, z čeho bude takový majetek hrazen. Pokud bude rozhodnuto, že takový majetek bude uhrazován z dlouhodobé zálohy na opravy a investice, bude třeba zaúčtovat použití zálohy v odpovídající výši do výnosů. Pokud si společenství pořizuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, účtuje o něm stejně jako jiné účetní jednotky s tím rozdílem, že pokud bude hrazen z dlouhodobé zálohy na opravy a investice, bude nutné jej souběžně zaúčtovat do vlastních zdrojů financování. Stanovy společenství by také měly určit v čí kompetenci je rozhodnutí o pořízení určitého majetku či provedení opravy a technického zhodnocení.
Pokud společenství vlastníků provede technické zhodnocení částí bytového domu, které jsou na základě právních předpisů v prohlášení vlastníka převedeny do spoluvlastnictví členů společenství, jedná se o technické zhodnocení majetku členů společenství, protože tyto společné části bytového domu nejsou majetkem společenství. Náklady na takové zhodnocení se hradí z dlouhodobé zálohy na opravy a investice, pokud stanovy společenství nestanoví něco jiného. Společenství vlastníků tedy o takovém technickém zhodnocení neúčtuje ve svém účetnictví, pouze zaúčtuje úhradu došlé faktury zároveň se zaúčtováním na vrub dlouhodobé zálohy.
Protože jednotliví vlastníci jednotek platí zálohy na správu domu a pozemku, je nutné tuto zálohu vždy pečlivě vyúčtovat. Zákon o vlastnictví bytů stanovoval, že se tyto náklady vyúčtují jednotlivým členům společenství podle velikosti spoluvlastnických podílů. Jak naložit s případnou nevyčerpanou zálohou na správu domu a pozemku mělo rozhodnout shromáždění vlastníků. Dlouhodobá záloha na opravy a investice se nevyúčtovává, protože jejím smyslem je využití v budoucnu na zabezpečení oprav a investic většího rozsahu. NOZ převzal toto ustanovení zákona o vlastnictví bytů s tím, že tam doplnil větu „pokud není stanoveno jinak“ a doplnil ustanovení, že příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejich orgánů, na vedení účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Tedy již ne podle velikosti spoluvlastnických podílů, ale na každou jednotku stejně. Podobnými náklady vlastní správní činnosti se rozumí zejména (§ 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím):
-
náklady na řízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,
-
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
-
náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
-
náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, např. vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné,
-
náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.
Stejné nařízení pak upřesňuje, že pro účely rozvržení příspěvků ve stejné výši na každou jednotku podle § 1180 odst. 2 NOZ se odměnami osoby, která dům spravuje, rozumí odměna správce v domě, kde nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Odměnami členů orgánů osoby, která dům spravuje, se rozumí odměny členů volených orgánů společenství vlastníků jednotek.
Společenství si samo určí termín vyúčtování příspěvku. Vhodné je stanovit tento termín shodně s termínem pro vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů.
 
PŘÍKLADY ZACHYCENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH OPERACÍ
PŘÍKLAD
1) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Společenství rozhodlo o pořízení nábytkové stěny do kanceláře, cena je 50 000 Kč včetně DPH, společenství není plátcem DPH.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Faktura od dodavatele I 50 000 I 042 I 321 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zařazení majetku do užívání I 50 000 I 022 I 042 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada faktury dodavateli I 50 000 I 321 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
2) Pořízení drobného majetku
Společenství nakoupilo drobné vybavení kanceláře (stůl v hodnotě 4 000 Kč, 2 židle v hodnotě celkem 3 400 Kč).
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Faktura od dodavatele I 7 400 I 501 I 321 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada faktury dodavateli I 7 400 I 321 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
3) Pořízení zásob
Společenství nakoupilo kancelářské potřeby za 1 500 Kč, bytový dům je vytápěn kotlem na pevná paliva, proto nakoupilo uhlí za 25 000 Kč.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Účtenka na kancelářské potřeby, hrazeno I 1 500 I 501 I 211 I I hotově I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Faktura za uhlí I 25 000 I 112 I 321 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada faktury za uhlí I 25 000 I 321 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Spotřeba uhlí I 25 000 I 501 I 112 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
4) Technické zhodnocení
Společenství provedlo technické zhodnocení společných částí bytového domu v hodnotě 350 000 Kč, hrazeno bylo z fondu oprav.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Faktura od dodavatele I 350 000 I 955 I 321 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada faktury I 350 000 I 321 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
5) Náklady společenství
Opravy a údržba
Společenství provedlo opravu omítky v kanceláři společenství v hodnotě 12 000 Kč.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Faktura od dodavatele I 12 000 I 511 I 321 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada faktury I 12 000 I 321 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
Osobní náklady
Společenství vlastníků vyplatilo odměny členům statutárního orgánu v částce 8 000 Kč, v daném měsíci uzavřelo dvě dohody o provedení práce, každou na 4 000 Kč.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zúčtování odměn členům statutárního orgánu I 8 000 I 521.AE I 331 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Zúčtování dohody o provedení práce I 8 000 I 521.AE I 331 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odvod zdravotního pojištění z odměn členů I 360 I 331 I 336 I I statutárního orgánu I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odvod zdravotního pojištění společenství I 720 I 524 I 336 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Odvod daně z příjmů fyzických osob (výše I x I 331 I 342 I I odváděné daně závisí na možnosti či I I I I I nemožnosti uplatnění slev na dani) I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
Výše odvodů zdravotního a sociálního pojištění u odměn statutárním orgánům závisí na výši měsíční odměny každého člena, tedy zda je do částky 2 500 Kč nebo vyšší. Stejně tak i případné odvody u dohody o provedení práce v situaci, kdy by dohoda o provedení práce byla uzavřena na částku přesahující 10 000 Kč. Tato problematika je natolik rozsáhlá, že přesahuje rámec tohoto článku. Společenstvím vlastníků, která vyplácejí jakékoli odměny, lze jen doporučit, aby si tuto oblast nechali zpracovat odborníkem.
Ostatní náklady společenství
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Přijatá faktura za telefon (společenství I 900 I 518 I 321 I I má kancelář s telefonem) I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Daně a poplatky - předpis I 1 000 I 538 I 345 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada poplatku I 1 000 I 345 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úroky z půjček a úvěrů (placené) I 500 I 544 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Ostatní provozní náklady (včetně I 200 I 549 I 3xx I I bankovních poplatků) I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Poskytnuté členské příspěvky - předpis I 500 I 582 I 325 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Úhrada členského příspěvku I 500 I 325 I 221 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Daň z příjmů I 100 I 591 I 341 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
6) Výnosy společenství
 I------------------------------------I---------------------I--------I--------I I    
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I------------------------------------I---------------------I--------I--------I I Finanční výnos (úrok na bankovním I 100 I 221 I 644 I I účtu) I (= po zdanění 19% ) I I I I------------------------------------I---------------------I--------I--------I I Přijaté sankční platby I 1 000 I 221 I 641 I I------------------------------------I---------------------I--------I--------I I Použití fondu oprav na provedení I 2 500 I 955 I 649 I I opravy I I I I I------------------------------------I---------------------I--------I--------I I Provozní
dotace
(např. na opravu) I 20 000 I 221 I 691 I I------------------------------------I---------------------I--------I--------I
*) O předpisu se účtuje pouze v případě, že je
dotace
ošetřena smluvně dříve, než společenství obdrží peníze na účet, pak by byl zápis: MD 346 (348)/D 691 a následně MD 221/D 346 (348).
7) Příspěvky na vlastní správu domu a pozemku a do fondu oprav
Tyto příspěvky (jejich předpis a zálohová platba) se účtují prostřednictvím účtů účtové třídy 3 - Závazkové vztahy.
 I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I      
Popis účetní operace
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Předpis příspěvků (lze doporučit I 1 000 I 311 I 324 I I analytickou evidenci, aby bylo možné I I I I I kdykoli zjistit stav pohledávek či závazků I I I I I k jednotlivým vlastníkům) I I I I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Příjem příspěvků na účet (měsíčně) I 1 000 I 221 I 311 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Předpis příspěvků do fondu oprav I 1 500 I 311 I 955 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I I Příjem příspěvku do fondu oprav na účet I 1 500 I 221 I 311 I I--------------------------------------------I-------------I--------I--------I
Na konci účetního období se zálohy na správu domu a pozemku zúčtují do výnosů, a to ve výši souvisejících nákladů (výsledek hospodaření z této činnosti pak bude nula). Pokud v rozpočtu byla stanovena výše příspěvků správně, nezůstane na účtu 324 žádný zbytek. V praxi se ale většinou nepovede odhadnout náklady na správu domu a pozemku přesně. Pokud jsou zálohy vyšší než skutečné náklady, zůstává většinou zbylá částka na účtu záloh do dalšího období. Druhou možností je přeplatek záloh vrátit vlastníkům. Pokud je přeplatek vysoký, rozhodnou se většinou vlastníci (pokud to přímo neupravují stanovy či jiný vnitřní předpis), že zálohy budou vráceny. Pokud je přeplatek tak nízký, že jeho vracení by bylo neekonomické, zůstává většinou do dalšího období, účetně jej lze převést do fondu a v následujícím období tento fond čerpat.
8) Plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor
V průběhu roku společenství hradí částky spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, jednotliví vlastníci hradí zálohy na služby na účet společenství. Pokud někde hradí jednotliví vlastníci příspěvky na správu, příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby jednou částkou, lze jen doporučit, aby tyto částky byly v účetnictví sledovány odděleně. Na rozdíl od běžných záloh umožňuje český účetní standard č. 017 účtovat o předpisu těchto záloh.
 I----------------------------------------------------------I--------I--------I I          
Popis účetní operace
I
MD
I
D
I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Faktury od dodavatelů služeb I 315 I 321 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhrada faktur od dodavatelů služeb I 321 I 221 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Předpis záloh na služby (jednotlivým vlastníkům) I 311 I 324 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Jednotliví vlastníci hradí pravidelně zálohy I 221 I 311 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Společenství zajistí např. úklid formou DPP I 521 I 331 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Odvod daně z příjmů z DPP (případně i sociální a I 331 I 342 I I zdravotní pojištění, byla-li DPP uzavřena na částku I I I I vyšší než 10 000 Kč měsíčně) I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhrada daně z DPP I 342 I 221 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Aktivace vnitropodnikových služeb (v tomto případě I 315 I 62x I I dohody na úklid v částce hrubé mzdy - tj. je-li DPP I I I I uzavřena na 3 000 Kč, provede se aktivace také v částce I I I I 3 000 Kč) I I I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Výplata DPP (částka po zdanění) I 331 I 221 I I I I (211) I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vyúčtování služeb I 324 I 315 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vyúčtování rozdílu (přeplatek) I 324 I 365 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vratka přeplatku vlastníkovi I 365 I 221 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Vyúčtování rozdílu (nedoplatek) I 365 I 324 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I I Úhrada nedoplatku vlastníkem I 221 I 365 I I----------------------------------------------------------I--------I--------I
Z hlediska daně z příjmů společenství vlastníků většinou nevykazuje žádný základ daně, neplatí tedy ani daň. V případě, že zde daňový základ vznikne, musí společenství vlastníků vypočítat a odvést daň jako kterýkoli jiný subjekt.
Pokud se jedná o příjmy související s pronájmem společných částí domu, tyto jsou předmětem daně u jednotlivých vlastníků.