Odpisy pohledávek v podmínkách roku 2015

Vydáno: 16 minut čtení

S postupujícím časem směrem k ukončení účetního období narůstá potřeba věnovat se odpisu pohledávek. S tím je pochopitelně také spojeno zkoumání daňové účinnosti takto vzniklého nákladu. Odpis pohledávek, zvláště má-li se jednat o odpis daňově účinný, úzce souvisí s existencí zákonných opravných položek, nebo alespoň s možností jejich tvorby. A právě vzájemné vazby mezi opravnými položkami a odpisem pohledávek v podmínkách roku 2015 rozebereme v tomto článku, přičemž se soustředíme zejména na daňově účinné případy odpisu pohledávek.

Odpisy pohledávek v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
 
ÚČETNÍ ODPIS POHLEDÁVKY
Odpis pohledávek je nevratným procesem snížení hodnoty pohledávek, který nelze v žádném případě zaměňovat s tvorbou opravných položek k pohledávkám. Metodu odpisu pohledávek
je nutné použít
v případech právního zániku pohledávky (například prominutím, nebo zánikem dlužníka bez právního nástupce), dobrovolně
je možné
odpis pohledávky použít jen v případech, kdy se věřitel již objektivně nemůže domoci úhrady své pohledávky, náklady spojené s vymožením pohledávky by převýšily předpokládaný výnos z vymožené pohledávky, případně v případě, kdy je dlužník neznámého pobytu. Je podstatné rozlišovat právní zánik pohledávky (vyvolá potřebu odpisu) a promlčení pohledávky (vyvolá pouze možnost odpisu).
Při odpisu se hodnota pohledávky účtuje na účet 546-Odpis pohledávky. Všechny daňově účinné odpisy pohledávek musí být proúčtovány, některé účetní odpisy pohledávek jsou však daňově neuznatelné. Odpisy pohledávek je možné realizovat pouze jednorázově, na rozdíl od tvorby opravných položek, které je možné tvořit po částech.
 
DAŇOVÉ POSOUZENÍ ODPISU POHLEDÁVKY - ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
V účetnictví podle výše uvedených pravidel vznikl náklad z odpisu pohledávky, daňová účinnost tohoto nákladu se určí podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Jedná se o poměrně dlouhé a komplikované ustanovení, proto je vhodné postup rozfázovat.
Pokud chceme daňově účinně odepsat pohledávku, pak musíme zjistit:
-
výši
ocenění
pohledávky - tj. v jaké hodnotě vznikne daňově účinný odpis,
-
zda je pohledávka k daňově účinnému odpisu vhodná, tj. zda pohledávka splňuje zákonem stanovené
vlastnosti
,
-
zda nastal některý ze zákonem uvedených
důvodů
daňově účinného odpisu pohledávky (dále jen „kvalifikovaný důvod“),
-
datum vzniku pohledávky
, a to vzhledem ke správnému přiřazení znění zákona, podle kterého budeme při vyhodnocování daňové účinnosti odpisu postupovat.
K daňově účinnému odpisu pohledávky dojde pouze v případě, pokud je správně oceněna, splňuje požadavky, které na ni klade návětí § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, a nastal kvalifikovaný důvod odpisu pohledávky. Odpis je pak daňově účinný k datu, ke kterému vznikl kvalifikovaný důvod. Je však důležitý také datum vzniku pohledávky, neboť existují přechodná ustanovení ZDP, která u některých pohledávek stanoví povinné použití legislativy platné v době jejich vzniku.
 I----------------------------------------I-----------------------------------------------I I                    I 
Odpis provedený v roce 2015 se bude řídit:
I I----------------------------------------I-----------------------------------------------I I Pohledávky vzniklé do 31. 12. 2003 I § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, ve znění roku 2003 I I----------------------------------------I-----------------------------------------------I I Pohledávky vzniklé do 31. 12. 2013 I § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, ve znění roku 2013 I I----------------------------------------I-----------------------------------------------I I Pohledávky vzniklé počínaje 1. 1. 2014 I § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, ve znění roku 2015 I I----------------------------------------I-----------------------------------------------I
Je malá pravděpodobnost, že pohledávky vzniklé počínaje 1.1.2014 budou v roce 2015 také odpisovány, převážně bude tedy v praxi roku 2015 používáno ustanovení platné pro rok 2013, neboť se budou odpisovat převážně pohledávky vzniklé do konce roku 2013. Změny v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, ve znění platném v roce 2013 a 2015, se týkají výjimek z vlastností pohledávek, které musí pohledávky vykazovat, aby je bylo možné daňově účinně odepsat.
Nezapomeňme však ani na historické pohledávky vzniklé do konce roku 2003, pokud se stále v účetních jednotkách vyskytují. Pro jejich daňově účinný odpis platí mnohem jednodušší a méně přísná pravidla odpisu platná do konce roku 2003. Například je možné takovou pohledávku daňově účinně odepsat i v případě, že o ní nebylo k datu vzniku účtováno do výnosů. Platnost tohoto historického přechodného ustanovení potvrzuje také závěr Koordinačního výboru č. 441.
 
Ocenění pohledávky
Pohledávky vlastní jsou oceněny jmenovitou hodnotou pohledávky, pohledávky nabyté postoupením, vkladem nebo přeměnou společností pak pořizovací cenou. Toto ustanovení je „nadčasové“ - platné konstantně, tedy i v roce 2015, pro pohledávky vzniklé k jakémukoliv datu v minulosti. V účetnictví vzniká náklad právě v této výši a stejná hodnota bude posuzována také z hlediska ZDP.
 
Vlastnosti pohledávky
1) Vlastnosti pohledávky vyžadované pro odpis pohledávky vzniklé do konce roku 2013 realizovaný v roce 2015 (tj. splnění podmínek platných v ZDP do konce roku 2013)
Aby bylo možné pohledávku daňově účinně odepsat, musí splňovat zároveň všechny následující podmínky (vlastnosti):
-
byla při
svém vzniku
zaúčtována do výnosů,
-
takto vzniklý výnos nebyl od daně osvobozen,
-
je možné
k této pohledávce tvořit zákonné opravné položky.
Nejsložitější je posouzení posledního bodu - zda je pohledávka způsobilá k tvorbě zákonné opravné položky. To v sobě skrývá řadu dalších podmínek, které jsou uvedeny v § 2, 3, 8 až 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“), a zkoumáme, zda je
možné
zákonné opravné položky vytvořit. Není přitom podstatné, zda jsou či nejsou ve skutečnosti vytvořeny. Zákon vyžaduje splnění podmínek pro tvorbu jakékoliv zákonné opravné položky - buď podle § 8, nebo podle § 8a, nebo § 8b, nebo § 8c ZoR. Z této možnosti tvorby zákonné opravné položky jsou stanoveny
dvě výjimky:
a)
jedná se o pohledávku, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo
b)
o pohledávku, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
Pokud tvorbě zákonné opravné položky brání jen důvody uvedené pod písmeny a) a b), pak je třetí vlastnost pohledávky splněna.
2) Vlastnosti pohledávky vyžadované pro odpis pohledávky vzniklé počínaje 1.1.2014 realizovaný v roce 2015 (tj. splnění podmínek platných v ZDP aktuálně v roce 2014 a 2015)
Vlastnosti pohledávky popsané v předchozím bodě tohoto článku se liší jen ve výjimkách ze třetí vlastnosti. Výjimky jsou stále dvě, zní však takto:
a)
jedná se o vlastní pohledávku nebo o pohledávku nabytou postoupením v rozvahové hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců, nebo
b)
o pohledávku nabytou postoupením
, ke které nelze tvořit zákonnou opravnou položku pouze proto, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
Další nepřímá změna požadovaných vlastností pohledávek však proběhla v § 2 odst. 6 a 7 ZoR, a to ve vztahu k
rozšíření podmínky „vhodnosti pohledávky“ vážící se ke způsobu zaúčtování pohledávky k datu vzniku.
Se zpětnou účinností již pro rok 2014 je umožněno u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví, tvořit zákonné opravné položky i u pohledávek, o kterých nebylo účtováno ve výnosech. Doposud byla tato podmínka zaúčtování pohledávky při svém vzniku do výnosů nepřekročitelná, nově však zákon nabízí i další možnosti. Jedná se o pohledávky, o kterých bylo při jejich vzniku účtováno
snížením zaúčtovaných nákladů
(např. při výsledkově účtované přefakturaci), a dále o pohledávky, o kterých bylo účtováno v důsledku oprav chyb minulých období rozvahově prostřednictví účtu Jiného výsledku hospodaření minulých let a které byly řádně zdaněny.
 
Důvody odpisu pohledávky
Ve stejném ustanovení - tj. v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jsou uvedeny také kvalifikované důvody daňově účinného odpisu pohledávek, samozřejmě jen těch, které prošly předchozími testy.
 
Důvody související s úpadkem dlužníka
Důvody související s úpadkem dlužníka se posuzují podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), nebo, bylo-li řízení zahájeno podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, pak podle tohoto zákona. Jedná se o dva následující důvody:
-
na dlužníka soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty [§ 24 odst. 2 písm. y) bod 1 ZDP], nebo
-
dlužník je v úpadku, nebo mu úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení [§ 24 odst. 2 písm. y) bod 2 ZDP].
Ke druhému důvodu odpisu se vyjadřuje Pokyn GFŘ D-22, který v části „k § 24 odst. 2 bod 42“ specifikuje pojem „výsledek insolvenčního řízení“. Tímto výsledkem se rozumí nabytí právní moci rozhodnutí o:
-
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku podle § 144 insolvenčního zákona,
-
zrušení konkursu po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení podle § 308 insolvenčního zákona,
-
splnění reorganizačního plánu podle § 364 insolvenčního zákona,
-
splnění oddlužení podle § 413 insolvenčního zákona.
 
Ostatní kvalifikované důvody
Dalšími kvalifikovanými důvody jsou:
-
dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka [§ 24 odst. 2 písm. y) bod 3 ZDP],
-
dlužník, který byl právnickou osobou, zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou anebo fyzickou osobou blízkou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP [§ 24 odst. 2 písm. y) bod 4 ZDP],
-
na majetek dlužníka, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby [§ 24 odst. 2 písm. y) bod 5 ZDP],
-
majetek dlužníka, ke kterému se pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této
exekuce
[§ 24 odst. 2 písm. y) bod 6 ZDP].
Odpis pohledávky lze provést pouze ve zdaňovacím období, kdy příslušná
skutečnost nastala
- tj. k datu pravomocného rozhodnutí soudu, datu úmrtí fyzické osoby, datu nabytí právních účinků výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku. Při zjištění těchto skutečností až v následujících zdaňovacích obdobích je nutné pro uplatnění pohledávky v základu daně podat dodatečné daňové přiznání za období, kdy skutečnost nastala.
 
ODPIS POHLEDÁVKY KRYTÉ ZÁKONNÝMI OPRAVNÝMI POLOŽKAMI
Odpis pohledávky do daňově účinných nákladů je možné provést také v případech, kdy je pohledávka
krytá celá nebo zčásti zákonnou opravnou položkou
vytvořenou dle § 8a až 8c ZoR. Odpis pohledávky je daňově účinný do výše vytvořené zákonné opravné položky, která se následně zruší. Tento kvalifikovaný důvod je v praxi nejčastěji využívaný a také, co se týče provedení a posouzení, nejjednodušší. Jedná se také o důvod, u kterého je malá pravděpodobnost vzniku chyb. Pokud je k dané pohledávce skutečně vytvořena zákonná opravná položka, není již třeba zkoumat návětí § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, neboť před samotnou tvorbou zákonné opravné položky byly již tyto podmínky zkoumány.
 
ODPIS POHLEDÁVKY V CIZÍ MĚNĚ
Odpis pohledávky, která vznikla v cizí měně, řeší
Interpretace
Národní účetní rady č. 21. Při odpisu musí být cizoměnová pohledávka přepočítána na české koruny kursem, který v účetní jednotce platí ke dni, kdy vedení společnosti rozhodlo o odpisu této pohledávky. Při účtování odpisu pohledávky logicky vzniká kursový rozdíl.
 
SOUVISEJÍCÍ ZÁVĚRY KOORDINAČNÍHO VÝBORU
Vzhledem k tomu, že téma odpisu pohledávek je spjato s tématem zákonných opravných položek, připojujeme zkrácený přehled souvisejících závěrů Koordinačního výboru.
 
KOOV 429 - Tvorba zákonných opravných položek u pohledávek z náhrady škody
Pokud se nejedná o spojené osoby, je možné tvořit k pohledávce z titulu náhrady škody zákonnou opravnou položku. Okamžikem vzniku pohledávky a datem účetního případu je nabytí právní moci rozhodnutí (například trestního příkazu), kterým se poškozenému přiznává nárok na náhradu škody, pokud nevznikne prokazatelně dříve (například přiznáním viníka). Pokud není v soudním rozhodnutí výslovně stanoveno jinak, považuje se den nabytí právní moci soudního rozhodnutí zároveň za sjednanou lhůtu splatnosti, která je pro tvorbu zákonné opravné položky zásadní.
 
KOOV 430 - Tvorba opravných položek k pohledávkám zvyšujícím základ daně
V případě přechodu fyzické osoby z daňové evidence na účetnictví dochází ke zvýšení základu daně o hodnotu neuhrazených pohledávek. Tyto pak přecházejí do účetnictví a není možné k nim tvořit zákonné opravné položky, neboť o jejich vzniku nebylo účtováno do výnosů. Toto platí i v případě pohledávky nabyté postoupením.
 
KOOV 438 - Tvorba zákonných opravných položek při neprovedení zápočtu věřitelem
Aby bylo možné k pohledávce kryté splatným závazkem (a to závazkem i v nižší hodnotě) tvořit zákonné opravné položky, je nutné, aby věřitel nejprve provedl vzájemný zápočet, a poté může ke „zbývající“ hodnotě pohledávky tvořit zákonné opravné položky.
 
PŘÍKLADY
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
v roce 2013 zprostředkovala obchod pro svého klienta (nespojenou osobu) a vznikl jí nárok na provizi ve výši 270 000 Kč. O pohledávce, která vznikla již v roce 2013, však omylem nebylo v roce 2013 účtováno. Chyba byla napravena až v účetním období roku 2014 a hodnota pohledávky byla zaúčtována do jiného výsledku hospodaření minulých let, bylo podáno dodatečné daňové přiznání na vyšší daňovou povinnost.
Ke konci roku 2015 dlužník vstoupil do insolvence, nicméně věřitel tuto skutečnost zjistil pozdě a svoji pohledávku insolvenčnímu soudu nepřihlásil. Ke konci roku 2015 věřitel konstatuje nevymahatelnost pohledávky a rozhoduje o odpisu celé částky 270 000 Kč do nákladů na účet 546, přestože dlužník stále existuje a insolvence nebyla ukončena.
Úkolem je posoudit daňovou účinnost odpisu pohledávky.
Řešení:
-
způsob zaúčtování pohledávky je ve vztahu k vlastnostem pohledávky v pořádku,
-
při posuzování vhodnosti pohledávky k tvorbě zákonné opravné položky postupujeme podle ZoR platného pro rok 2013,
-
z titulu hodnoty pohledávky nad 200 000 Kč není možné k pohledávce vytvořit zákonnou opravnou položku, čímž se stává ve vztahu k daňové účinnosti odpisu nezpůsobilou,
-
„nedobytnost“ do insolvence nepřihlášené pohledávky není kvalifikovaným důvodem odpisu.
Závěr:
Odpis pohledávky je daňově neúčinný.
Varianta:
Pokud by v roce 2015 byla pohledávka do insolvence přihlášena, vznikla by možnost tvorby zákonné opravné položky s těmito následky pro další období:
a)
Při
vytvoření
100% zákonné opravné položky by při ukončené insolvenci byla část pohledávky v insolvenci neuspokojená daňově účinně odepsána s následným rozpuštěním zákonné opravné položky.
b)
Při
nevytvoření
100% zákonné opravné položky se bude ve vztahu k případnému budoucímu odpisu neuspokojené části pohledávky jednat o pohledávku vhodnou k tvorbě zákonné opravné položky a odpis bude daňově účinný.
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
eviduje v účetnictví roku 2015 pohledávku ve výši 400 000 Kč, která vznikla 4.4.2014 (splatnost k 30.4.2014) a dosud nebyla dlužníkem uhrazena. Věřitel se dozvídá velmi špatnou finanční situaci dlužníka, který však dosud neskončil v insolvenci.
Řešení:
Pro další daňovou optimalizaci je velmi vhodné vytvořit k 31.12.2015 zákonnou opravnou položku ve výši 50% hodnoty pohledávky a pohledávku si v účetnictví ponechat. V dalších letech může dojít k těmto situacím:
a)
Vstup do insolvence
- je nutné neprodleně přihlásit pohledávku a dotvořit zbylých 50% opravné položky a vyčkat ukončení insolvence, kdy dojde k daňově účinnému odpisu neuspokojené části pohledávky a rozpuštění opravné položky.
b)
Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
- celou hodnotu pohledávky je možné daňově účinně odepsat a rozpustit již vytvořenou opravnou položku.
c)
Dlužník v insolvenci neskončí
, po uplynutí 30 měsíců od splatnosti pohledávky je možné vytvořit zákonnou opravnou položku ve výši zbylých 50% a před promlčením pohledávku daňově účinně odepsat a zrušit zákonnou opravnou položku.
PŘÍKLAD
Obchodní
korporace
eviduje v účetnictví roku 2015 pohledávku ve výši 400 000 Kč, která vznikla 4.4.2014 (splatnost k 30.4.2014) a dosud nebyla dlužníkem uhrazena. Věřitel se dozvídá o velmi špatné finanční situaci dlužníka, který však dosud neskončil v insolvenci. Vůči dlužníkovi pohledávky však eviduje věřitel závazek ve výši 5 000 Kč splatný 28.12.2015 a k rozvahovému dni neuhrazený. Vzhledem k tomu, že nebyl k rozvahovému dni proveden zápočet závazkových vztahů (pohledávky a opravné položky k nim byly řešeny až ke konci února 2016), není možné k této pohledávce vytvořit v roce 2015 žádnou zákonnou opravnou položku, a pokud by vznikl kvalifikovaný důvod odpisu, jednalo by se o odpis daňově neúčinný.
Řešení:
Je třeba neprodleně provést zápočet, a tím pohledávku dostat do souladu s podmínkami pro tvorbu zákonné opravné položky, která může být vytvořena v roce 2016 kdykoliv po zápočtu závazku.
 
ZÁVĚR
Z výše uvedeného vyplývá, že problematika daňové účinnosti odpisu pohledávky patří ke složitým daňovým tématům vyžadujícím znalost nejen samotného ustanovení, které v ZDP odpis popisuje, ale i související vazby do ZoR a do účetních předpisů.