Datové schránky a zdravotní pojištění

Vydáno: 10 minut čtení
Datové schránky a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Jedním z důsledků vpravdě bouřlivého rozvoje informačních technologií je komunikace mezi vybranými subjekty prostřednictvím datových schránek. V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní pojišťovny orgány veřejné moci, týká se tato forma komunikace i jejich úřední činnosti.
DATOVÉ SCHRÁNKY A JEJICH VÝHODY
Datové schránky zcela zásadním způsobem změnily v uplynulých letech způsob doručování a odesílání, neboli přijímání a podávání úředních dokumentů. Cestou datových schránek tak lze zasílat dokumenty v elektronické podobě i zdravotním pojišťovnám a také je v této podobě od nich i přijímat. Fakticky se tím nahrazuje klasický způsob doručování písemností v listinné podobě. Podle zákona jsou orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob zřízeny datové schránky automaticky ze zákona, ostatním pak na základě jejich žádosti.
Mezi nesporné výhody datových schránek patří především:
-
bezplatné zřízení a používání (ušetření nákladů na poštovném),
-
rychlost, tedy prakticky okamžité doručení příslušného sdělení adresátovi,
-
průkaznost - odeslanou zprávu lze uložit a následně kdykoli prokázat, jaký text byl odeslán,
-
komunikace ze strany plátce či pojištěnce přes internet odkudkoli a kdykoli bez ohledu na úřední hodiny příslušné zdravotní pojišťovny.
INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK
Datová schránka je jako elektronické úložiště určena k:
-
doručování orgány veřejné moci,
-
provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
-
dodávání dokumentů právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.
Zřizovatelem a správcem datových schránek je Ministerstvo vnitra. Podle toho, zda se jedná o datovou schránku zřízenou ze zákona nebo na základě podané žádosti, rozlišujeme datové schránky:
-
orgánu veřejné moci,
-
právnické osoby,
-
fyzické osoby a
-
podnikající fyzické osoby.
Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence.
Podívejme se nyní blíže na podmínky zřízení datové schránky pro tyto uvedené subjekty.
Datová schránka orgánu veřejné moci
Tomuto orgánu zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra bezodkladně po jeho vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
Datová schránka právnické osoby
Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně:
-
právnické osobě zřízené zákonem (například některé vysoké školy),
-
právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (družstva, obchodní společnosti),
-
organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
a to bezodkladně po jejím vzniku, resp. po zapsání do obchodního rejstříku.
Datová schránka fyzické osoby a podnikající fyzické osoby
Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátovi, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, jakmile obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence.
U ostatních fyzických osob není komunikace prostřednictvím datových schránek ze zákona povinná. Chtějí-li tyto osoby tento kanál využívat, musejí si podat žádost (viz dále), kdy tato žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby.
Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak cizincům. Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak podnikatelům registrovaným v České republice, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám. Každá taková osoba má nárok na zřízení pouze jedné datové schránky.
LHŮTA TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ
Mimo subjektů, kterým je zřízena datová schránka bezodkladně (viz výše), zřídí ministerstvo na žádost datovou schránku do 3 pracovních dnů:
-
fyzické osobě,
-
podnikající fyzické osobě,
-
ostatním právnickým osobám, například nadacím, ústavům, spolkům, společenství vlastníků, příspěvkovým organizacím apod.
ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY
Jakmile se Ministerstvo vnitra dozví z příslušné evidence o vzniku nového subjektu, kterému se zřizuje datová schránka ze zákona, zřídí mu ji bezodkladně, aniž by byl tento subjekt povinen o její zřízení žádat.
O zřízení datové schránky pak mohou žádat fyzické či právnické osoby výše uvedené, kdy žádost lze podat:
-
osobně na Czech POINTu (například na pobočkách pošty, u městských úřadů, u notáře),
-
písemně v listinné podobě Ministerstvu vnitra s úředně ověřeným podpisem,
-
na Ministerstvo vnitra elektronicky s uznaným elektronickým podpisem.
K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna osoba, pro kterou byla zřízena, tedy její držitel. Tato oprávněná osoba však může k přístupu do „své“ datové schránky zmocnit i jinou (pověřenou) osobu, a to v rozsahu jí stanoveném.
DORUČOVÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
Dokument (datová zpráva) zaslaný zdravotní pojišťovně do její datové schránky je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Pro doručování zdravotní pojišťovně jako orgánu veřejné moci neplatí ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, ale datová zpráva je doručena již okamžikem jejího dodání do datové schránky zdravotní pojišťovny. Zde registrujme patrnou odlišnost od doručování zdravotních pojišťoven takříkajíc směrem „ven“, neboli pokud doručuje do datové schránky zdravotní pojišťovna, uplatní se i tzv.
fikce
doručení.
Doručování zdravotní pojišťovnou do datové schránky
Dokument odeslaný zdravotní pojišťovnou do datové schránky je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručování do vlastních rukou.
V tomto směru má jistou zkušenost naše největší zdravotní pojišťovna, která v roce 2014 oslovila upozorněním zaslaným do datové schránky ty zaměstnavatele, u kterých aktuálně evidovala (byť malý) dluh na pojistném. Avšak již prvním negativním zjištěním byla skutečnost, že i po několika dnech zůstal poměrně velký počet datových schránek neotevřen. Proto by si měli zaměstnavatelé datové schránky pravidelně kontrolovat, jakož by si měli prověřit, zda má zdravotní pojišťovna, u které jsou jejich zaměstnanci pojištěni, aktuální elektronické spojení, a to ať již mobilní telefon nebo e-mail.
Do správné datové schránky
Fyzická osoba jako účastník řízení (anebo také advokát či insolvenční správce) může mít zřízenu:
-
datovou schránku fyzické osoby (DSFO),
-
datovou schránku podnikající fyzické osoby (DSPFO).
Má-li osoba zřízeny obě schránky, pak je zdravotní pojišťovna povinna doručovat písemnosti:
-
ve věcech podnikání do DSPFO,
-
v ostatních věcech do DSFO.
Takže podnikající fyzické osobě - zaměstnavateli se do DSPFO doručí například výpis pohledávek a plateb OSVČ či zaměstnavatele (vyúčtování) nebo písemnosti vztahující se k případně zahájenému správnímu řízení ve věcech dlužného pojistného a penále, vzniklých z titulu samostatné výdělečné činnosti nebo u zaměstnavatele.
Do DSFO se pak bezplatně doručí třeba přehled vykázané péče, o který pojištěnec požádal.
Má-li podnikatel zřízenu pouze DSPFO, pak se dokumenty ve věcech podnikání doručují do této schránky a ostatní písemnosti buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo na elektronickou adresu.
Jak při nesprávném doručení?
Pokud má fyzická či právnická osoba zřízenu datovou schránku, musí zdravotní pojišťovna doručovat v elektronické podobě právě do její datové schránky.
Má-li fyzická nebo právnická osoba zřízenu datovou schránku a zdravotní pojišťovna jí písemnost, která by měla být doručena do datové schránky, doručí prostřednictvím České pošty, neuplatní se
fikce
doručení dle § 24 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále jen „správní řád“).
V této souvislosti již byly soudy posuzovány případy, kdy správní orgány (třeba zdravotní pojišťovny) nerespektovaly zákonem stanovená pravidla pro doručování a doručovaly svá rozhodnutí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ačkoliv měl adresát zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku. V takovém případě se obvykle vychází z toho, že vyzvedne-li si adresát písemnost zasílanou orgánem veřejné moci klasickou poštou, ačkoliv měl tento doručovat do datové schránky, pak je doručení účinné. Adresát totiž svým přijetím písemnosti tento jinak neúčinný úkon takzvaně konvalidoval, neboli zplatnil. Nicméně nepřijetím této písemnosti nemůže nastat
fikce
doručení, jak je již výše uvedeno.
Doručování podle správního řádu
Nemá-li podnikající fyzická osoba zřízenu žádnou datovou schránku a má-li být doručováno podle § 20 odst. 1 správního řádu (doručování fyzické osobě), pak se doručuje v tomto pořadí:
1)
na adresu pro doručování dle § 19 odst. 3 správního řádu, tedy na adresu sdělenou touto osobou zdravotní pojišťovně jako správnímu orgánu pro konkrétní řízení nebo pro řízení, která mohou být zdravotní pojišťovnou zahájena v budoucnu,
2)
neplatí-li bod 1, pak na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel,
3)
nelze-li využít výše uvedených kontaktních adres, pak na adresu trvalého pobytu, ve věcech podnikání pak do místa podnikání.
Lze konstatovat, že nesprávné doručování je chybným úředním postupem zdravotní pojišťovny.
ZÁVĚR
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že použití datových schránek je povinné v rámci komunikace zdravotních pojišťoven mezi sebou, vůči právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona, a vůči osobám, kterým byla zřízena datová schránka na základě jejich žádosti.