Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

Vydáno: 20 minut čtení

Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s návrhem interpretace Národní účetní rady NI-53 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu, která je v současné době ve veřejném připomínkovém řízení. Přestože interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné, je dobré se jich držet, protože se jedná o doporučení odborníků z účetní oblasti k nejasným nebo nedostatečně upraveným oblastem v účetnictví, na které v praxi narážíme a musíme se s nimi sami vypořádat. Interpretace Národní účetní rady nám tak mohou poskytnout důležitý návod, který nám ušetří čas a usnadní práci.

Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
CAE,
„CAE“ (Certified Accounting Expert) - profesní titul, který uděluje Komora certifikovaných účetních svým členům, kteří po splnění podmínek v rámci systému certifikace v ČR (absolvování 13 zkoušek, doložení praxe a souhlas s etickým kodexem), získali certifikát „účetní expert“.
Každý z nás již někdy sestavoval Přehled o změnách vlastního kapitálu (dále jen „Přehled“), nebo o něm alespoň slyšel. Nicméně pokud jste se v účetních předpisech snažili najít popis, jak má tento Přehled vypadat, nenašli jste nic. Pouze v pár ustanoveních zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), je o Přehledu o změnách vlastního kapitálu zmínka. České účetní předpisy na rozdíl od ostatních výkazů účetní závěrky, neobsahují zevrubný popis tohoto Přehledu o změnách vlastního kapitálu, definici jeho jednotlivých položek ani návrh jeho vzhledu, přestože pro některé účetní jednotky je zveřejnění Přehledu povinné. Toto je důvod, proč se Národní účetní rada ujala této neupravené oblasti, popsala a blíže specifikovala, jak má přehled graficky vypadat a jak se mají informace v tomto výkazu uvádět, aby Přehledy o změnách vlastního kapitálu byly srovnatelné nejen v čase, ale i mezi jednotlivými obchodními korporacemi, a aby informace v nich obsažitelné byly lépe, resp. snadněji, čitelné pro uživatele účetních závěrek.
 
CO JE PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ z rozvahy a podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období, tzn. podává informaci o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny.
 
KDO MUSÍ SESTAVOVAT PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Přehled o změnách vlastního kapitálu je pro běžné účetní jednotky dobrovolnou součástí účetní závěrky, ale v mnoha auditovaných společnostech je skutečně vystavován a zveřejňován. Nicméně pouze „Vybrané účetní jednotky“ mají Přehled jako povinnou součást účetní závěrky, a to pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splňují obě níže uvedené podmínky:
1)
aktiva celkem (brutto hodnota) jsou vyšší než 40 mil. Kč,
2)
roční úhrn čistého obratu činí více než 80 mil. Kč [v případě kratšího nebo delšího účetního období než dvanáct měsíců se roční úhrn čistého obratu počítá: (výnosy - prodejní slevy) / počet měsíců účetního období x 12].
Pro ostatní účetní jednotky je sestavování Přehledu dobrovolné.
 
DOPORUČENÁ STRUKTURA PŘEHLEDU
Aby byl Přehled dobře a rychle čitelný a hlavně srovnatelný, měl by být sestavován, stejně jako ostatní výkazy účetní závěrky, v tabelární formě, přičemž:
-
sloupce představují jednotlivé položky vlastního kapitálu a
-