Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu

Vydáno: 20 minut čtení

Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s návrhem interpretace Národní účetní rady NI-53 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu, která je v současné době ve veřejném připomínkovém řízení. Přestože interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazné, je dobré se jich držet, protože se jedná o doporučení odborníků z účetní oblasti k nejasným nebo nedostatečně upraveným oblastem v účetnictví, na které v praxi narážíme a musíme se s nimi sami vypořádat. Interpretace Národní účetní rady nám tak mohou poskytnout důležitý návod, který nám ušetří čas a usnadní práci.

Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
CAE,
„CAE“ (Certified Accounting Expert) - profesní titul, který uděluje Komora certifikovaných účetních svým členům, kteří po splnění podmínek v rámci systému certifikace v ČR (absolvování 13 zkoušek, doložení praxe a souhlas s etickým kodexem), získali certifikát „účetní expert“.
Každý z nás již někdy sestavoval Přehled o změnách vlastního kapitálu (dále jen „Přehled“), nebo o něm alespoň slyšel. Nicméně pokud jste se v účetních předpisech snažili najít popis, jak má tento Přehled vypadat, nenašli jste nic. Pouze v pár ustanoveních zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU“), je o Přehledu o změnách vlastního kapitálu zmínka. České účetní předpisy na rozdíl od ostatních výkazů účetní závěrky, neobsahují zevrubný popis tohoto Přehledu o změnách vlastního kapitálu, definici jeho jednotlivých položek ani návrh jeho vzhledu, přestože pro některé účetní jednotky je zveřejnění Přehledu povinné. Toto je důvod, proč se Národní účetní rada ujala této neupravené oblasti, popsala a blíže specifikovala, jak má přehled graficky vypadat a jak se mají informace v tomto výkazu uvádět, aby Přehledy o změnách vlastního kapitálu byly srovnatelné nejen v čase, ale i mezi jednotlivými obchodními korporacemi, a aby informace v nich obsažitelné byly lépe, resp. snadněji, čitelné pro uživatele účetních závěrek.
 
CO JE PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky „A. Vlastní kapitál“ z rozvahy a podává informaci o uspořádání jeho položek, které vyjadřují jeho celkovou změnu za účetní období, tzn. podává informaci o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny.
 
KDO MUSÍ SESTAVOVAT PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Přehled o změnách vlastního kapitálu je pro běžné účetní jednotky dobrovolnou součástí účetní závěrky, ale v mnoha auditovaných společnostech je skutečně vystavován a zveřejňován. Nicméně pouze „Vybrané účetní jednotky“ mají Přehled jako povinnou součást účetní závěrky, a to pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splňují obě níže uvedené podmínky:
1)
aktiva celkem (brutto hodnota) jsou vyšší než 40 mil. Kč,
2)
roční úhrn čistého obratu činí více než 80 mil. Kč [v případě kratšího nebo delšího účetního období než dvanáct měsíců se roční úhrn čistého obratu počítá: (výnosy - prodejní slevy) / počet měsíců účetního období x 12].
Pro ostatní účetní jednotky je sestavování Přehledu dobrovolné.
 
DOPORUČENÁ STRUKTURA PŘEHLEDU
Aby byl Přehled dobře a rychle čitelný a hlavně srovnatelný, měl by být sestavován, stejně jako ostatní výkazy účetní závěrky, v tabelární formě, přičemž:
-
sloupce představují jednotlivé položky vlastního kapitálu a
-
v řádcích se uvádí transakce měnící výši anebo strukturu vlastního kapitálu.
 
Sloupce
Jak bylo uvedeno výše, ve sloupcích se mají uvádět jednotlivé položky vlastního kapitálu, a to v takové podrobnosti a obsahu, v jaké jsou vykázány v rozvaze, protože tento Přehled slouží k doplnění podrobnějších informací k rozvaze a mělo by být pro uživatele závěrky jednoduché rychle si odsouhlasit, že podrobnější rozpis transakcí měnící výši a strukturu vlastního kapitálu souhlasí s čísly vykázanými v rozvaze. Přičemž poslední sloupec je součtový a udává celkový dopad transakcí uvedených v jednom řádku na vlastní
kapitál
.
Zásady pro uvádění jednotlivých složek vlastního kapitálu jsou obdobné jako u uvádění položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. To znamená:
-
položky vlastního kapitálu v nulové výši nejsou uváděny,
-
nevýznamné položky vlastního kapitálu, jejichž kód řádku v rozvaze začíná stejným písmenem, lze kumulovat do jednoho sloupce,
 I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I                  I 
Základní
I
Ostatní
I
Statutární
I
Kumulovaný
I
Celkem
I I I
kapitál
I
kap.
I
fondy
I
výsledek
I I I I I
fondy
I I
hospodaření
I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Počáteční stav k 1. 1. 201X-1
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Výplata podílu na zisku I I I I -xxx I -xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Výsledek hospodaření za rok 201X-1 I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Daňové efekty I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Konečný stav k 31. 12. 201X-1
I
xxx
I xxx I xxx I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Navýšení základního kapitálu I xxx I I I I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Výsledek hospodaření za rok 201X I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Dary
I I
xxx
I I I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Daňové efekty
I I I I
xxx
I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Konečný stav k 31. 12. 201X
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I
-
výsledek hospodaření minulých let včetně jiného výsledku hospodaření minulých let je možné agregovat s výsledkem hospodaření běžného účetního období včetně vyplacených záloh na podílu na zisku a takto agregovaný údaj označit např. „kumulované výsledky hospodaření minulých let“. Toto možné zjednodušení umožňuje zjednodušení celého Přehledu a jeho zpřehlednění, protože se tím potírá různorodá právní klasifikace výsledků hospodaření a jejich rozdělení, které mají stejný efekt na finanční situaci účetní jednotky.
 
Řádky
Transakce uváděné v řádcích je možné agregovat pouze, pokud se jedná o transakce stejného charakteru. Nicméně pokud jsou položky agregovaných údajů významné, je nutné je v příloze k účetní závěrce uvést a blíže popsat. Samozřejmě se neuvádějí transakce, které mají dopad jen na změnu struktury vlastního kapitálu a nemění jeho výši, pokud jsou dotčené položky vlastního kapitálu zahrnuty ve stejném „agregovaném“ sloupci, protože tyto transakce nemají žádný dopad na finanční situaci účetní jednotky.
S výjimkou zisku běžného období, který je vždy v Přehledu uváděn ve výši po zdanění, Národní účetní rada doporučuje uvádět všechny ostatní transakce v brutto hodnotě bez zohlednění zdanění a daňový efekt vykázat agregovaně (za všechny transakce) na samostatném řádku Přehledu. Preferování brutto způsobu vykazování jednotlivých transakcí je opět z důvodu přehlednosti a efektivnosti. Pokud by účetní jednotka i přesto chtěla vykazovat všechny transakce v netto hodnotě, tj. po zdanění, pak by v příloze k účetní závěrce měla uvést všechny výše uvedené transakce před zdaněním. Příkladem transakce s daňovým efektem může být například přecenění realizovaných cenných papírů v důsledku změny jejich reálné hodnoty, které má za následek vznik odložené daně jako daňový efekt.
V Přehledu se uvádějí transakce měnící strukturu a výši vlastního kapitálu za tolik účetních období, kolik jich je zveřejněno v ostatních výkazech účetní závěrky, a proto je nutné do prvního řádku přehledu uvést nejprve stav vlastního kapitálu k 1. 1., resp. k prvnímu dni účetního období „minulého účetního období“, tzn. počáteční zůstatky nejstaršího srovnávacího období. Následně uvést všechny transakce, které měly dopad na strukturu a výši vlastního kapitálu v minulém účetním období, uvést součtový řádek k 31. 12., resp. k poslednímu dni minulého účetního období, který musí odpovídat stavům uvedeným v rozvaze ve sloupci „minulé účetní období“, a pak teprve uvádět transakce týkající se běžného účetního období. Toto pravidlo je opět z důvodu, že Přehled slouží k poskytnutí podrobnějších informací k rozvaze, a to jak za běžné, tak za minulé období, a proto musí být vykázány všechny transakce s vlastním kapitálem nejen v běžném, ale i v předchozím období.
Transakce vykázané v přehledu mají být rozděleny do dvou skupin:
1)
Nejprve se uvádějí kapitálové transakce s vlastníky - to jsou transakce mezi účetní jednotkou a jejími vlastníky, které mají vliv jen a pouze na výši vlastního kapitálu - což může být např. zvýšení nebo snížení základního kapitálu, nebo výplata podílu na zisku, v současné době třeba i zrušení a výplata rezervního fondu obchodních korporací, které přešly pod nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), kdy rezervní fond již není povinný apod.
2)
Druhou neméně významnou skupinou jsou ostatní transakce, které uvádějí další zdroje, ze kterých byly jednotlivé složky vlastního kapitálu navýšeny, nebo spotřebovány.
Důvodem tohoto členění je fakt, že transakce s vlastníky se zásadně ekonomicky liší od transakcí s třetími stranami. Pokud by účetní jednotka nechtěla transakce v přehledu členit výše uvedeným způsobem, pak musí opět do přílohy k účetní závěrce uvést dostatečně podrobný popis transakcí se spřízněnými stranami.
 
ZACHYCENÍ OPRAV CHYB MINULÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ A ZMĚN METOD
 I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I                  I 
Základní
I
Ostatní
I
Statutární
I
Kumulovaný
I
Celkem
I I I
kapitál
I
kap.
I
fondy
I
výsledek
I I I I I
fondy
I I
hospodaření
I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Počáteční stav k 1. 1. 201X-1
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Oprava chyby zroku 201X-3 I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Změna účetní metody I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Daňový dopad I I I I -xxx I -xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Počáteční stav k 1. 1. 201X-1
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Výplata podílu na zisku I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I Oprava chyby zroku 201X-1 I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I I ... I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I
V Přehledu je nutné vždy uvádět částky, které byly uvedeny v původních účetních výkazech, před opravou chyb nebo změnou účetních metod. Vliv oprav účetních chyb nebo změn účetních metod se v Přehledu uvádí jako samostatné transakce ve skupině „Ostatní transakce“.
První účtování o odložené dani se považuje za změnu účetní metody, a proto musí být uvedeno v Přehledu jako samostatná transakce.
Pokud by chyby vznikly ještě před „minulým účetním obdobím“ nebo pokud by změna účetních metod měnila i počáteční zůstatky vlastního kapitálu k prvnímu dni „minulého účetního období“, je nezbytné, aby byly v Přehledu vykázány počáteční zůstatky bez vlivu opravy chyb a změn účetních metod, následně uvedeny důvody oprav a změn účetních metod jako samostatné transakce a nakonec uvedeny upravené počáteční stavy jednotlivých složek vlastního kapitálu po opravě, které jsou výchozím stavem pro uvedení transakcí s vlastním kapitálem v minulém a běžném účetním období.
PŘEHLED PŘI PŘEMĚNĚ OBCHODNÍ
KORPORACE
Obdobně jako opravy chyb minulých účetních období a změny účetních metod se postupuje při zachycení transakcí v Přehledu v případě přeměn obchodních korporací. Pokud se konečné zůstatky před přeměnou pokračující účetní jednotky liší od počátečních zůstatků z důvodu proběhlé přeměny, je nutné v Přehledu uvést, o kolik a jak se tyto zůstatky změnily. To samé platí i v případě, pokud se z důvodu přeměny mění i počáteční zůstatky „minulého účetního období“.
Transakce týkající se přeměn se uvádějí na samostatném řádku na rozhraní dvou účetních období a nečlení se na kapitálové transakce s vlastníky a ostatní transakce, jako je tomu u běžných transakcí s vlastním kapitálem uvedených výše. Toto samostatné vykazování na přelomu účetních období je doporučováno proto, že přeměna obchodní
korporace
přerušuje běh účetního období a transakce s tím spojené mění počáteční zůstatky účetního období po přeměně.
 
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Konsolidovaná účetní závěrka by měla mimo jiné obsahovat i popis transakcí, které změnily výši menšinových podílů na vlastním kapitálu. Informace o menšinovém podílu by měly mít obdobnou podobu Přehledu s tím, že se neuvádí jejich vnitřní struktura, tj. neuvádí se zvlášť menšinový podíl na jednotlivých složkách vlastního kapitálu. Je proto logické, že by se měly zveřejňovat pouze transakce, které mění celkovou výši menšinového podílu na vlastním kapitálu.
Tento popis transakcí může být uveden v příloze k účetní závěrce odděleně od Přehledu, nebo může být součástí Přehledu jako další samostatný sloupec uvedený až za součtovým sloupcem Přehledu tak, aby byla opět zachována návaznost na konsolidované výkazy.
Protože české účetní předpisy nepovažují menšinové podíly za vlastní
kapitál
, je dáno zcela na vůli účetní jednotky, zda informace o změnách v menšinových podílech vysvětlí v příloze k účetní závěrce, nebo z důvodu úspornosti a přehlednosti je spojí s Přehledem.
 I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I                  I 
Základní
I
Ostatní
I
Statutární
I
Kumulovaný
I
Celkem
I
Menšinový
I I I
kapitál
I
kap.
I
fondy
I
výsledek
I I
podíl na
I I I I
fondy
I I
hospodaření
I I
VK
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Počáteční stav k 1. 1. 201X-1
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Výplata podílu na zisku I I I I xxx I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Výsledek hospodaření za rok 201X-1 I I I I xxx I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Daňové efekty I I I I -xxx I -xxx I -xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Konečný stav k 31. 12. 201X-1
I
xxx
I xxx I xxx I xxx I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Navýšení základního kapitálu I xxx I I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Výsledek hospodaření za rok 201X I I I I xxx I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Dary I I xxx I I I xxx I xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I Daňové efekty I I -xxx I I I -xxx I -xxx I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I I
Konečný stav k 31. 12. 201X
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I
xxx
I I------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I--------I-----------I
 
SOUHRNNÝ PŘÍKLAD
Společnost ABC vykazuje k rozvahovému dni 31.12.2014 v oddílu Vlastní
kapitál
následující stavy (v tis. Kč) v běžném a minulém účetním období. Pro správné porozumění uvádíme i nulové řádky a pro zjednodušení a zpřehlednění doplňujeme o sloupec stavu jednotlivých složek kapitálu k prvnímu dni srovnávacího období:
 I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I    I  I                             I  
Běžné
I
Minulé
I
Počáteční
I I I I I
období
I
období
I
zůstatky
I I I I I I I
minulého
I I I I I I I
období
I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A I I Vlastní
kapitál
I 15 915 I 17 225 I 16 500 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.I I I Základní
kapitál
I 10 500 I 10 000 I 10 000 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.I I 1 I Základní
kapitál
I 10 500 I 10 000 I 10 000 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 2 I Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 3 I Změny základního kapitálu I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.II I I Kapitálové fondy I 2 550 I 2 550 I 2 500 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.II I 1 I Ážio I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 2 I Ostatní kapitálové fondy I 2 550 I 2 500 I 2 500 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 3 I Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 4 I Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 5 I Rozdíly z přeměn obchodních korporací I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 6 I Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.III I I Fondy ze zisku I 920 I 1 330 I 1 500 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.III I 1 I Rezervní fond I 0 I 590 I 500 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 2 I Statutární a ostatní fondy I 920 I 740 I 1 000 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.IV I I Výsledek hospodaření minulých let I 2 045 I 1 745 I 1 600 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.IV I 1 I Nerozdělený zisk minulých let I 1 965 I 1 665 I 1 750 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 2 I Neuhrazená ztráta minulých let I 0 I 0 I -150 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 3 I Jiný výsledek hospodaření minulých let I 80 I 80 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I A.V I 1 I Výsledek hospodaření běžného účetního období I -100 I 1 600 I 900 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I I I 2 I Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku I 0 I 0 I 0 I I-------I---I---------------------------------------------------------I-----------I-----------I-----------I
V průběhu běžného období došlo k následujícím transakcím:
Transakce v roce 2013
1)
Bylo rozhodnuto o následovném rozdělení zisku:
-
výplata dividend 500 tis. Kč,
-
tvorba rezervního fondu 90 tis. Kč,
-
tvorba sociálního fondu 100 tis. Kč,
-
úhrada ztrát minulých let 150 tis. Kč,
-
zbytek ponechán ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých let.
2)
Po schválení účetní závěrky roku 2012 bylo zjištěno, že v rámci závěrkových operací nebyla vytvořena dohadná položka pasivní na spotřebu elektrické energie roku 2012 ve výši 179 tis. Kč, společnost v roce 2013 z tohoto důvodu podala dodatečné přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012.
3)
Poprvé bylo účtováno o odložené dani, k 1.1.2013 činí odložená daňová pohledávka 80 tis. Kč.
4)
Během roku bylo čerpáno ze sociálního fondu na kulturní a sportovní akce zaměstnanců společnosti ve výši 360 tis. Kč.
Transakce v roce 2014
1)
Společnost přistoupila k ZOK a valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu a jeho rozdělení následujícím způsobem:
-
200 tis. Kč převod do sociálního fondu,
-
390 tis. Kč výplata akcionářům.
2)
Valná hromada rozhodla o následovném rozdělení zisku:
-
výplata dividend 1 000 tis. Kč,
-
tvorba sociálního fondu 300 tis. Kč,
-
zbytek ponechán ve společnosti jako nerozdělený zisk minulých let.
3)
Po schválení účetní závěrky roku 2013 bylo zjištěno, že v roce 2013 nebyl zaúčtován darovaný osobní automobil ve výši 50 tis. Kč.
4)
V roce 2014 byla pozastavena činnost společnosti z důvodů modernizace výrobního procesu, majitelé společnosti se proto rozhodli vydat nové akcie, které prodali v běžném roce svým zaměstnancům v jejich jmenovité hodnotě 500 tis. Kč.
5)
Během roku bylo čerpáno ze sociálního fondu na kulturní a sportovní akce zaměstnanců společnosti ve výši 320 tis. Kč.
 I---------------------------------------------------------------------------------------------------------I I                  
Přehled o změnách vlastního kapitálu
I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I I Základní I Ostatní I Rezervní I Statutární I Kumulovaný I Celkem I I I
kapitál
I kap. I fond I a ostatní I výsledek I I I I I fondy I I fondy ze I hospodaření I I I I I I I zisku I 1) I I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Počáteční stav k 1. 1. 2013
I
10 000
I
2 500
I
500
I
1 000
I
2 500
I
16 500
I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Oprava chyby z roku 2012 I I I I I -179 I -179 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Změna účetní metody I I I I I 80 I 80 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Daňový dopad 2) I I I I I 34 I 34 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Počáteční stav k 1. 1. 2013
I
10 000
I
2 500
I
500
I
1 000
I
2 435
I
16 435
I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Výplata dividend I I I I I -500 I -500 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Výsledek hospodaření za rok 2013 I I I I I 1 600 I 1 600 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Rozdělení zisku I I I 90 I 100 I -190 I 0 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Čerpání sociálního fondu I I I I -360 I I -360 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Oprava chyby z roku 2013 3) I I 50 I I I I 50 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Konečný stav k 31. 12. 2013
I
10 000
I
2 550
I
590
I
740
I
3 345
I
17 225
I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Kapitálové transakce s vlastníky
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Navýšení základního kapitálu I 500 I I I I I 500 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Výplata dividend I I I I I -1 000 I -1 000 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Zrušení rezervního fondu I I I -390 I I I -390 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Ostatní transakce
I I I I I I I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Výsledek hospodaření za rok 2014 I I I I I -100 I -100 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Zrušení rezervního fondu I I I -200 I 200 I I 0 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Rozdělení zisku I I I I 300 I -300 I 0 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I Čerpání sociálního fondu I I I I -320 I I -320 I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I I
Konečný stav k 31. 12. 2014
I
10 500
I
2 550
I
0
I
920
I
1 945
I
15 915
I I------------------------------------I----------I---------I----------I------------I-------------I---------I
Vysvětlivky:
1)
Bylo využito možnosti
agregace
výsledků hospodaření minulých let s běžným výsledkem hospodaření do jednoho sloupce.
2)
Jedná se o daňový dopad z dodatečného přiznání k dani z příjmu z důvodu dodatečného uplatnění nákladu na elektrickou energii spotřebovanou v roce 2012.
3)
Dopad opravy chyby, která vznikla v roce 2013, by měl být v Přehledu vykázán v období, kdy vznikla, tedy v roce 2013, nikoliv v období, kdy bylo účtováno o její opravě.