Dotace

Vydáno: 2 minuty čtení

Klient v zemědělské výrobě si pořídil stroj za 800 000 Kč, dostal dotaci 200 000 Kč, 600 000 Kč si vzal úvěr, v jaké výši se bude stroj odepisovat?

Dotace
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
dotaz 14535/17.07.15
ODPOVĚĎ:
Účetní i daňový odpis bude z pořizovací ceny očištěné o dotaci. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), výslovně říká, že pokud poplatník získá dotaci na dlouhodobý majetek, snižuje tato poskytnutá
dotace
vstupní cenu, ze které se následně vypočítávají daňové odpisy.
Účetní předpisy to do konce roku 2014 popisovaly naprosto stejně v § 47 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a protože od 1.1.2015 došlo k úpravě tohoto předpisu, je možné se stejného postupu dovozovat pouze z ustanovení českých účetních předpisů pro podnikatele, kdy je opět uvedeno, že
dotace
na dlouhodobý majetek se účtuje na stranu D účtu 042-Pořízení dlouhodobého majetku, a tím se snižuje jeho pořizovací cena.
Ještě bych chtěla upozornit, že jste povinni do karty majetku zaznamenat jak skutečnou pořizovací cenu, tak přijatou dotaci. A pokud příjemce
dotace
je i účetní jednotka, tzn. vede podvojné účetnictví, je povinen k přijaté dotaci uvést komentář i v příloze k účetní závěrce.