Náklady investice

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme zadavatelem a zhotovitelem velké investiční akce (výstavba rozvodů teplovodů do panelových domů). Výstavbou nám měl vzniknout nový hmotný investiční majetek. Na tuto akci již v období loňského roku byly vypracovány projekty a vznikly různé další vedlejší pořizovací náklady. Veškeré náklady jsou zaúčtovány na účet 042 pořízení HIM. Po dokončení akce pak mělo dojít k zařazení do majetku. V současné době však došlo ještě před zahájením investice k přerušení a s největší pravděpodobností investice nebude vůbec zahájena. Jakým způsobem budeme účtovat uhrazené náklady spojené s investicí v příštím roce, pokud akce bude zrušena a k realizaci nedojde?

Náklady investice
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
dotaz 14434/24.06.15
ODPOVĚĎ:
Vámi popisovaná situace je tzv. zmařenou investicí. V účetním období, kdy bude rozhodnuto, že investice nebude realizována, je třeba již proinvestované výdaje odúčtovat z účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku do nákladů, na účtovou skupinu 54 - Jiné provozní náklady, např. na účet 548-Ostatní provozní náklady, nebo jinak označený účet v této skupině, který si zřídíte pro zmařené investice.
Nicméně, při účetní uzávěrce období, kdy ještě není definitivně rozhodnuto o trvalém zastavení investičního záměru vybudování vámi uváděného dlouhodobého majetku, by měla vaše účetní jednotka postupovat v souladu se zásadou opatrnosti a měla by ponížit ocenění dlouhodobého nedokončeného majetku evidovaného na účtu 042.
K tomu použije zápis na straně MD na účtu 559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti a na straně D na účtu 094-Opravné položky k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku.
Tvorba opravných položek z tohoto titulu je daňově neuznatelná, protože se nejedná o opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nicméně následné definitivní zrušení investice by mohlo vést ke snížení daňového základu. Daňová uznatelnost těchto nákladů závisí na prokázání skutečného záměru, s jakým bylo rozhodnuto o výstavbě a z jakého důvodu byla tato výstavba zastavena. Pokud prokážete, že byla výstavba uskutečňována se záměrem dosažení, zajištění a udržení příjmů, a její zrušení bylo provedeno ze zcela objektivních důvodů, nebo dostavba by byla neekonomická, tak budou náklady související s ukončením této investiční akce v období rozhodnutí o zastavení výstavby daňově uznatelné.