Sdružení osob do společnosti

Vydáno: 27 minut čtení

Jedním ze způsobů podnikání může být společné podnikání různých podnikatelů formou jejich sdružení v tzv. společnost. Její právní řešení nalezneme v § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “). Může tak jít např. o společné podnikání osob s různými druhy doplňujících se živností ke společnému cíli, společné podnikání příbuzných v rámci rodiny, společné podnikání zemědělských podnikatelů apod. K tomuto společnému podnikání tito podnikatelé vytvářejí tzv. společnost, která je obdobou sdružení bez právní subjektivity, která byla definována v § 829 až 841 již zrušeného občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník - dále jen „ObčZ “ - zrušen).

Sdružení osob do společnosti
Ing.
Ivan
Macháček
ZÁKLADNÍ ZNAKY SDRUŽENÍ OSOB DLE ZRUŠENÉHO ObčZ
K základním znakům sdružení patří:
-
založením sdružení nevzniká právní subjekt, sdružení nemá právní subjektivitu, nemůže být proto účastníkem právních vztahů, ani mít práva a závazky, tzn. že sdružení jako takové nemůže nic vlastnit, prodávat ani darovat,
-
cílem sdružení mohou být činnosti jak charakteru podnikatelského, tak i nepodnikatelského; v případě, že je sdružení založeno za účelem společného podnikání, musí mít každý účastník příslušné živnostenské oprávnění, být registrován jako zemědělský podnikatel, popř. mít jiné osvědčení podle zvláštních předpisů,
-
účastníkem sdružení může být fyzická i právnická osoba, může to být poplatník s příjmy dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nebo poplatník, který nemá příjmy ze samostatné činnosti, dále společnost s r.o., akciová společnost apod.,
-
vznik sdružení se nikde neregistruje,
-
vedle pracovní činnosti mohou být účastníci sdružení povinni podle smlouvy poskytnout pro účely sdružení peněžní prostředky nebo jiné věci v podílech, které určí smlouva o sdružení,
-
ze závazku vzniklého činností sdružení vůči třetím osobám jsou účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně,
-
vzhledem k tomu, že sdružení nemá právní subjektivitu, mohou do právních vztahů vstupovat jen účastníci sdružení, a proto by měla smlouva o sdružení obsahovat způsob jednání účastníků, resp. způsob jejich zastupování,
-
při rozpuštění sdružení mají účastníci sdružení nárok na vrácení majetkových hodnot poskytnutých do sdružení a na vypořádání majetku získaného společnou činností sdružení.
Podle § 3028 přechodného ustanovení NOZ obecně platí, že není-li v NOZ stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To přitom nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti (od 1.1.2014). Toto se vztahuje i na původní smlouvy o sdružení osob uzavřené podle § 829 až 841 zrušeného ObčZ, není-li mezi stranami sjednáno jinak.
ZÁKLADNÍ ZNAKY SPOLEČNOSTI OBSAŽENÉ V NOZ
V § 2716 NOZ se stanoví, že
zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem č