Bonusy a skonta v dani z příjmů, účetnictví a DPH v podmínkách roku 2015

Vydáno: 22 minut čtení

Bonusy a skonta neoddělitelně patří k modernímu marketingu, v současné době se staly každodenní obchodní praxí. Jedná se o formu určité výhody či pobídky pro kupujícího, čímž ho i v budoucnu motivujeme k odběru právě našeho výrobku, zboží či služby, či k odběru jejich vyššího množství, případně k jejich předčasnému zaplacení. Nejen obchodní, ale i jiné účetní jednotky znají bonusy a skonta z obou stran - jako jejich poskytovatelé i jako jejich příjemci. Tuto problematiku je třeba zvládnout nejen v marketingu, ale také v účetnictví, z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Neexistují žádné oficiální definice obsahu obou pojmů, což poněkud ztěžuje jejich účetní a daňové zařazení. Společnou věcnou podstatou je poskytnutí následné slevy (ekonomické či obchodní pobídky) ve vazbě na již v minulosti uskutečněné zdanitelné plnění, nebo soubor těchto plnění za určitou část uplynulého období. Pojem bonus je obvykle spojován s „odměnou“ za překročení předem určeného limitního odběru zboží či služby, skonto je obvykle spojováno se splněním určité platební podmínky. Tyto následné slevy či pobídky se pohybují ve vysokých finančních objemech, je proto vhodné je rozebrat jak z pohledu účetnictví a daně z příjmů, tak i DPH.

Bonusy a skonta v dani z příjmů, účetnictví a DPH v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
Bonusy a skonta jakožto následné nástroje pro poskytnutí slevy či jiné výhody je nutné důsledně oddělit od slev, které se z různých důvodů poskytují přímo při odběru zboží, či z důvodu poskytnutí služby přímo na prodejním dokladu. Tyto slevy uplatněné přímo při uskutečnění zdanitelného plnění nejsou spojeny s vystavením opravného daňového dokladu, nýbrž přímo na daňovém dokladu dochází pouze ke snížení základu daně o poskytnutou slevu (§ 36 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDPH“). Vzhledem k tomu, že v síti nejrůznějších výhod již uvízl téměř každý dodavatel i odběratel, bude zajímavé řešit bonusy i skonta z obou zúčastněných stran - poskytovatele výhody i příjemce výhody.
 
ÚČETNÍ HLEDISKO
V účetnictví kopírujeme podstatu všech ekonomických operací, nejinak tomu bude i v případě bonusů a skont. Bonusy jsou slevou z ceny nakoupeného zboží či služby, skonta pak platební podmínkou.
 
Bonusy
Z pohledu příjemce
takové výhody je bezpochyby ideálním způsobem účtování bonusu jako snížení ceny jednotlivého zboží na skladu o hodnotu následně poskytnuté slevy. Tato idea však v praxi naráží na řadu překážek. Vzhledem k časovému posunu této slevy - například u bonusů se jedná často o roční periodicitu vyúčtování, je v praxi nemožné takto časově posunuté slevy účtovat jako snížení hodnoty zboží, které bývá v mnoha případech již prodáno. Pokud nějaké zboží na skladě zbude, často ani nevíme, jakého konkrétního zboží se tato sleva týká, neboť na jeden druh zboží máme více dodavatelů a z nich každý má jinou obchodní politiku. Další komplikací může být také vedení skladu metodou průměrných cen, kdy následná sleva se do systému zavádí jen velmi obtížně. Kompromisem může být pak zahrnutí těchto následných slev na ostatní pořizovací náklady ke zboží (pokud dosud není prodáno) a jejich rozpouštění pomocí průměrného procenta. Tato metoda sice zajistí „návrat slevy do ceny zboží“, nicméně rozhodně se nejedná o přesné ocenění. Existuje tedy řada zásadních skutečností, které naplnění základní idey brání. Z výše uvedených důvodů velmi obtížné realizovatelnosti toho nejpřesnějšího účetního vyjádření přímo do ceny zboží či do ceny spotřebované služby, je vhodné přijaté bonusy účtovat do provozních výnosů.
Z pohledu poskytovatele
se poskytnuté bonusy účtují do provozních nákladů. Někteří poplatníci volí účtování poskytnutých bonusů jako snížení výnosů z titulu prodeje zboží, výrobků či poskytování služeb. Je otázkou názoru, zda poskytnutí bonusu znamená dosažení nižších tržeb (a tím i marže), nebo vznik dodatečných nákladů na udržení a motivování zákazníka. Obě možnosti mají své klady a zápory, účetní jednotka si jednu z variant vybere a neměla by svoji účetní politiku v budoucnu měnit.
 
Skonta
Z pohledu poskytovatele
poskytnutá skonta pak nejčastěji účtujeme do finančních nák