Legislativní novinky k 21. 9. 2015

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky k 21. 9. 2015
Ing.
Lenka
Kohanová,
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V rámci dalšího vydání měsíčníku Účetnictví v praxi bychom vás rádi informovali o legislativních novinkách, které přinesl předchozí měsíc. Podzimní nálada se projevuje i v Poslanecké sněmovně, kde stěžejním tématem je schvalování zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), a tak se žádná velká bouře v oblasti daní nekoná. Nicméně jsme vybrali několik zajímavých novinek, které nás v nejbližší době čekají.
PRODLOUŽENÍ LEGISVAKANČNÍ LHŮTY ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
Ministerstvo financí se vzhledem k eskalujícím útokům ze strany opozice rozhodlo přistoupit k mimořádnému prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona o evidenci tržeb ze tří měsíců na sedm. Tento postup odsouhlasila koaliční rada vlády. Pravděpodobná účinnost zákona se tím posouvá do poloviny roku 2016.
AKTUALIZOVANÁ VERZE KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
GFŘ vydalo další pracovní verzi informace týkající se formuláře kontrolního hlášení, které by mělo být podáváno od 1.1.2016. Oproti původnímu návrhu, který byl zveřejněn 17.7.2015, dochází jen k drobným úpravám ve způsobu vyplňování kontrolních hlášení. Byla také upravena samotná podoba kontrolního hlášení tak, aby byl formulář snazší pro vyplnění. Více informací k parametrům hlášení najdete na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ d-seznam-dani/struktura_DPH_KH1_082015.pdf. O tomto hlášení jsme psali již v předchozím čísle, ale chtěli bychom zdůraznit, že již za 4 měsíce vzniká všem plátcům, kteří uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo uplatnili nárok na odpočet DPH, povinnost podat kontrolní hlášení. První období, za které bude povinnost podat kontrolní hlášení, je leden 2016. U právnických osob to znamená lhůtu do 25.2.2016 a u fyzických osob se lhůta pro podání kontrolního hlášení odvíjí od zdaňovacího období DPH. S ohledem na rozsah požadovaných údajů a formát tohoto hlášení bude muset většina společností upravit své dosavadní IT systémy.
ZVÝŠENÍ PENZÍ
Dne 18.9.2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo tiskovou zprávu, ve které informuje o valorizaci penzí. Kvůli nízkému růstu spotřebitelských cen a reálných mezd, na základě kterého by se podle platné legislativy zvýšily důchody pro rok 2016 o pouhé čtyři desítky korun, se
koalice
dohodla na dalším navýšení jednorázového příspěvku důchodci o 900 Kč. Jednorázový příspěvek v celkové výši 900 Kč bude vyplacen všem lidem, kteří pobírají důchod, v únoru. Pro všechny ty, kteří pobírají důchod, to bude spolu se zákonnou valorizací znamenat měsíční navýšení o 115 Kč. Tato částka bude pro všechny stejná.
ZMĚNA V PODÁVÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DPH
Ministerstvo financí předložilo počátkem roku 2015 návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, ve kterém bylo navrženo zrušení možnosti zasílat veškerá podání k DPH datovou schránkou. V rámci připomínkového řízení Ministerstvo financí od tohoto návrhu nakonec ustoupilo, především z důvodu zvýšení administrativní zátěže na straně poplatníků. Ministerstvo si však do návrhu zákona prosadilo, že podání, které není učiněno datovou zprávou ve formátu a struktuře požadované správcem daně, je neúčinné, tj. jako by vůbec nebylo podáno.
KONEC LHŮTY PRO OBCHODNÍ
KORPORACE
Pro obchodní
korporace
, které vznikly před 1.1.2014, se blíží konec lhůty, ve které mohou dobrovolně učinit tzv. opt-in, a podřídit se tak novému zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Pokud se
korporace
rozhodnou a neučiní tak, zůstává zachována úprava starého obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. – zrušen), což v době účinnosti již nového zákona působí velké interpretační problémy. Pokud se obchodní
korporace
rozhodne pro opt-in, musí splnit zákonem stanovené povinnosti, především svolat valnou hromadu, která rozhodne o podřízení se ZOK a sepsat novou společenskou smlouvu, která musí mít formu notářského zápisu. Přistoupení k nové právní úpravě bude účinné zveřejněním v obchodním rejstříku.
ZMĚNA VÝŠE ODVODŮ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
MPSV připravilo opatření upravující sazby pojistného na důchodové pojištění s ohledem na počet vychovávaných dětí. Hlavním cílem tohoto opatření by měla být motivace ke zvýšení porodnosti a v důsledku toho zvýšení příspěvků do systému důchodového pojištění v dlouhodobém horizontu. Podle současného návrhu by osoby pečující o děti platily sazby důchodového pojištění následovně: 1 dítě v péči 6,5% (stejně jako v současné době), 2 děti v péči 5%, 3 děti v péči 2,5%, 4 a více dětí v péči 0%. Naopak bezdětní by platili o 1% vyšší sazbu důchodového pojištění než za současné úpravy (tedy 7,5%). Zavedení slevy by mělo být účinné od 1.1.2017. Věcný záměr opatření byl navržen odbornou komisí pro důchodovou reformu. Paragrafové znění bude MPSV teprve připravovat a musí projít legislativním kolečkem v Poslanecké sněmovně.
POSUN VE ZDAŇOVÁNÍ HAZARDU
Vláda schválila balíček zákonů regulujících hazardní hry, který předložilo Ministerstvo financí k projednání. Jedná se o návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her, přičemž navrhovaná účinnost zákonů je od 1.1.2017. Cílem návrhu zákona o dani z hazardních her je přiblížení sazeb daní z hazardu stavu v okolních zemích. Ministerstvo financí navrhuje tři sazby zdanění oproti původním 20%. V případě technické hry bude aplikována sazba daně z hazardních her ve výši 35%. Rovněž je navrženo zavedení minimální daně z provozu technického zařízení, která nahradí dosavadní pevnou část odvodu z technického zařízení s tím, že její výše bude oproti pevné části dvojnásobná. Druhá sazba ve výši 30% se navrhuje pro živé hry, loterie a binga. Třetí sazba zdanění ve výši 25% se bude týkat kursových sázek, totalizátorových her a tombol s úhrnem sázek od 100 000 Kč. Zdaňovacím obdobím bude nově namísto kalendářního roku kalendářní čtvrtletí (nebudou se platit žádné zálohy na daň) a daň bude samovyměřovat poplatník v daňovém přiznání, které bude možné podávat pouze elektronicky. Další vývoj návrhu zákona v rámci legislativního procesu budeme sledovat.
VE ZKRATCE:
-
Na pořad 31. schůze Poslanecké sněmovny (15.9.2015) bylo navrženo pokračování projednávání vládního návrhu zákona o prokazování původu majetku, kterým by měl být novelizován zákon o daních z příjmů a trestní zákoník. Návrh je projednáván jako sněmovní tisk 504.
-
Dne 16.9.2015 byl předložen Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jako sněmovní tisk 596, který upravuje sazbu daně u novin a časopisů. Cílem je přesunutí novin a časopisů z první snížené sazby daně a jejich zařazení do druhé snížené sazby daně, tj. 10% DPH. Návrh by měl být projednán v prvním čtení s účinností od 1.1.2016.
-
Bankovní rada České národní banky na srpnovém jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na technické nule. Zůstávají tak v platnosti úrokové sazby naposledy změněné k 2.11.2011. Dvoutýdenní repo sazba je 0,05%,
lombardní sazba
0,25% a
diskontní sazba
0,05%.