(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek v účetních a daňových souvislostech

Vydáno: 8 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku z minulého čísla časopisu (Účetnictví v praxi č. 7-8/2015, str. 50), jehož záměrem je poskytnout čtenáři ucelený přehled o ustanoveních týkajících se (dlouhodobého) hmotného a nehmotného majetku z pohledu účetních a daňových předpisů s hlavním cílem uvedení vzájemných legislativních rozdílů týkajících se definice, způsobu oceňování, odpisování a uplatňování dalších nákladů ovlivňujících výsledek hospodaření účetní jednotky a stanovení základu daně poplatníka. V dnešní části se zaměříme na (dlouhodobý) nehmotný majetek.

(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek v účetních a daňových souvislostech
Zdeněk
Dušek
 
Vymezení (dlouhodobého) nehmotného majetku
Za (dlouhodobý) nehmotný majetek se považují:
-
zřizovací výdaje,
-
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
-
software,
-
ocenitelná práva,
-
technické zhodnocení nehmotného majetku,
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění stanoveného účetní jednotkou při respektování principu významnosti a věrn