Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem

Vydáno: 23 minut čtení

Je léto, konečně po všech závěrkách, přiznáních k dani z příjmů, a vůbec celém tom náročném období, které zažíváme každý rok snad úplně všichni v naší profesi. Sice bychom si od daní a daňových optimalizací mohli na chvilku odpočinout, ale zase na druhou stranu, kdy se věnovat nějakému opakování nebo prohlubování znalostí, když ne v době letních měsíců, kdy máme trochu volněji. V tomto článku se vrátíme k jednomu základnímu a můžeme si říci nejjednoduššímu a nejméně rizikovému prvku daňové optimalizace, a to paušálnímu výdaji na dopravu silničním motorovým vozidlem. Shrneme si všechny podmínky (omezení) jeho uplatnění, výpočet jeho roční výše, ale i způsob účtování, je-li vůbec nějaký, protože na toto téma každý rok pár dotazů z řad účetních stále přichází.

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Ing.
Zuzana
Pšeničková,
CAE
„CAE“ (Certified Accounting Expert) - profesní titul, který uděluje Komora certifikovaných účetních svým členům, kteří po splnění podmínek v rámci systému certifikace v ČR (absolvování 13 zkoušek, doložení praxe a souhlas s etickým kodexem), získali certifikát „účetní expert“.
 
V ČEM SPOČÍVÁ DAŇOVÁ OPTIMALIZACE?
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), dává poplatníkům možnost použít buď skutečné náklady na provoz silničních motorových vozidel, nebo paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem.
Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem nahrazuje skutečně spotřebované pohonné hmoty (dále jen „PHM“) nebo náhradu výdajů za spotřebované PHM, parkovné (nikoliv dlouhodobý nájem parkovacího místa nebo garáže) a u fyzických osob i základní náhradu za užití soukromého vozidla, což v některých případech může být mnohem výhodnější než výše uvedené skutečné výdaje. Nehledě na to, že pokud poplatník uplatňuje paušální výdaj na dopravu a není plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), nemusí vést knihu jízd, která je pro mnohé drobné živnostníky velkou administrativní zátěží. Všichni poradci dobře vědí, jaký je problém od drobných živnostníků tuto evidenci služebních cest získat a docílit toho, aby byla smysluplná a odpovídala skutečnému tankování PHM. Je zřejmé, že použitím paušálního výdaje na dopravu odpadá jeden z rizikových faktorů z případného doměření daní, protože právě kniha jízd je jednoduše kontrolovatelný dokument, který, troufám si říci, ve velkém procentu obsahuje větší či menší chyby.
 
PODMÍNKY UPLATNĚNÍ A JEHO VÝŠE
Začněme od začátku. Možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem upravuje ZDP v § 24 odst. 2 písm. zt), který říká:
„Výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů je také...
paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen,paušální výdaj na dopravu’), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě. Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu stanoveného dle předchozí věty ve výši 80% této částky (dále jen,krácený paušální výdaj na dopravu’). Pokud poplatník u některého vozidla uplatní v souladu s předchozí větou krácený paušální výdaj na dopravu, potom pro účely tohoto zákona platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník v souladu s tímto ustanovením uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč. Paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.“
Nyní si toto ustanovení trochu rozeberme.
 
Silniční motorové vozidlo
Silničním motorovým vozidlem se dle § 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozumí motorové vozidlo, které bylo vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Jedná se o motorky, osobní a nákladní automobily, autobusy apod.
Možná vás napadá, zda je i elektrokolo silničním motorovým vozidlem, když má motor. Klasickým elektrokolům se říká „elektricky asistované jízdní kolo“ a jeho podmínky provozu upravují evropské normy. Elektrokolo nesmí mít rychlost s asistencí elektromotoru vyšší než 25 km/h, jmenovitý výkon motoru nesmí přesáhnout 250 W a činnost motoru musí být aktivována šlapáním. Pokud by jedna z těchto podmínek nebyla dodržena, nejednalo by se již o elektrokolo, ale o skútr (motorové vozidlo typu L), který by musel mít registrační značku, povinné ručení atd.
Tento paušální výdaj na dopravu lze použít u silničních motorových vozidel typu L, M, N.
 
Vozidlo ve vlastnictví nebo v nájmu
Silniční motorové vozidlo, na které chce poplatník uplatnit paušální výdaj na dopravu, nemusí být v obchodním majetku, poplatník ho může mít ve výlučném osobním majetku, ve spoluvlastnictví, nebo si ho může i pronajímat na operativní leasing nebo na jiný úplatný pronájem.
To znamená, že pokud by poplatník neměl vlastní motorové vozidlo, ale využíval by vozidlo např. svého zaměstnance nebo jiné právnické nebo fyzické osoby na základě nájemního vztahu, může u takového vozidla, za předpokladu dodržení dalších podmínek, uplatňovat paušální výdaj na dopravu.
Naopak pokud by zaměstnanec se souhlasem svého zaměstnavatele využíval pro služební cesty své soukromé vozidlo a dostával by za to cestovní náhrady, nejednalo by se o nájem, a v tom případě by nebylo možné paušální výdaj na dopravu použít.
Paušální výdaj na dopravu nelze uplatňovat ani u vozidel používaných na základě smlouvy o výprose nebo výpůjčce (bezplatně), na základě finančního leasingu ani v případě vozidel, která jsou pořízena na úvěr se zajišťovacím právem prodejce, kdy je vozidlo v podstatě opět používáno jako bezplatně zapůjčené.
 
Použití výdaje pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
Chceme-li využít paušální výdaj na dopravu, musí být vozidlo používáno v daném zdaňovacím období (příp. kalendářním měsíci) plně nebo částečně za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Zapůjčí-li poplatník motorové vozidlo bezplatně po část zdaňovacího období, nemůže na ně po tuto dobu uplatňovat paušální výdaj na dopravu, protože není používáno pro dosažení, zajištění a udržení příjmů, nehledě na to, že je vozidlo přenecháno jiné osobě, viz dále.
Dalším příkladem může být vozidlo, které mělo po část měsíce uloženy registrační značky v depozitu, protože po tuto dobu nebylo používáno pro dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
 
Omezení použití paušálního výdaje na dopravu při použití výdajů dle písm. k)
Pokud poplatník použil základní náhradu za použití soukromého vozidla na služební cestě nebo náhradu za pohonné hmoty, opět nemůže v daném zdanitelném období použít paušální výdaj na dopravu. Nicméně toto se v podstatě týká osob samostatně výdělečně činných, které mají volbu buď vozidlo zařadit do obchodního majetku a uplatňovat tak odpisy a náklady na údržbu, nebo vozidlo nezařadit, ponechat ho ve svém osobním majetku a uplatňovat si základní náhradu za použití soukromého motorového vozidla. Uvedenou náhradu si tito poplatníci nevyplácejí, ale je to položka snižující jejich základ daně. Pokud tedy poplatník tyto náhrady vyloučí z daňového základu (resp. je tam neuplatní), obdobně jako skutečně spotřebované PHM a parkovné, může paušální výdaj na dopravu uplatnit.
V minulosti tomu tak nebylo a podnikající fyzické osoby, které používaly svoje vlastní vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku a uplatňovaly základní náhradu za použití vlastního motorového vozidla nezařazeného do obchodního majetku, mohly používat i paušální výdaj na dopravu (resp. to nebylo výslovně vyloučeno, i když to dle některých výkladů mohlo být ze znění zákona dovozováno). Od roku 2014 tomu již tak není a zákon tento souběh výslovně zakazuje. Dle mého názoru jde o nesoulad v zákoně, protože pokud má poplatník, ať už fyzická nebo právnická osoba, dané motorové vozidlo v obchodním majetku, může bez problému uplatňovat kromě paušálního výdaje na dopravu i odpisy vozidla a náklady na jeho opravy a údržbu.
 
Přenechání motorového vozidla jiné osobě
Paušální výdaj na dopravu lze dále použít pouze, pokud nebylo motorové vozidlo přenecháno jiné osobě. Za přenechání jiné osobě se ovšem nepovažuje využívání motorového vozidla spolupracující osobou (např. manželkou, na kterou se část příjmů a výdajů v rámci daňového přiznání převede) nebo zaměstnancem výlučně za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tzn. v rámci služebních cest.
Pokud vozidlo využíval zaměstnanec nebo spolupracující osoba (ale ne spoluvlastník) i pro soukromé jízdy, pak bylo takové vozidlo přenecháno jiné osobě a nemůže být pro toto vozidlo uplatněn paušální výdaj na dopravu v daném měsíci.
Upozorňuji, že toto je jiný případ, než když poplatník fyzická osoba vlastní motorové vozidlo, ať už výlučně, nebo ve společném jmění manželů, příp. jako spoluvlastník, a toto vozidlo používá on nebo druhý spoluvlastník k soukromým účelům. V takovém případě lze paušální výdaj na dopravu použít, ale jen v krácené výši. Zde se totiž nejedná o přenechání motorového vozidla jiné osobě, protože druhá osoba je také vlastníkem.
Případně, pokud všichni spoluvlastníci používají vůz pouze pro své podnikatelské účely, nikoliv soukromě, pak je možné uplatnit paušální výdaj v plné výši, o který se mohou na základě dohody podělit, viz níže.
 
Výše paušálního výdaje na dopravu
Je-li poplatník vlastníkem silničního motorového vozidla nebo jej využívá za úplatu na základě smlouvy o nájmu nebo jiném smluvním ujednání a používá-li ho bez přenechání jiné osobě za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, může uplatnit paušální výdaj na dopravu v plné výši 5 000 Kč měsíčně. Podstatné je si uvědomit, že paušální výdaj na dopravu je stanoven na celý kalendářní měsíc, nikoliv za zdaňovací období, a proto se každý měsíc posuzuje zvlášť.
Pokud ovšem poplatník ve zdaňovacím období používá automobil jak za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tak příjmů osvobozených nebo u fyzické osoby za účelem osobních cest (byť jeden v roce), může použít pouze „krácený“ paušální výdaj na dopravu, a to ve výši 80% paušálního výdaje na dopravu, tzn. ve výši 4 000 Kč měsíčně.
Upozorňuji, že s kráceným paušálním výdajem na dopravu souvisí i krácení ostatních nákladů (výdajů) na používání tohoto motorového vozidla o 20% s výjimkou odpisů, které se nekrátí.
V případě, kdy bylo vozidlo pořízeno nebo prodáno v průběhu měsíce, je možné uplatnit v daném kalendářním měsíci pouze poměrnou výši paušálního výdaje na dopravu nebo kráceného výdaje na dopravu. Toto je jediný případ, kdy lze výši paušálního výdaje na dopravu uplatnit v poměrné výši, jinak se buď uplatní, nebo neuplatní.
To znamená, že pokud by s vozidlem jeden den jel zaměstnanec soukromě, je toto vozidlo svěřeno jiné osobě a za celý měsíc není možné uplatnit paušální výdaj na dopravu. Pokud poplatník vlastní nebo na nájemní smlouvy využívá více vozidel, může paušální výdaj na dopravu použít maximálně u tří vozidel. Pokud je u jednoho vozidla povinen použít krácený paušál, má se za to, že ostatní vozidla používá výlučně za účelem dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a tím pádem se u zbývajících dvou vozidel může použít plný paušální výdaj na dopravu.
O paušální výdaj na dopravu se mohou dále podělit i spoluvlastníci, a to v případě, kdy všichni vozidlo využívají pro svoje podnikatelské aktivity. V takovém případě mohou uplatnit v součtu maximálně 5 000 Kč, resp. 4 000 Kč, využívají-li vozidlo i pro soukromé účely. Poměr rozdělení paušálního výdaje je na dohodě spoluvlastníků.
 
Uplatnění paušálního výdaje na dopravu nelze v průběhu zdaňovacího období měnit
Toto ustanovení znamená, že pokud bude u motorového vozidla používán paušální výdaj na dopravu a v nějakém měsíci bude vozidlo přenecháno jiné osobě (byť jen po dobu jedné hodiny), nelze po celý měsíc u tohoto vozidla použít paušální výdaj na dopravu, ale ani skutečné náklady na pohonné hmoty a parkování, protože v ostatních měsících je paušální výdaj na dopravu uplatňován.
U drobných živnostníků, kteří vedou daňovou evidenci a příliš s vlastním vozidlem pro podnikatelské účely nejezdí, ale přesto jej využívají, je možné rozhodnout o uplatnění paušálního výdaje na dopravu již na začátku účetního období a zjednodušit si tak práci s evidencí knihy jízd a účtováním PHM a parkovného.
U ostatních poplatníků, ať už vedoucích daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví, bych jednoznačně doporučila s rozhodnutím počkat až na konec zdaňovacího období. Znamená to, že v průběhu roku se bude muset vést kniha jízd, účtovat o PHM a parkovném na analytických účtech s identifikací na jednotlivá vozidla, ale za to je zde větší možnost využít nejoptimálněji tuto daňovou optimalizaci a použít ji na vozidla, která v daném roce nejméně ujela, resp. spotřebovala nejméně PHM a parkovného.
 
ÚČTOVAT ČI NEÚČTOVAT PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU
Nyní již víme, v jaké výši a kdy lze uplatnit paušální výdaj na dopravu, ale jak jej zaúčtovat? Doufám, že většinu z vás tato otázka překvapila nebo dokonce rozesmála, nebo se divíte, co tu hodlám psát o účtování. Protože se však stále setkávám s dotazy na toto téma, bylo to primárním impulzem pro sepsání tohoto článku a tato kapitolka nesmí v článku chybět.
Samozřejmě, že paušální výdaj na dopravu se neúčtuje. Není to žádný skutečný náklad, resp. výdaj. Při jeho uplatnění nevzniká poplatníkovi žádný závazek, který by měl někomu uhradit.
Paušální výdaj na dopravu je pouze daňově uznatelnou položkou, která v daňovém přiznání, resp. v základu daně, nahrazuje skutečné výdaje na dopravu (PHM a parkovné). Účetní jednotka může účtovat pouze o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech, výnosech a o výsledku hospodaření, což ani jedním paušální výdaj na dopravu není. Obdobně poplatník vedoucí daňovou evidenci v ní zachycuje pouze příjmy a výdaje a majetek a dluhy.
Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci a je neplátcem DPH, by mohla ze své daňové evidence zcela vyloučit PHM a parkovné u vozidel, u kterých od začátku zdaňovacího období ví, že bude použit paušální výdaj na dopravu, protože tyto výdaje budou daňově neuznatelné. To znamená, že by o nich vůbec „neúčtovala“ a zjednodušila by si tak život.
Účetní jednotky a ostatní poplatníci vedoucí daňovou evidenci v průběhu roku účtují o skutečně nakoupených a spotřebovaných PHM a o parkovném, ideálně v analytickém členění po jednotlivých vozech tak, aby mohli v rámci sestavení daňového přiznání s těmito položkami dále pracovat a v případě volby paušálního výdaje na dopravu je vyloučit ze základu daně.
 
JAK PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU VYKÁZAT V DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ
O paušálním výdaji na dopravu proto neúčtujeme. Jak tedy tento daňový výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů uvést do daňového přiznání? Tento daňový výdaj se zohlední do daňového přiznání prostřednictvím úprav výsledku hospodaření.
Nejdříve se musí v daňovém přiznání vyloučit z výsledku hospodaření výdaje na PHM a parkovné u silničních motorových vozidel, u kterých je použit paušální výdaj na dopravu, a dále 20% z ostatních výdajů souvisejících s provozem silničního motorového vozidla (kromě odpisů), u kterého je použit krácený paušální výdaj na dopravu. To znamená, že se touto úpravou základ daně zvýší. Následně se výsledek hospodaření sníží o paušální výdaj na dopravu.
 
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
-
Vyloučení výše uvedených skutečných nákladů u silničních motorových vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu:
-
Řádek 40,
-
Příloha č. 1 II. oddílu tabulka A - vyčíslí se jednotlivé nákladové druhy včetně uvedení účetní skupiny.
-
Snížení základu daně o paušální výdaj na dopravu:
-
Řádek 162.
 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
-
Vyloučení výše uvedených skutečných výdajů u silničních motorových vozidel, u kterých je uplatněn paušální výdaj na dopravu:
-
Řádek 105,
-
Příloha č. 1 oddíl E, tabulka „Popis úpravy podle § 5, 23 zákona zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji“.
-
Snížení základu daně o paušální výdaj na dopravu:
-
Řádek 106,
-
Příloha č. 1 oddíl E, tabulka „Popis úpravy podle § 5, 23 zákona snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji“.
PŘÍKLAD
Souhrnný příklad
Podnikatel vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku 2 osobní vozidla, 1 nákladní vozidlo, 1 motorku a kolo. Veškerý tento majetek využívají zaměstnanci v souvislosti se svým zaměstnáním. 1 osobní automobil je přidělen obchodnímu zástupci, který měl přes léto povoleno jej používat i pro soukromé účely a byl mu příjem ze závislé činnosti zvýšen o 1% z pořizovací ceny vozidla. Nákladní vozidlo bylo krátkodobě pronajato jednomu ze zaměstnanců za účelem stěhování po dobu 2 dnů. Mimo to má podnikatel ještě 1 nákladní vozidlo na finanční leasing a dále v souvislosti s podnikáním používá i osobní vozidlo, které není zapsáno v obchodním majetku a které je ve společném jmění manželů. Tento vůz používá nejen on, ale i jeho manželka, která je osobou spolupracující, a používá toto vozidlo nejen v souvislosti s manželovým podnikáním, ale i se svým podnikáním nebo k soukromým jízdám. Manželé se dohodli, že se o paušální výdaj na dopravu podělí rovným dílem.
K jednotlivým vozidlům známe následující údaje:
 I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I     
Druh
I
Skutečné výdaje
I
Odpisy,
I
Další
I
Celkem (v Kč)
I I
vozidla
I
na PHM a
I
nájemné (v Kč)
I
výdaje -
I I I I
parkovné (v Kč)
I I
údržba,
I I I I I I
pojištění,
I I I I I I
silniční
I I I I I I
daň, zákl.
I I I I I I
náhrada
I I I I I I
(v Kč)
I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Soukromé I 18 000 I 0 I 24 000 *) I
42 000
I I vozidlo I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Os. vozidlo I 15 000 I 30 000 I 5 000 I
50 000
I I referentské I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Os. vozidlo I 53 000 I 42 000 I 13 000 I
108 000
I I obch. I I I I I I zástupce I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Nákl. I 85 000 I 50 000 I 25 000 I
160 000
I I vozidlo v I I I I I I majetku I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Nákl. I 96 000 I 120 000 I 20 000 I
236 000
I I vozidlo na I I I I I I fin. I I I I I I leasing I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Motorka I 13 000 I 15 000 I 3 000 I
31 000
I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Kolo I 0 I 0 I 1 500 I
1 500
I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I
Celkem
I
280 000
I
257 000
I
91 500
I
628 500
I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I Vysvětlivky: *) z toho 22 200 základní náhrada
Bude pro podnikatele výhodné použít paušální výdaj na dopravu, a u kterých vozidel?
Porovnejme si skutečné výdaje, které bychom v případě použití paušálního výdaje na dopravu museli vyloučit, s výší paušálního výdaje na dopravu u jednotlivých vozů.
 I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I     
Druh
I
Skutečná výše
I
Paušální výdaj
I
Volba
I
Výše
I I
vozidla
I
výdajů
I
na dopravu
I
varianty
I
uplatňovaných
I I I
neslučitelných s
I
(v Kč)
I
uplatnění
I
výdajů v
I I I
paušálem (v Kč)
I I
výdajů
I
daňovém
I I I I I I
přiznání
I I I I I I
(v Kč)
I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Soukromé I 18 000 + 22 200 I 4 000 x 12 x I Skutečné I 42 000 I I vozidlo I + 0,2 x 1 800 = I x 0,5 = 24 000 I I I I I = 40 560 I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Os. vozidlo I 15 000 I 5 000 x 12 = I Paušální I 95 000 I I referentské I I = 60 000 I I (60 000 + I I I I I I + 30 000 + I I I I I I + 5 000) I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Os. vozidlo I 53 000 I 5 000 x I Skutečné I 108 000 I I obch. I I x (12 - 2) = I I I I zástupce I I = 50 000 I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Nákl. I 85 000 I 5 000 x I Skutečné I 160 000 I I vozidlo v I I x (12 - 1) = I I I I majetku I I = 55 000 I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Nákl. I 96 000 I Nelze I Skutečné I 236 000 I I vozidlo na I I I I I I fin. I I I I I I leasing I I I I I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Motorka I 13 000 I 5 000 x 12 = I Paušální I 78 000 I I I I = 60 000 I I (60 000 + I I I I I I + 15 000 + I I I I I I + 3 000) I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I Kolo I 0 I Nelze I Skutečné I 1 500 I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I I
Celkem
I I I I
720 500
I I-------------I------------------I----------------I------------I---------------I
Jak je zřejmé z tabulky, paušální výdaj na dopravu nelze použít u silničního motorového vozidla na finanční leasing, ani u vozidla, které není motorové. U soukromého vozidla, přestože by se z počátku mohlo zdát, že paušální výdaj na dopravu bude pro podnikatele výhodný, nám nakonec vyšlo, že tomu tak není. Důvodem je hlavně neslučitelnost základní náhrady za užití soukromého motorového vozidla v rámci služebních cest a také dělení se o výši paušálního výdaje na dopravu se spolupracující osobou, v jejímž spoluvlastnictví vozidlo je. U nákladního vozidla v majetku a osobního vozidla využívaného obchodním zástupcem, nemohl být použit paušální výdaj na dopravu po ty měsíce, kdy bylo vozidlo svěřeno zaměstnanci pro soukromé účely, ať už bezplatně, nebo za úplatu.
Pro podnikatele je v tomto případě nejvýhodnější použít paušální výdaj na dopravu ve dvou případech, a to u motorových vozidel, která jsou v majetku (bez ohledu zda jsou dvoustopá, nebo jednostopá), a která toho za rok příliš nenajezdí. Uplatněním těchto dvou paušálních výdajů si podnikatel snížil základ daně o 92 000 Kč, a tím ušetřil na dani 13 800 Kč (92 000 Kč x 15%).