Legislativní novinky k 17. 8. 2015

Vydáno: 6 minut čtení
Legislativní novinky k 17. 8. 2015
Ing.
Lenka
Froschová,
tax consultant Brantl & Partners
Období „prázdnin“ bývá obvykle chudší na aktivitu zákonodárců. Ne jinak tomu bylo také letos. V tomto čase tak spíše sledujeme, jednak jakým směrem se posunou návrhy novel zákonů již procházejících legislativním procesem (např. novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a s napětím vyčkáváme na definitivní stanovisko a podobu opatření orgánů finanční správy zavádějící nové instituty (kontrolní hlášení) a nástroje cílené na boj proti krácení DPH (elektronická evidence tržeb), jejichž podstatu jsme čtenářům nastínili v minulých příspěvcích. Abychom však i přes horké letní měsíce zůstali v účetním, daňovém a mzdovém obraze, přinášíme pár aktualit, které se za poslední měsíce udály nejen v zákonodárném procesu.
Návrh novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, s plánovanou účinností od června 2016 byl Ministerstvem financí poslán dne 5. srpna 2015 do připomínkového řízení. Obsahem novely je především nová úprava dohledu nad auditory a nastavení jejich etických pravidel. Podnětem k novele bylo přijetí evropských pravidel pro fungování auditorů. Novela přináší například výčet etických pravidel a situací neumožňujících provedení auditu, zavádí vnitřní řídící a kontrolní systémy auditorských společností a z důvodu zajištění principu nezávislosti stanoví povinnou pravidelnou obměnu auditorských společností. Nově bude také kontrolovat kvalitu provádění auditorské profese a ukládat sankce Rada pro veřejný dohled nad auditem (namísto dosavadního dohledu prováděného Komorou auditorů ČR).
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který je v procesu projednávání, by s platností od roku 2016 přinesl další zvýšení minimální mzdy ze současných 9 200 Kč na 9 900 Kč. Beze změny by neměla zůstat ani minimální mzda zaměstnanců - invalidních důchodců. Ta je v současné době na úrovni 8 000 Kč. Jak však navrhuje MPSV, měla by se tato částka zvýšit na 9 000 Kč, nebo dokonce až na 9 300 Kč. Tímto krokem chce tak MPSV dostát svému závazku vyplývajícímu z Programového prohlášení vlády, který se zaměřuje na postupné zvyšování minimální mzdy, a to až na hranici 40% mzdy průměrné.
Podpisem prezidenta došlo dne 4. srpna 2015 ke zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, který sice vstoupil v platnost v roce 2006, dosud však nenabyl účinnosti. Odškodnění při pracovních úrazech a nemocích z povolání tak nadále zůstane upraveno v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“).
Dalším zákonem, který byl dne 4. srpna 2015 prezidentem podepsán, je novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 296), jež zavádí zkrácenou pracovní dobu, neboli „kurzarbeit“. Tato forma zkráceného úvazku by měla pomoci zaměstnavatelům při překonávání nepříznivých období (způsobených nejenom výkyvy v provozním cyklu, ale také živelnými událostmi), aniž by museli přistoupit k úplnému propouštění. Tento nový institut zčásti vychází z dosavadní úpravy částečné nezaměstnanosti upravené ZP. Pro zaměstnavatele přináší nová úprava také další výhodu, a to v podobě příspěvku státu na část nákladů vynaložených na náhradu mzdy. Aby měl zaměstnavatel nárok na tento příspěvek, musí však splnit zákonem stanovené podmínky a předložit požadované doklady.
ÚSPORY FINANČNÍ SPRÁVY
Dne 21. července 2015 se na portálu Finanční správy ČR objevila informace o redukci počtu územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen, a to od 1. ledna 2016. Zrušení se dotkne celkem 23 pracovišť finančních úřadů, které vykonávají pouze registrační a vyměřovací činnosti a v nichž pracuje méně než 11 zaměstnanců. Jejich provoz totiž představuje nejenom finanční zátěž pro stát (pronájem, provoz a opravy budov), ale také organizační zátěž pro finanční správu. Výkon správy daní zrušených úřadů plnohodnotně přejde do
kompetence
nejbližších (především „okresních“) územních pracovišť.
Již od 1. září 2015 je také naplánováno ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 územních pracovištích finančních úřadů. Cílem tohoto kroku je v souladu se zásadou hospodárnosti snížit finanční náklady na provoz, které v současné době činí 42,50 Kč na jednu uskutečněnou transakci. Pro srovnání je uvedena hodnota této služby, kterou zajišťuje Česká pošta, a to ve výši 29 Kč. Pro hotovostní platby daně z nemovitých věcí je od příštího roku možno využít služby SIPO. Finanční správa pro nejbližší období úhrady daně z příjmů připravuje také další alternativu podobnou například v minulosti zavedené „daňové složence“, která byla přijímána na pobočkách České pošty.
VE ZKRATCE
-
Elektronická evidence tržeb
První čtení zákona se uskutečnilo dne 10. července 2015. Další projednávání návrhu výbory je naplánováno na 2. září 2015.
Dne 12. srpna 2015 byla na 11. schůzi Senátu novela schválena. V posledním kroku bude předložena k podpisu prezidentovi.
-
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Íránem
Smlouva mezi Českou republikou a Íránem o zamezení dvojímu zdanění, která byla podepsána oběma státy v dubnu 2015, byla 12. srpna 2015 schválena Senátem. Nyní se čeká na její projednání Poslaneckou sněmovnou.