Přefakturace dopravy do EU

Vydáno: 3 minuty čtení

Firma, plátce DPH v Česku, dodává zboží na Slovensko. Jedná se o dodání zboží ze třetích zemí, které bylo v Česku propuštěno do volného oběhu. Odběratel, plátce DPH na Slovensku, požaduje vystavení daňových dokladů na materiál (bez vedlejších pořizovacích nákladů) a na službu - dopravu ze třetích zemí do Česka (vedlejší pořizovací náklad na pořízení zboží). Faktura na zboží je vystavena bez DPH, osvobození dle § 64 ZDPH , v přiznání k DPH vykazujeme v řádku č. 20, v souhrnném hlášení pod kódem 0. Faktura na dopravu je vystavena bez DPH, osvobození dle § 69 ZDPH , v přiznání k DPH vykazujeme v řádku č. 26, v souhrnném hlášení neuvedeno. Jedná se o přefakturaci dopravy. Je tento postup správný? Zahrnout dopravu do Intrastatu jako součást zboží?

PŘEFAKTURACE DOPRAVY DO EU
Ing.
Martina
Matějková
ODPOVĚĎ:
U služeb přímo vázaných na dovoz zboží obecně platí, že by měly být tyto služby vždy takového charakteru, že by bez nich nebylo možné dovoz uskutečnit. Může se jednat například o službu související s přepravou zboží tak, jako ve vašem případě. Ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, které je osoba povinná k dani, které vzniká daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23 ZDPH, povinna zahrnout do základu daně podle § 38 ZDPH. Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu zboží je plátce, který přepravu při dovozu uskutečňuje, povinen prokázat správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu zboží, či jinými důkazními prostředky.
Co se týče „přefakturace“ služby přímo vázané na dovoz zboží na odběratele na Slovensku, pak ji „přefakturujete“ tak, jako byste službu sami poskytovali. Takovouto službu však již nelze vyhodnotit jako službu přímo vázanou na dovoz či vývoz zboží, jelikož již ani dovoz ani vývoz zboží ve vztahu k osobě registrované k dani na Slovensku neuskutečňujete. Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží pro osobu povinnou k dani se stanoví ve smyslu § 9 odst. 1 ZDPH. Protože je příjemcem služby osoba registrovaná na Slovensku, pak za předpokladu, že na Slovensku má tato osoba také sídlo, se místo plnění nachází v tomto členském státě. Jelikož se jedná o plnění s místem plnění na Slovensku, DPH bude uplatněna v souladu se slovenským zákonem o DPH. Na vámi vystaveném dokladu tedy nebude uvedena tuzemská sazba DPH (a samozřejmě ani slovenská DPH) a zároveň zde bude uvedeno, že se jedná o plnění (poskytnutí služby) s místem plnění na Slovensku. Pokud plátce poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, vzniká mu dle § 24a odst. 1 písm. a) ZDPH povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Tuzemský plátce plnění vykáže na ř. 21 daňového přiznání. Do souhrnného hlášení takovéto plnění plátce uvede pod kódem 3. Stejně tak v Intrastatu se toto plnění nevykazuje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty