Legislativní novinky k 22. 6. 2015

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky k 22. 6. 2015
Ing.
Jan
Brantl,
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
V průběhu června začalo v Poslanecké sněmovně projednávání významných vládních návrhů zákonů týkajících se jednak elektronické evidence tržeb a prokazování původu majetku. V obou případech se předpokládá, že navrhovaná úprava vstoupí v účinnost v roce 2016.
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)
Dne 19.6.2015 začalo první čtení návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513) společně s návrhem doprovodného zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 514). Hlavními cíli EET, která se inspirovala již fungujícím modelem v Chorvatsku, by měly být:
-
zvýšení efektivnosti výběru daní, a tím vytvoření prostoru pro snížení rozpočtového schodku, případně pro snížení daňových sazeb,
-
lepší cílení kontrol finanční správy tam, kde analýzou dat získaných z EET dojde k identifikaci potenciálních problematických míst,
-
narovnání podnikatelského prostředí, kdy subjekty pohybující se v šedé zóně ekonomiky nekale konkurují poctivým podnikatelům.
Hlavním smyslem úpravy je evidence vymezených tržeb, které musí splňovat formální náležitosti dané zákonem a zároveň zakládají rozhodný příjem u poplatníka daně z příjmů fyzických osob nebo poplatníka daně z příjmů právnických osob. Rozhodným příjmem u poplatníka daně z příjmů fyzických osob je příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, není vyjmut z předmětu daně, není ojedinělým příjmem, či nepodléhá srážkové dani. Obdobně je definován i rozhodný příjem u poplatníka daně z příjmů právnických osob, kdy se oproti fyzickým osobám rozšiřuje výčet vyloučených příjmů z podnikání o příjmy zahrnované do samostatného základu daně. Jak je patrné, EET není v žádném případě vázána na skutečnost, zda je subjekt podléhající evidenci plátcem daně z přidané hodnoty či nikoli.
Princip EET spočívá v tom, že každá platba přijímaná v hotovosti, popř. prostřednictvím platebních karet, přednabitých karet, stravenek atp. bude zaevidována v systému finanční správy, platbě bude následně systémem přidělen unikátní kód a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s tímto kódem. Podnikatelským subjektům tak vedle nutnosti pořídit si internetové připojení vzniknou následující povinnosti:
-
zaregistrovat se do systému a požádat správce daně o autentizační údaje,
-
pořídit si zařízení pro EET (nejsou kladeny žádné požadavky na specifické certifikace koncového zařízení; tímto zařízením může být např. uzpůsobený tablet nebo chytrý mobilní telefon),
-
v okamžiku realizace tržby odeslat příslušné údaje do systému finanční správy a vyčkat na obdržení kódu konkrétní transakce,
-
vystavit zákazníkovi účtenku s kódem transakce.
Systém EET dle předloženého návrhu zákona počítá i s „offline“ režimem dodatečného zaslání informací do systému finanční správy, zejména v případech výpadků či trvalé nedostupnosti internetového připojení.
Oproti prvotním úvahám však zákazník nebude mít povinnost účtenku převzít. Bude však mít možnost na portálu finanční správy provést ověření, zda tržba byla do systému obchodníkem zaslána či nikoli.
V současné době se počítá se zavedením EET dle následujícího harmonogramu, který se však v návaznosti na probíhající legislativní proces a technické důvody může měnit:
-
v prvním čtvrtletí roku 2016 u poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb (dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE v oddílech 55 a 56),
-
v průběhu roku 2016 u velkoobchodníků a maloobchodníků maloobchodu (dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE ve skupině 45.1, 45.3, 45.4, pokud nejde o opravy nebo údržbu, a oddílech 46 a 47).
Současně se zákonem o evidenci tržeb je schvalován doprovodný zákon, který mimo jiné přináší následující změny:
-
pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob evidujícího tržby slevu na dani ve výši 5 000 Kč,
-
u stravovacích služeb snižuje sazbu DPH ze současných 21% na 15%,
-
pro podání ve věcech daně z přidané hodnoty omezuje využití datových schránek.
PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU
Vedle již zmiňované úpravy EET začalo v Poslanecké sněmovně také projednávání návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s prokazováním původu majetku. Tento návrh se konkrétně týká změny ZDP a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Oproti původním úvahám tak problematika prokazování původu majetku nebude řešena zcela novým zákonem, ale bude součástí stávajících již zmíněných zákonů.
V rámci návrhu bude především správci daně umožněno vyzvat k prokázání původu majetku v případech, kdy má oprávněné pochybnosti o nárůstu jmění či spotřeby poplatníka oproti příjmům, které jsou správci daně známy. Jak vyplývá z návrhu zákona, aby bylo možné výzvu poplatníkovi zaslat, musí nárůst jmění či spotřeby oproti deklarovaným příjmům přesáhnout 7 mil. Kč.
Pokud nebude nárůst majetku či spotřeby uspokojivě doložen, navrhuje se zavedení institutu stanovení daně dle pomůcek zvláštním způsobem. Tento institut se bude aplikovat v případech, kdy předběžně stanovená daň při využití těchto pomůcek přesáhne 2 mil. Kč a daň nelze stanovit dokazováním. Vedle doměření daně se zároveň při aplikaci tohoto speciálního institutu automaticky uplatní zvláštní penále, a to ve výši 50% doměřené daně, případně ve výši 100% doměřené daně, za předpokladu, že poplatník závažným způsobem ztěžuje nebo brání stanovení daně. Poplatníci se však musí obávat doměření daně i při částce případné daně nižší než 2 mil. Kč, neboť správce daně je oprávněn využít stávající možnosti doměření daně na základě pomůcek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost uvedené úpravy se navrhuje od 1.1.2016.
DALŠÍ NOVINKY VE ZKRATCE
-
Dne 4.6.2015 nabyl účinnosti zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon o dětské skupině a ZDP. Z hlediska ZDP se v § 35bb nově zavádí legislativní zkratka „předškolní zařízení“. Daňové výhody (sleva na dani za umístění dítěte či daňová uznatelnost nákladů nebo příspěvků na provoz zařízení) se pak vztahují pouze na definovaná zřízení spadající pod uvedenou legislativní zkratku.
-
Dne 15.6.2015 schválila vláda rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti („tuzemský reverse-charge“) na veškeré obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12. Nejedná se však o veškeré položky zahrnované pod uvedené kódy, ale musí splňovat slovní popis uvedený v novele nařízení. Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto vybraných výrobků bude při splnění dalších podmínek aplikovat od 1.7.2015 (u cukrové řepy zůstává termín aplikace režimu od 1.9.2015).