Přeúčtování vícenákladů z Německa

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme česká dopravní firma, plátci DPH. Uskutečnili jsme službu - dopravu pro jiného českého zákazníka, plátce DPH. Tento náš zákazník obdržel od svého německého partnera fakturu (50 EUR) za „vícenáklady“ související s naší přepravou. Faktura byla v režimu revers charge (máme k dispozici kopii). Německý plátce fakturuje českému plátci, toto je určitě v pořádku. Jenže náš obchodní partner „přefakturovává“ tento náklad k naší tíži rovněž v režimu reverse charge. Částka k úhradě je přepočtena na CZK, české DPH není připočteno, na faktuře je uvedeno: daň odvede zákazník. Tato fakturace probíhá mezi dvěma českými firmami, plátci DPH. Jsem přesvědčená, že nám měli fakturovat s českou DPH. Mám pravdu?

PŘEÚČTOVÁNÍ VÍCENÁKLADŮ Z NĚMECKA
Ing.
Barbora
Krížová
ODPOVĚĎ:
V tomto případě je možné, za splnění určitých podmínek, využít ustanovení § 36 odst. 11 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V takovém případě se přefakturované vícenáklady nezahrnou do základu daně českého obchodního partnera, ale vám je přefakturuje bez české DPH. Tady se již nejedná o plnění v režimu reverse charge, kdy daň odvádí zákazník, ale o prostou fakturaci bez české DPH.
Podmínky pro využití tohoto postupu jsou následovné: Jedná se o přeúčtování přesně stejné výše nákladů, tzn. částka, kterou německý dodavatel fakturuje vašemu českému obchodnímu partnerovi je totožná s částkou, kterou český obchodní partner přefakturuje vaší společnosti.
Jedná se o výdaj, který váš český obchodní partner vynaložil vaším jménem a na váš účet. V této souvislosti doporučuji, aby tento plátce účtoval částku vícenákladů pouze přes účty zúčtovacích vztahů, tzn., nezahrnoval je do svých účetních nákladů
Další podmínkou je, že si váš český obchodní partner z přefakturovaných nákladů neuplatní odpočet daně na vstupu. Prakticky to znamená, že jenom odvede DPH na výstupu v režimu reverse charge, dále bez uplatnění nároku na odpočet DPH na vstupu. Výsledkem této transakce bude daňová povinnost na výstupu.
Pokud váš obchodní partner nepostupoval podle výše uvedeného, transakce bude posouzena jako nákup přepravních, resp. souvisejících, služeb vaším českým obchodním partnerem a jejich následný prodej vaší společnosti. Přepravní služby poskytované osobě povinné k dani mají obecně místo plnění podle § 9 odst. 1 ZDPH, tzn. v sídle odběratele. Výjimkou je přeprava související s dovozem a vývozem zboží do, resp. z, 3. státu, která je osvobozená od české DPH (§ 69 ZDPH). V prvním případě má přepravní služba fakturovaná českým plátcem českému plátci místo plnění v ČR a podléhá české DPH. V druhém případě (dovoz a vývoz zboží) vám český obchodní partner přefakturuje přepravní služby jako plnění osvobozené od DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty